Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Cleanstreet - OUTDATED and no longer under active maintenance -
PHP HTML JavaScript CSS Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Docker
app
bin
src/GemeenteAmsterdam/HeelEnSchoonBundle
var
web
.gitignore
Dockerfile
Jenkinsfile
README.md
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
docker-entrypoint.sh
update.sh

README.md

Heel en schoon

Heel en Schoon is een project van de Gemeente Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Datalab van de Gemeente Amsterdam

Meer informatie datapunt.ois@amsterdam.nl

Waarom is deze code gedeeld

Het FIXXX-team van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt software voor de gemeente. Veel van deze software wordt vervolgens als open source gepubliceerd zodat andere gemeentes, organisaties en burgers de software als basis en inspiratie kunnen gebruiken om zelf vergelijkbare software te ontwikkelen. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat software die met publiek geld wordt ontwikkeld ook publiek beschikbaar is.

Onderhoud en security

Deze repository bevat een "as-is" kopie van het project op moment van publiceren. Deze kopie wordt niet actief onderhouden.

Wat mag ik met deze code

De Gemeente Amsterdam heeft deze code gepubliceerd onder de Mozilla Public License v2. Een kopie van de volledige licentie tekst is opgenomen in het bestand LICENSE.

Het FIXXX-team heeft de verdere doorontwikkeling van deze software overgedragen aan de probleemeigenaar. De code in deze repository zal dan ook niet actief worden bijgehouden door het FIXXX-team.

Open Source

Dit project maakt gebruik van diverse andere Open Source software componenten. O.a. Symfony, Doctrine, Composer, Monolog, Twig, Swiftmailer, LiipImagine,
NelmioAPI Doc, JSOR/Doctrine PostGIS, Leaflet

Installeren

Om deze software te draaien moet je beschikking hebben over een webserver met PHP (Apache, Nginx of IIS) en een PostgreSQL databaseserver met PostGIS. Om afbeeldingen te beschermen wordt gebruik gemaakt van de secure link module van Nginx, er is een voorbeeld gegeven voor de configuratie hiervan. Voor andere webservers is een andere configuratie vereist en is het mogelijk noodzakelijk om de code aan te passen.

Maak een nieuwe PostgreSQL database aan voor dit project.

CREATE DATABASE xx;
CREATE USER yy WITH PASSWORD 'zz';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE xx TO yy;

Voer met een superuser onderstaand statement uit om de UUID en PostGIS functies beschikbaar te maken.

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp"; 
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_topology;

Clone de codebase

git clone git@github.com:amsterdam/heelenschoon.git
cd heelenschoon

Maak een aantal mappen aan om data op te kunnen slaan

mkdir var
mkdir var/data
mkdir web/media

Afhankelijk van je systeem en de rechtenstructuur moet je sommige directories beschrijfbaar maken. Zie ook Setting up Permissions in de handleiding van Symfony 3.0. De volgende directories moeten schrijfbaar zijn voor Symfony

HTTPDUSER=`ps axo user,comm | grep -E '[a]pache|[h]ttpd|[_]www|[w]ww-data|[n]ginx' | grep -v root | head -1 | cut -d\  -f1`
sudo setfacl -R -m u:"$HTTPDUSER":rwX -m u:`whoami`:rwX var web/media
sudo setfacl -dR -m u:"$HTTPDUSER":rwX -m u:`whoami`:rwX var web/media

Installeer composer (https://getcomposer.org) en voer een composer install uit

composer install

Voer Doctrine Migrations uit om de database te initialiseren

php bin/console doctrine:migrations:migrate

Configueer tenslote een vhost van de webserver. Zie ook de specifieke handleiding per webserver in de Symfony 3.0 handleiding

Voor productie moet gebruik gemaakt worden van app_prod.php i.p.v. app.php zoals vermeld in de Symfony 3 handleiding.

You can’t perform that action at this time.