Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
R Eksperymenty z travisem May 24, 2019
inst Dodanie informacji o cytowaniu zgodnej z konwencją R Oct 31, 2015
man Korekty błędów zasugerowane przez package check i podniesienie wersji… Jan 9, 2018
tests Korekty błędów zasugerowane przez package check i podniesienie wersji… Jan 9, 2018
vignettes usunięcie zależności od pakietu plyr (przepisanie wszystkich wywołań … Mar 16, 2015
.Rbuildignore korekta w .Rbuilignore korygująca generowanie winietek Mar 18, 2015
.gitignore Poprawki na błędy w dplyrze Aug 7, 2017
.travis.yml Eksperymenty z travisem May 24, 2019
DESCRIPTION
LICENSE Zmiana licencji na MIT Feb 17, 2015
NAMESPACE Korekty błędów zasugerowane przez package check i podniesienie wersji… Jan 9, 2018
NEWS Aktualizacja DESCRIPTION i NEWS May 24, 2019
README.md Usunięcie przestarzałej informacji z README Jan 29, 2018

README.md

ZPD

Travis-CI Build Status Coverage Status

Pakiet zawierający zestaw funkcji ułatwiających korzystanie z połączonych baz EWD i ZPD.

Uwagi

  1. Baza danych, do której dostęp daje pakiet podlega stałemu rozwojowi, co może powodować niekompatybilność ze starszymi wersjami pakietu. Stąd jeśli zobaczysz nieznany błąd, na początek upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji pakietu.

Od czasu do czasu warto również zapoznać się z zawartością pliku NEWS.

  1. Aby dowiedzieć się więcej o strukturze bazy danych, zapoznaj się z:

Instalacja

Pakiet nie jest (i zapewne nigdy nie będzie) dostępny poprzez CRAN, więc instalować trzeba ze źródeł.

Ponieważ jednak zawiera jedynie kod w R, nie ma potrzeby zaopatrywać się w kompilatory, itp.

Instalacja możliwa jest w dwóch wariantach:

Z użyciem pakietu devtools:

install.packages('devtools') # potrzbne tylko gdy nie jest jeszcze zainstalowany
devtools::install_github('zozlak/ZPD')

Jeśli podczas instalacji napotkasz na błąd, a używasz linuksa sprawdź, czy nie dotyczy Cię ten problem lub przeprowadź "uczciwą instalację ze źródeł" (patrz niżej).

"Uczciwa instalacja ze źródeł":

git clone https://github.com/zozlak/ZPD.git
R CMD INSTALL ZPD

Cytowanie

Jeśli korzystasz z danych udostępnianych przez pakiet ZPD, jako źródło danych zacytuj proszę:

Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., Wołodźko, T. i Żółtak, M. (2015). Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sponsorzy

Pakiet został opracowany w ramach projektów systemowych "Badanie efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" oraz "Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych", współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. KL+IBE+EFS

WIC 2016!

You can’t perform that action at this time.