Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Lời giới thiệu

Các mô hình về vai trò là rất quan trọng.
-- Alex J. Murphy / thành viên RoboCop

Mục đích của tài liệu này là trình bày các best practices và style cho việc phát triển ứng dụng với Rails 4. Đây là bản bổ sung cho Ruby coding style guide.

Một vài mục chỉ áp dụng được với Rails 4.0+.

Bạn có thể xuất ra PDF hay HTML bằng công cụ Pandoc.

Các bản dịch cho ngôn các ngữ khác:

Hướng dẫn cách viết code Rails (Rails style)

Bản hướng dẫn này khuyến nghị những phương án tốt nhất, do đó mọi người có thể đọc, hiểu, bảo trì code của nhau dễ dàng hơn. Những style này đều lấy từ nhu cầu thực tế, và nó sẽ giúp cuộc sống lập trình viên dễ thở hơn.

Những luật đã cũ rồi thì tôi không đề cập đến trong này, và hầu hết các luật đều dựa trên những hiểu biết của tôi trong lĩnh vực lập trình phần mềm chuyên nghiệp. Những phản hồi, góp ý, đóng góp luôn được hoan nghênh.

Mục lục

Configuration

 • Những custom initialization thì đặt ở thư mục config/initializers. Những code này sẽ được load một lần duy nhất khi khởi động rails app. [link]

 • Mỗi initialization code của từng gem khác nhau thì nên đặt ở từng file khác nhau, và đặt tên tương ứng với tên gem, vd: carrierwave.rb, active_admin.rb... [link]

 • Tạo từng file cấu hình cho mỗi môi trường riêng biệt (development, test hay production chẳng hạn), và đặt vào các thư mục tương ứng: config/environments/production [link]

 • Đánh dấu những assets để tiền biên dịch (precompilation) (nếu có):

  # config/environments/production.rb
  # Precompile additional assets (application.js, application.css,
  #and all non-JS/CSS are already added)
  config.assets.precompile += %w( rails_admin/rails_admin.css rails_admin/rails_admin.js )
 • k Những config mà dùng chung cho tất cả các môi trường thì đặt trong config/application.rb. [link]

 • Nên có môi trường staging gần như là production để phục vụ test trên môi trường thật. [link]

 • Những config bổ sung thì viết vào các file YAML và đặt trong thư mục config/. [link]

  Từ Rails 4.2, các file config YAML có thể load ra bằng cách :

  Rails::Application.config_for(:yaml_file)

Routing

 • Nếu muốn thêm action vào RESTful resource (cân nhắc kỹ có thực sự cần hay không) dùng membercollection routes. [link]

  # bad
  get 'subscriptions/:id/unsubscribe'
  resources :subscriptions
  
  # good
  resources :subscriptions do
   get 'unsubscribe', on: :member
  end
  
  # bad
  get 'photos/search'
  resources :photos
  
  # good
  resources :photos do
   get 'search', on: :collection
  end
 • Nếu cần định nghĩa nhiều member/collection routes, dùng block. [link]

  resources :subscriptions do
   member do
    get 'unsubscribe'
    # more routes
   end
  end
  
  resources :photos do
   collection do
    get 'search'
    # more routes
   end
  end
 • Dùng routes lồng nhau (nested routes) để thể hiện tốt hơn quan hệ giữa các ActiveRecord models. [link]

  class Post < ActiveRecord::Base
   has_many :comments
  end
  
  class Comments < ActiveRecord::Base
   belongs_to :post
  end
  
  # routes.rb
  resources :posts do
   resources :comments
  end
 • Nếu lồng nhiều hơn 1 cấp, sử dụng tùy chọn shallow: true.

  resources :posts, shallow: true do
   resources :comments do
    resources :versions
   end
  end
 • Dùng namespace routes để nhóm các actions có liên quan. [link]

  namespace :admin do
   # Directs /admin/products/* to Admin::ProductsController
   # (app/controllers/admin/products_controller.rb)
   resources :products
  end
 • Không dùng route thuần cho controller. Nó sẽ làm cho tất cả các action trong các controller có thể truy cập được thông qua GET request. [link]

  # very bad
  match ':controller(/:action(/:id(.:format)))'
 • Không dùng match để khai báo route trừ khi cần thiết để map các action vào với nhau [:get, :post, :patch, :put, :delete] vào một action duy nhất với tùy chọn :via. [link]

Controllers

 • Giữ cho controller được "mỏng" - chỉ nên lấy dữ liệu cho View và không nên chứa bất kỳ business logic nào. business logic thì nên để trong model hoặc trong service [link]

 • Ngoài khởi tạo hay tìm kiếm, mỗi controller action nên gọi một phương thức. [link]

 • Giữa controllerview chỉ nên dùng chung tối đa hai biến toàn cục [link]

Rendering

 • Ưu tiên sử dụng template hơn là inline rendering [link]
# very bad
class ProductsController < ApplicationController
 def index
  render inline: "<% products.each do |p| %><p><%= p.name %></p><% end %>", type: :erb
 end
end

# good
## app/views/products/index.html.erb
<%= render partial: 'product', collection: products %>

## app/views/products/_product.html.erb
<p><%= product.name %></p>
<p><%= product.price %></p>

## app/controllers/foo_controller.rb
class ProductsController < ApplicationController
 def index
  render :index
 end
end
 • Ưu tiên render plain: hơn render text:. [link]
# bad - sets MIME type to `text/html`
...
render text: 'Ruby!'
...

# bad - requires explicit MIME type declaration
...
render text: 'Ruby!', content_type: 'text/plain'
...

# good - short and precise
...
render plain: 'Ruby!'
...
# bad
...
render status: 500
...

# good
...
render status: :forbidden
...

Models

 • Có thể tạo non-ActiveRecord model thỏa mái. [link]

 • Tên model nên đặt tên ngắn gọn, có nghĩa và không dùng từ viết tắt. [link]

 • Nếu cần model vẫn hỗ trợ các hành vi của ActiveRecord (vd: validation) mà không có ActiveRecord database, dùng ActiveAttr gem. [link]

  class Message
   include ActiveAttr::Model
  
   attribute :name
   attribute :email
   attribute :content
   attribute :priority
  
   attr_accessible :name, :email, :content
  
   validates :name, presence: true
   validates :email, format: { with: /\A[-a-z0-9_+\.]+\@([-a-z0-9]+\.)+[a-z0-9]{2,4}\z/i }
   validates :content, length: { maximum: 500 }
  end

  Xem thêm: RailsCast on the subject.

 • Unless they have some meaning in the business domain, don't put methods in your model that just format your data (like code generating HTML). These methods are most likely going to be called from the view layer only, so their place is in helpers. Keep your models for business logic and data-persistence only. [link]

ActiveRecord

 • Tránh thay thế các giá trị mặc định của ActiveRecord (như: tên bảng, khóa chính...) trừ khi có lý cho chính đáng. [link]

  # bad - don't do this if you can modify the schema
  class Transaction < ActiveRecord::Base
   self.table_name = 'order'
   ...
  end
 • Nhóm các khối phương thưc macro-style (has_many, validates...) vào đầu lớp. [link]

  class User < ActiveRecord::Base
   # keep the default scope first (if any)
   default_scope { where(active: true) }
  
   # constants come up next
   COLORS = %w(red green blue)
  
   # afterwards we put attr related macros
   attr_accessor :formatted_date_of_birth
  
   attr_accessible :login, :first_name, :last_name, :email, :password
  
   # Rails4+ enums after attr macros, prefer the hash syntax
   enum gender: { female: 0, male: 1 }
  
   # followed by association macros
   belongs_to :country
  
   has_many :authentications, dependent: :destroy
  
   # and validation macros
   validates :email, presence: true
   validates :username, presence: true
   validates :username, uniqueness: { case_sensitive: false }
   validates :username, format: { with: /\A[A-Za-z][A-Za-z0-9._-]{2,19}\z/ }
   validates :password, format: { with: /\A\S{8,128}\z/, allow_nil: true }
  
   # next we have callbacks
   before_save :cook
   before_save :update_username_lower
  
   # other macros (like devise's) should be placed after the callbacks
  
   ...
  end
 • Ưu tiên dùng has_many :through hơn has_and_belongs_to_many. Dùng has_many :through cho phép ta có thêm các thuộc tính và các bước xác thực trong join model. [link]

  # not so good - using has_and_belongs_to_many
  class User < ActiveRecord::Base
   has_and_belongs_to_many :groups
  end
  
  class Group < ActiveRecord::Base
   has_and_belongs_to_many :users
  end
  
  # preferred way - using has_many :through
  class User < ActiveRecord::Base
   has_many :memberships
   has_many :groups, through: :memberships
  end
  
  class Membership < ActiveRecord::Base
   belongs_to :user
   belongs_to :group
  end
  
  class Group < ActiveRecord::Base
   has_many :memberships
   has_many :users, through: :memberships
  end
 • Ưu tiên self[:attribute] hơn read_attribute(:attribute). [link]

  # bad
  def amount
   read_attribute(:amount) * 100
  end
  
  # good
  def amount
   self[:amount] * 100
  end
 • Ưu tiên self[:attribute] = value hơn write_attribute(:attribute, value). [link]

  # bad
  def amount
   write_attribute(:amount, 100)
  end
  
  # good
  def amount
   self[:amount] = 100
  end
 • Luôn dùng "sexy" validations. [link]

  # bad
  validates_presence_of :email
  validates_length_of :email, maximum: 100
  
  # good
  validates :email, presence: true, length: { maximum: 100 }
 • Khi một custom validation mà dùng nhiều hơn một validation khác, hoặc nó là regex mapping thì nên tạo một custom validator file. [link]

  # bad
  class Person
   validates :email, format: { with: /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i }
  end
  
  # good
  class EmailValidator < ActiveModel::EachValidator
   def validate_each(record, attribute, value)
    record.errors[attribute] << (options[:message] || 'is not a valid email') unless value =~ /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i
   end
  end
  
  class Person
   validates :email, email: true
  end
 • custom validators đặt ở thư mục app/validators. [link]

 • Nếu custom validators được dùng đi dùng lại ở nhiều dự án thì nên đưa nó vào gem. [link]

 • Scope được phép dùng thỏa mái. [link]

  class User < ActiveRecord::Base
   scope :active, -> { where(active: true) }
   scope :inactive, -> { where(active: false) }
  
   scope :with_orders, -> { joins(:orders).select('distinct(users.id)') }
  end
 • Khi scope quá phức tạp, nên chuyển sang class method và trả về một ActiveRecord::Relation [link]

  class User < ActiveRecord::Base
   def self.with_orders
    joins(:orders).select('distinct(users.id)')
   end
  end
 • Cẩn thận với phương thức update_attribute. Nó không gọi model validations (unlike update_attributes) và có thể sẽ làm lỗi model. [link]

 • Dùng URL thân thiên, dễ đọc với người dùng. Thay vì chỉ show mình id trên URL, hãy show thêm vài thông tin có ích. Có nhiều cách để làm việc này: [link]

  • Override phương thức to_param của model. Phương thức này được Rails dùng mặc định khi sinh URL cho đối tượng. Mặc định nó trả về id.

   class Person
    def to_param
     "#{id} #{name}".parameterize
    end
   end

  Phương thức parameterize nên được gọi từ một String. Nên đặt id ở đầu để ActiveRecord có thể dùng được phương thức find để gọi nó.

  • Dùng friendly_id gem.

   class Person
    extend FriendlyId
    friendly_id :name, use: :slugged
   end

  Xem thêm gem documentation.

 • Dùng find_each để duyệt qua một danh sách các ActiveRecord. Lặp qua một collection các record từ CSDL (vd: dùng phương thức all) rất kém hiệu quả, nguyên do là mỗi lần nó sẽ tạo ra một đối tượng. Thay vào đó, hãy dùng find_each để gom chúng vào và làm một lần. [link]

  # bad
  Person.all.each do |person|
   person.do_awesome_stuff
  end
  
  Person.where('age > 21').each do |person|
   person.party_all_night!
  end
  
  # good
  Person.find_each do |person|
   person.do_awesome_stuff
  end
  
  Person.where('age > 21').find_each do |person|
   person.party_all_night!
  end
 • Từ khi Rails creates callbacks for dependent associations ra đời, luôn gọi before_destroy callbacks cùng với prepend: true để validate. [link]

  # bad (roles will be deleted automatically even if super_admin? is true)
  has_many :roles, dependent: :destroy
  
  before_destroy :ensure_deletable
  
  def ensure_deletable
   fail "Cannot delete super admin." if super_admin?
  end
  
  # good
  has_many :roles, dependent: :destroy
  
  before_destroy :ensure_deletable, prepend: true
  
  def ensure_deletable
   fail "Cannot delete super admin." if super_admin?
  end
 • Định nghĩa tùy chọn dependent cho quan hệ has_manyhas_one. [link]

  # bad
  class Post < ActiveRecord::Base
   has_many :comments
  end
  
  # good
  class Post < ActiveRecord::Base
   has_many :comments, dependent: :destroy
  end

ActiveRecord Queries

 • Tránh nhúng biến vào String của câu truy vấn, nó sẽ dễ dẫn đến SQL injection. [link]

  # bad - param will be interpolated unescaped
  Client.where("orders_count = #{params[:orders]}")
  
  # good - param will be properly escaped
  Client.where('orders_count = ?', params[:orders])
 • Nếu câu truy vấn có nhiều hơn một tham số, ưu tiên dùng phương án tham-số-là-tên (named placeholders) thay vì dùng ?. Việc này sẽ giúp bạn tránh việc nhầm lẫn, sai sót khi các tham số không được đặt đúng thứ tự. [link]

  # okish
  Client.where(
   'created_at >= ? AND created_at <= ?',
   params[:start_date], params[:end_date]
  )
  
  # good
  Client.where(
   'created_at >= :start_date AND created_at <= :end_date',
   start_date: params[:start_date], end_date: params[:end_date]
  )
 • Khi cần query một record bằng id, ưu tiên dùng find hơn where [link]

  # bad
  User.where(id: id).take
  
  # good
  User.find(id)
 • Khi cần query một record bằng một vài attribute, ưu tiên dùng find_by hơn wherefind_by_attribute. [link]

  # bad
  User.where(first_name: 'Bruce', last_name: 'Wayne').first
  
  # bad
  User.find_by_first_name_and_last_name('Bruce', 'Wayne')
  
  # good
  User.find_by(first_name: 'Bruce', last_name: 'Wayne')
 • Ưu tiên dùng where.not hơn là SQL thuần. [link]

  # bad
  User.where("id != ?", id)
  
  # good
  User.where.not(id: id)
 • Khi dùng query trực tiếp bằng find_by_sql, dùng heredocs cùng với squish. Bạn sẽ format code theo SQL tốt hơn (xuống dòng, thụt đầu dòng, tô màu từ khóa) và được hiển thị tốt ở nhiều tools như GitHub, Atom, and RubyMine. [link]

  User.find_by_sql(<<SQL.squish)
   SELECT
    users.id, accounts.plan
   FROM
    users
   INNER JOIN
    accounts
   ON
    accounts.user_id = users.id
   # further complexities...
  SQL

  String#squish sẽ tự bỏ thụt đầu dòng hay ký hiệu xuống dòng, nên khi log ra sẽ rất khó đọc, kiểu như này:

  SELECT\n  users.id, accounts.plan\n FROM\n  users\n INNER JOIN\n  acounts\n ON\n  accounts.user_id = users.id
  

Migrations

 • Đưa schema.rb (hoặc structure.sql) vào version control system (git, hg...). [link]

 • Dùng rake db:schema:load thay vì rake db:migrate để khởi tạo CSDL rỗng. [link]

 • Khi cần tạo dữ liệu mặc định, ưu tiên tạo trong migration hơn là trong code (tầng application). [link]

  # bad - application enforced default value
  def amount
   self[:amount] or 0
  end

  Mặc dù rất nhiều Rails dev khuyến nghị tạo dữ liệu mặc định trong code, tuy nhiên, điều này rất phiêu. Ví dụ như trường hợp nhiều app nhỏ nhỏ thường dùng chung một CSDL, sẽ dẫn đến việc mất tính toàn vẹn dữ liệu.

 • Dùng khóa ngoại (foreign-key constraints) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Ở Rails 4.2, ActiveRecord đã hỗ trợ foreign key constraints natively. [link]

 • Khi viết các migration kiểu khởi tạo bảng, thêm cột, dùng change thay vì updown. Bởi vì trong trường hợp này thì Rails nó tự biết để revert, rollback rồi. [link]

  # the old way
  class AddNameToPeople < ActiveRecord::Migration
   def up
    add_column :people, :name, :string
   end
  
   def down
    remove_column :people, :name
   end
  end
  
  # the new preferred way
  class AddNameToPeople < ActiveRecord::Migration
   def change
    add_column :people, :name, :string
   end
  end
 • Không dùng model trong migration. Vì model có thể sẽ thay đổi trong tương lai (đổi tên, xóa phương thức...) [link]

Views

 • Không gọi model trực tiếp trong view. [link]

 • Không xử lý logic phức tạp trong view, chuyển nó sang model hoặc helper. [link]

 • Dùng partial để tránh lặp lại code (DRY). [link]

Internationalization (I18n)

 • Không nên đặt các string, setting trong model, view hay controller. Nên dùng I18n để trong các file config và đặt ở thư mục config/locales. [link]

 • Dùng activerecord scope để dịch các label của ActiveRecord. [link]

  en:
   activerecord:
    models:
     user: Member
    attributes:
     user:
      name: 'Full name'
  

  Gọi User.model_name.human sẽ trả về "Member" và User.human_attribute_name("name") sẽ trả về "Full name".

 • Sử dụng hai thư mục locales/modelslocales/views để đặt các file tương ứng. [link]

  • Lưu ý là thư mục locales cần được khai báo trong application.rb để nó được load khi chạy app.

   # config/application.rb
   config.i18n.load_path += Dir[Rails.root.join('config', 'locales', '**', '*.{rb,yml}')]
 • Những option dùng chung, ví dụ như ngày tháng hay đơn vị...trong thư mục gốc của locales. [link]

 • Dùng I18n.t thay cho I18n.translateI18n.l thay cho I18n.localize. [link]

 • Dùng "lazy" lookup cho text dùng trong views. Ví dụ ta có cấu trúc sau: [link]

  en:
   users:
    show:
     title: 'User details page'
  

  Trong file app/views/users/show.html.haml, thay vì gọi users.show.title ta có thể dùng:

  = t '.title'
 • Dùng kiểu phân cấp bằng dấu chấm thay vì dùng scope, dễ đọc hơn. [link]

  # bad
  I18n.t :record_invalid, scope: [:activerecord, :errors, :messages]
  
  # good
  I18n.t 'activerecord.errors.messages.record_invalid'
 • Tài liệu đầy đủ về I18n [link]

Assets

Dùng assets pipeline để tổ chức assets.

Mailers

 • Đặt tên SomethingMailer sẽ giúp rõ nghĩa hơn về chức năng của nó, và view nào sẽ được sử dụng. [link]

 • Dùng cả HTMLplain-text trong view templates. [link]

 • Bật tùy chọn thông báo lỗi khi gửi email thất bại, dùng trong môi trường development, mặc định là nó bị tắt. [link]

  # config/environments/development.rb
  
  config.action_mailer.raise_delivery_errors = true
 • Dùng một local SMTP server, chẳng hạn Mailcatcher trong môi trường development. [link]

  # config/environments/development.rb
  
  config.action_mailer.smtp_settings = {
   address: 'localhost',
   port: 1025,
   # more settings
  }
 • Cài đặt các thông số mặc định cho host name. [link]

  # config/environments/development.rb
  config.action_mailer.default_url_options = { host: "#{local_ip}:3000" }
  
  # config/environments/production.rb
  config.action_mailer.default_url_options = { host: 'your_site.com' }
  
  # in your mailer class
  default_url_options[:host] = 'your_site.com'
 • Nếu muốn nhúng link của server vào email, Sử dụng phương thức _url thay vì _path. [link]

  # bad
  You can always find more info about this course
  <%= link_to 'here', course_path(@course) %>
  
  # good
  You can always find more info about this course
  <%= link_to 'here', course_url(@course) %>
 • Format fromaddresses theo mẫu: [link]

  # in your mailer class
  default from: 'Your Name <info@your_site.com>'
 • Cấu hình cho môi trường test: [link]

  # config/environments/test.rb
  
  config.action_mailer.delivery_method = :test
 • Cấu hình cho môi trường developmentproduction, dùng smtp: [link]

  # config/environments/development.rb, config/environments/production.rb
  
  config.action_mailer.delivery_method = :smtp
 • Khi gửi html email, các style nên làm inline, vì một vài mail client không hỗ trợ việc dùng các style ngoài. Việc này sẽ dẫn đến vấn đề là code rất khó bảo trì, và bị lặp code rất nhiều. Có 2 gem hỗ trợ khắc phục vấn đề này: premailer-railsroadie. [link]

 • Nên gửi email trong background process, hoặc dùng sidekiq gem. [link]

Active Support Core Extensions

 • Ưu tiên dùng toán tử truy xuất an toàn của Ruby 2.3 &. hơn ActiveSupport#try!. [link]
# bad
obj.try! :fly

# good
obj&.fly
 • Ưu tiên dùng các hàm trong thư viện chuẩn của Ruby hơn các bí danh của ActiveSupport. [link]
# bad
'the day'.starts_with? 'th'
'the day'.ends_with? 'ay'

# good
'the day'.start_with? 'th'
'the day'.end_with? 'ay'
 • Ưu tiên dùng thư viện chuẩn của Ruby hơn các extension của ActiveSupport không thông dụng. [link]
# bad
(1..50).to_a.forty_two
1.in? [1, 2]
'day'.in? 'the day'

# good
(1..50).to_a[41]
[1, 2].include? 1
'the day'.include? 'day'
 • Ưu tiên dùng toán tử so sánh của ActiveSupport hơn Array#inquiry, Numeric#inquiryString#inquiry. [link]
# bad - String#inquiry
ruby = 'two'.inquiry
ruby.two?

# good
ruby = 'two'
ruby == 'two'

# bad - Array#inquiry
pets = %w(cat dog).inquiry
pets.gopher?

# good
pets = %w(cat dog)
pets.include? 'cat'

# bad - Numeric#inquiry
0.positive?
0.negative?

# good
0 > 0
0 < 0

Time

 • Cấu hình timezone trong application.rb. [link]

  config.time_zone = 'Eastern European Time'
  # optional - note it can be only :utc or :local (default is :utc)
  config.active_record.default_timezone = :local
 • Không dùng Time.parse, thay vào đó hãy dùng Time.zone.parse Time.parse sẽ lấy timezone của hệ thống. [link]

  # bad
  Time.parse('2015-03-02 19:05:37')
  
  # good
  Time.zone.parse('2015-03-02 19:05:37') # => Mon, 02 Mar 2015 19:05:37 EET +02:00
 • Không dùng Time.now. Time.now sẽ lấy timezone của hệ thống. [link]

  # bad
  Time.now
  
  # good
  Time.zone.now # => Fri, 12 Mar 2014 22:04:47 EET +02:00
  Time.current # Tương tự nhưng viết ngắn hơn

Bundler

 • Nếu gem chỉ dùng trong môi trường development hay testing, đặt chúng vào scope tương ứng. [link]

 • Có một số gem sẽ có phiên bản khác nhau cho mỗi hệ điều hành khác nhau, trường hợp này thì đặt chúng vào group tương ứng: darwin cho OS X và linux cho Linux: [link]

  # Gemfile
  group :darwin do
   gem 'rb-fsevent'
   gem 'growl'
  end
  
  group :linux do
   gem 'rb-inotify'
  end

  Để yêu cầu lập trình viên phải dev trên hệ điều hành nào đó, cấu hình nó trong file config/application.rb:

  platform = RUBY_PLATFORM.match(/(linux|darwin)/)[0].to_sym
  Bundler.require(platform)
 • Thêm file Gemfile.lock vào version control system (git, hg). Nó sẽ đảm bảo các thành viên trong team dùng chung một phiên bản của các gem. [link]

Managing processes

 • Nếu dự án chạy nhiều process, dùng foreman để quản lý. [link]

Further Reading

Dưới đây là những resources cũng rất đáng quan tâm:

Contributing

Nothing written in this guide is set in stone. It's my desire to work together with everyone interested in Rails coding style, so that we could ultimately create a resource that will be beneficial to the entire Ruby community.

Feel free to open tickets or send pull requests with improvements. Thanks in advance for your help!

You can also support the project (and RuboCop) with financial contributions via gittip.

Support via Gittip

How to Contribute?

It's easy, just follow the contribution guidelines.

License

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Spread the Word

A community-driven style guide is of little use to a community that doesn't know about its existence. Tweet about the guide, share it with your friends and colleagues. Every comment, suggestion or opinion we get makes the guide just a little bit better. And we want to have the best possible guide, don't we?

Cheers,
Bozhidar