Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
48 lines (40 sloc) 2.29 KB

Databaserestricties

Copernica is uitgerust met een aantal veiligheidssystemen om te voorkomen dat ongeldige gegevens in je database belanden. Tegelijkertijd voorkomt het ook dat je een mailing verstuurt naar een verkeerd adressenbestand. Je kunt met behulp van databaserestricties regels maken om inputdata te filteren, zodat ongeldige data niet in de database belandt. Het overzicht van deze systemen is te vinden in de Marketing Suite.

Gebruiksmogelijkheden instellen

Copernica voorkomt dat een nieuwe database of selectie direct gebruikt kan worden. Hiermee voorkom je dat er per ongeluk mailings worden verstuurd naar een selectie of database, terwijl dat niet de bedoeling was. De databases en selecties die gebruikt mogen worden voor mailings moeten specifiek ingeschakeld worden.

Databaserestricties

Databaserestricties zijn regels die je kunt toevoegen aan een database of collectie. Wijzigingen en toevoegingen aan een database moeten dan aan de vooropgestelde regels voldoen om te worden doorgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld de minimumleeftijd instellen of zorgen dat de gebruikersnaam altijd uniek is. Er bestaat daarnaast een optie "dubbele veldwaarden blokkeren" waarmee je vervuiling van de database tegengaat.

Let op: deze restricties worden alleen toegepast op nieuwe profielen en wijzigingen aan bestaande profielen. Om bestaande foutieve profielen te verwijderen, zal je voor deze een selectie moeten aanmaken met dezelfde voorwaarden als de databaserestricties en deze profielen te verwijderen met de functionaliteit meerdere (sub-)profielen wijzigen/verwijderen....

Reguliere expressies

Reguliere expressie (vaak afgekort naar regex) is een krachtig methode om restricties in te stellen. Deze expressies kunnen patronen herleiden en de uitkomst goed- of afkeuren. De volgende regex laat alleen postcodes toe die bestaan uit 4 getallen, gevolgd door twee letters (1000AA).

^[1-9][0-9]{3} ?(?!sa|sd|ss)[a-z]{2}$

Meer informatie

Om restricties toe te voegen heb je een database en een aantal velden nodig. Als je deze nog niet hebt aangemaakt kun je in onderstaande artikelen lezen hoe je dit doet.

You can’t perform that action at this time.