Permalink
Browse files

Added bulgarian and greek

  • Loading branch information...
1 parent 69bfb20 commit 124bcf262427829c42b872b899ad6f6c7ddb71d1 @moxie0 moxie0 committed Aug 16, 2013
Showing with 830 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 .tx/config
  2. +412 −0 res/values-bg/strings.xml
  3. +412 −0 res/values-el/strings.xml
  4. +5 −1 res/values/arrays.xml
View
2 .tx/config
@@ -1,6 +1,6 @@
[main]
host = https://www.transifex.com
-lang_map = fr_CA:fr-rCA,pt_BR:pt-rBR,pt_PT:pt,zh_CN:zh-rCN,zh_HK:zh-rHK,zh_TW:zh-rTW,da_DK:da-rDK,de_DE:de,fr_FR:fr,es_ES:es,hu_HU:hu,sv_SE:sv-rSE,bg_BG:bg-rBG
+lang_map = fr_CA:fr-rCA,pt_BR:pt-rBR,pt_PT:pt,zh_CN:zh-rCN,zh_HK:zh-rHK,zh_TW:zh-rTW,da_DK:da-rDK,de_DE:de,fr_FR:fr,es_ES:es,hu_HU:hu,sv_SE:sv-rSE,bg_BG:bg,el_GR:el
[textsecure-official.master]
View
412 res/values-bg/strings.xml
@@ -0,0 +1,412 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<resources>
+ <string name="app_name">TextSecure</string>
+ <string name="yes">Да</string>
+ <string name="no">Не</string>
+ <string name="delete">Изтрий</string>
+ <!--ApplicationPreferencesActivity-->
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_currently_s">Настояще: %s</string>
+ <string name="ApplicationPreferenceActivity_you_need_to_have_entered_your_passphrase_before_managing_keys">Трябва да сте въвели вашата парола преди управлението на ключовете</string>
+ <string name="ApplicationPreferenceActivity_you_havent_set_a_passphrase_yet">Не сте сложили парола още!</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_messages_per_conversation">съобщения за повикване</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete_all_old_messages_now">Изтрий старите съобщения сега?</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_are_you_sure_you_would_like_to_immediately_trim_all_conversation_threads_to_the_s_most_recent_messages">Сигурни ли сте, че искате да приключите всички теми за разговор от последните съобщения за% S?</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete">Изтрий</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_my">Мой</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable_storage_encryption">Изключи криптиране на хранилището</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_warning_this_will_disable_storage_encryption_for_all_messages">\nВнимание, това ще спре криптирането за всички съобщения и ключове. Вашата криптирана ⏎\nсесия ще продължи да функционира, но всеки, който има физически достъп до вашето устройство ще ⏎\nможе да има достъп до тях. ⏎</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable">Изключи</string>
+ <!--AttachmentTypeSelectorAdapter-->
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_picture">Снимка</string>
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_video">Видео</string>
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_audio">Аудио</string>
+ <!--ConversationItem-->
+ <string name="ConversationItem_message_size_d_kb">Големина на съобщението: %d KB</string>
+ <string name="ConversationItem_expires_s">Изтича: %s</string>
+ <string name="ConversationItem_error_sending_message">Грешка при изпращане на съобщението</string>
+ <string name="ConversationItem_sending">Праща се...</string>
+ <string name="ConversationItem_saving_attachment">Записване на приложение</string>
+ <string name="ConversationItem_saving_attachment_to_sd_card">Записване на приложение на SD карта</string>
+ <string name="ConversationItem_save_to_sd_card">Запази на SD карта?</string>
+ <string name="ConversationItem_this_media_has_been_stored_in_an_encrypted_database_warning">Тази информация се съхранява в криптирана база данни. Ако решите да запазите в SD картата вече няма да бъде криптирана. Искате ли да продължите?</string>
+ <string name="ConversationItem_error_while_saving_attachment_to_sd_card">Грешка при запазване към SD картата.</string>
+ <string name="ConversationItem_success_exclamation">Успех!</string>
+ <string name="ConversationItem_unable_to_write_to_sd_card_exclamation">Не може да се запише на SD картата!</string>
+ <string name="ConversationItem_view_secure_media_question">Искате ли да видите сигурните данни?</string>
+ <string name="ConversationItem_this_media_has_been_stored_in_an_encrypted_database_external_viewer_warning">Тази информация се съхранява в криптирана база данни. За съжаление, за да го видите в момента се изисква данните да бъдат временно разшифровани и записани на диска. Сигурни ли сте, че искате да направите това?</string>
+ <string name="ConversationItem_received_and_processed_key_exchange_message">Постъпили и обменени ключове.</string>
+ <string name="ConversationItem_error_received_stale_key_exchange_message">Грешка, при обмяна на ключовете...</string>
+ <string name="ConversationItem_received_key_exchange_message_click_to_process">Получени ключове. Натиснете за да продължите.</string>
+ <!--ConversationActivity-->
+ <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_question">Започване на засекретен чат?</string>
+ <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_with_s_question">Започнете заключен чат с %s?</string>
+ <string name="ConversationActivity_abort_secure_session_confirmation">Спиране на засекретената сесия</string>
+ <string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_abort_this_secure_session_question">Сигурни ли сте че искате да спрете засекретения разговор?</string>
+ <string name="ConversationActivity_delete_thread_confirmation">Изтриване на потвържението</string>
+ <string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_permanently_delete_this_conversation_question">Сигурни ли сте, че искате за винаги да изтриете този разговор?</string>
+ <string name="ConversationActivity_add_attachment">Добави файл</string>
+ <string name="ConversationActivity_compose_message">Напишете съобщение</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_there_was_an_error_setting_your_attachment">Съжалявам, има грешка при прикачването.</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_video_exceeds_message_size_restrictions">За съжаление, това видео е много голямо.</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_audio_exceeds_message_size_restrictions">За съжаление, тази музика е много голяма.</string>
+ <string name="ConversationActivity_recipient_is_not_a_valid_sms_or_email_address_exclamation">Получателя не е с валиден SMS или имейл!</string>
+ <string name="ConversationActivity_message_is_empty_exclamation">Съобщението е празно!</string>
+ <string name="ConversationActivity_forward_message_prefix">Напред</string>
+ <string name="ConversationActivity_group_conversation_recipients">Група от получатели</string>
+ <string name="ConversationActivity_group_conversation">Група за разговори</string>
+ <string name="ConversationActivity_d_recipients_in_group">%d получатели в групата</string>
+ <string name="ConversationActivity_saving_draft">Запазване на чернова...</string>
+ <string name="ConversationActivity_invalid_recipient">Невалиден получател!</string>
+ <string name="ConversationActivity_calls_not_supported">Повикването не се поддържа</string>
+ <string name="ConversationActivity_this_device_does_not_appear_to_support_dial_actions">Това устройство не поддържа повиквания.</string>
+ <!--ConversationFragment-->
+ <string name="ConversationFragment_message_details">Информация за съобщението</string>
+ <string name="ConversationFragment_sender_s_transport_s_sent_received_s">Изпращане: %1$s⏎\nТранспорт: %2$s⏎\nИзпратени/Получени:%3$s</string>
+ <string name="ConversationFragment_sender_s_transport_s_sent_s_received_s">Изпращач: %1$s⏎\nТранспорт: %2$s⏎\nИзпратено: %3$s⏎\nПолучено:%4$s</string>
+ <string name="ConversationFragment_confirm_message_delete">Потвърдете изтриване на съобщението</string>
+ <string name="ConversationFragment_are_you_sure_you_want_to_permanently_delete_this_message">Сигурни ли сте че искате да изтриете съобщението завинаги?</string>
+ <!--ConversationListAdapter-->
+ <string name="ConversationListAdapter_key_exchange_message">Обмяна на ключове...</string>
+ <!--ConversationListFragment-->
+ <string name="ConversationListFragment_delete_threads_question">Да изтрия ли темата?</string>
+ <string name="ConversationListFragment_are_you_sure_you_wish_to_delete_all_selected_conversation_threads">Сигурни ли сте, че желаете да изтриете всички избрани теми за разговор?</string>
+ <string name="ConversationListFragment_deleting">Изтриване</string>
+ <string name="ConversationListFragment_deleting_selected_threads">Изтриване на маркираните теми...</string>
+ <!--ConversationListItem-->
+ <string name="ConversationListItem_key_exchange_message">Съобщение за обмяна на ключовете...</string>
+ <!--ExportFragment-->
+ <string name="ExportFragment_export_to_sd_card">Експорт на SD карта?</string>
+ <string name="ExportFragment_this_will_export_your_encrypted_keys_settings_and_messages">Това⏎\nще изнесе вашите ключове, настройки и съобщения на SD картата.⏎</string>
+ <string name="ExportFragment_export">Изнасяне</string>
+ <string name="ExportFragment_export_plaintext_to_sd_card">Изнасяне в Plaintext към SD карта?</string>
+ <string name="ExportFragment_warning_this_will_export_the_plaintext_contents">Внимание, това ще ⏎\nекспортирате в прав текст съдържанието на вашите TextSecure съобщения на картата SD. ⏎</string>
+ <string name="ExportFragment_cancel">Отказ</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting">Изнасяне</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting_plaintext_to_sd_card">Изнасяне в plaintext към SD карта...⏎</string>
+ <string name="ExportFragment_error_unable_to_write_to_sd_card">Грешка, не може да се запише в SD⏎\nкартата!⏎</string>
+ <string name="ExportFragment_error_while_writing_to_sd_card">Грешка при записването в SD картата.⏎</string>
+ <string name="ExportFragment_success">Успех!</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting_keys_settings_and_messages">Изнасяне на криптираните ключове,⏎\nнастройки, и съобщения...⏎</string>
+ <!--ImportFragment-->
+ <string name="ImportFragment_import_system_sms_database">Внасяне на System SMS база от данни?</string>
+ <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_the_system">Това ще импортира ⏎\nсъобщенията от базата данни по подразбиране на системата за SMS TextSecure. Ако преди това сте ⏎\nвнесли SMS базата данни на системата, импортирайки ги отново ще доведе до дублиране на съобщения. ⏎</string>
+ <string name="ImportFragment_import">Внеси</string>
+ <string name="ImportFragment_cancel">Отказ</string>
+ <string name="ImportFragment_restore_encrypted_backup">Възстанови криптираното резервно копие? </string>
+ <string name="ImportFragment_restoring_an_encrypted_backup_will_completely_replace_your_existing_keys">\nВъзстановяване на криптирано архивно копие ще замени съществуващите ключовете, предпочитания и ⏎\nсъобщения. Ще загубите всякаква информация, която е в текущата TextSecure инсталирана, но не ⏎\nви в резервното копие.⏎</string>
+ <string name="ImportFragment_restore">Възстанови</string>
+ <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup">Внеси Plaintext резервно копие?</string>
+ <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_a_plaintext_backup">Това ще импортира ⏎\nсъобщения от архив plaintext. Ако сте били внесли SMS базата данни на системата, ⏎\nако импортирате отново ще дублирате съобщенията. ⏎</string>
+ <string name="ImportFragment_importing">Внасяне</string>
+ <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup_elipse">Внасяне plaintext архив...</string>
+ <string name="ImportFragment_no_plaintext_backup_found">Не е намерен архив!</string>
+ <string name="ImportFragment_error_importing_backup">Грешка при внасяне на архива!</string>
+ <string name="ImportFragment_import_complete">Внасянето приключи!</string>
+ <string name="ImportFragment_restoring">Възстановяване</string>
+ <string name="ImportFragment_restoring_encrypted_backup">Възстановяване на криптирания архив...</string>
+ <string name="ImportFragment_no_encrypted_backup_found">Не е намерен криптиран архив!</string>
+ <string name="ImportFragment_restore_complete">Възстановяването приключи!</string>
+ <!--KeyScanningActivity-->
+ <string name="KeyScanningActivity_no_scanned_key_found_exclamation">Сканиран ключ не се намери!</string>
+ <!--MmsDownloader-->
+ <string name="MmsDownloader_no_connectivity_available_for_mms_download_try_again_later">Няма връзка за изтегляне на MMS , опитайте отново по-късно...</string>
+ <string name="MmsDownloader_error_storing_mms">Грешка при съхраняване на MMS!</string>
+ <string name="MmsDownloader_error_connecting_to_mms_provider">Грешка при свързване с MMS доставчика...</string>
+ <!--NotificationMmsMessageRecord-->
+ <string name="NotificationMmsMessageRecord_multimedia_message">Мултимедийно съобщение</string>
+ <!--PassphraseChangeActivity-->
+ <string name="PassphraseChangeActivity_passphrases_dont_match_exclamation">Паролите не съвпадат!</string>
+ <string name="PassphraseChangeActivity_incorrect_old_passphrase_exclamation">Грешна стара парола!</string>
+ <!--PassphraseCreateActivity-->
+ <string name="PassphraseCreateActivity_passphrases_dont_match">Паролата не съвпада</string>
+ <string name="PassphraseCreateActivity_you_must_specify_a_password">Трябва да посочите парола</string>
+ <!--PassphrasePromptActivity-->
+ <string name="PassphrasePromptActivity_invalid_passphrase_exclamation">Грешна Парола!</string>
+ <!--PromptApnActivity-->
+ <string name="PromptApnActivity_you_must_specify_an_mmsc_url_for_your_carrier">Трябва да определите MMSC URL за вашия оператор.</string>
+ <string name="PromptApnActivity_mms_settings_updated">MMS настройки са обновени</string>
+ <string name="PromptApnActivity_you_can_modify_these_values_from_the_textsecure_settings_menu_at_any_time_">Можете да промените тези стойности по всяко време от менюто за настройките на TextSecure</string>
+ <!--ReceiveKeyActivity-->
+ <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_different"> ⏎\nподписа на този обмен на ключове е по-различно от това, което сте получавали преди това от този ⏎\nконтакт. Това може да означава, че някой се опитва да прихване комуникацията ви, или ⏎\nче този контакт просто е преинсталирал TextSecure и сега има нов ключ за идентичност. ⏎</string>
+ <string name="ReceiveKeyActivity_you_may_wish_to_verify_this_contact">Може би е добре да се провери ⏎\nтози контакт. ⏎</string>
+ <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_trusted_but"> ⏎\nподписа на тази обмяна на ключове е ОК, но имате \'автоматична размяна на ключове ⏎\nнастройката е забранена. ⏎</string>
+ <!--VerifyIdentityActivity-->
+ <string name="VerifyIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Нямате личен ключ.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key">Получателя няма личен ключ.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key_exclamation">Получателя няма личен ключ.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_scan_their_key_to_compare">Сканирай ключа им за сравнение</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_get_my_key_scanned">Позволи да сканират ключа ми</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_please_check_the_fingerprint_text_carefully">ВНИМАНИЕ, сканирания ключ НЕ Е същия! Моля проверете текста внимателно.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_not_verified_exclamation">НЕ Е Проверен!</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_their_key_is_correct_it_is_also_necessary_to_verify_your_key_with_them_as_well">Техния ключ е ОК. Необходимо е да се провери и Вашия ключ от тях.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_verified_exclamation">Проверен!</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_you_don_t_have_an_identity_key_exclamation">Нямате ключ за идентифициране!</string>
+ <!--VerifyKeysActivity-->
+ <string name="VerifyKeysActivity_get_my_fingerprint_scanned">Сканирай моя отпечатък</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_scan_their_fingerprint">Сканирай техния отпечатък</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_please_check_the_fingerprint_text_carefully2">ВНИМАНИЕ, сканирания ключ НЕ Е същия! Моля проверете текста внимателно.</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_not_verified_exclamation">НЕ Е Проверено!</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_their_key_is_correct_it_is_also_necessary_to_get_your_fingerprint_scanned_as_well">Техния ключ е ОК. Необходимо е да се провери и Вашия ключ от тях.</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_verified_exclamation">Проверен!</string>
+ <!--ViewIdentityActivity-->
+ <string name="ViewIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Нямате личен ключ.</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_scan_to_compare">Сканирайте за да сравните</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_get_scanned_to_compare">Позволете сканиране за сравнение</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_exclamation">ВНИМАНИЕ, сканирания ключ НЕ Е същия!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_not_verified_exclamation">НЕ Е Проверен!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_the_scanned_key_matches_exclamation">Сканирания ключ е същия!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_verified_exclamation">Проверен!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_identity_fingerprint">Самоличностни ключове</string>
+ <!--KeyExchangeInitiator-->
+ <string name="KeyExchangeInitiator_initiate_despite_existing_request_question">Започване въпреки съществуващата заявка?</string>
+ <string name="KeyExchangeInitiator_youve_already_sent_a_session_initiation_request_to_this_recipient_are_you_sure">Вече изпрати искане за започване на сесия на този получател, сигурни ли сте, че искате да изпратите друго? Това ще обезсили първото искане.</string>
+ <string name="KeyExchangeInitiator_send">Изпрати</string>
+ <!--MessageDisplayHelper-->
+ <string name="MessageDisplayHelper_bad_encrypted_message">Лошо криптирано съобщение...</string>
+ <string name="MessageDisplayHelper_decrypting_please_wait">Декриптиране, моля изчакайте...</string>
+ <string name="MessageDisplayHelper_message_encrypted_for_non_existing_session">Съобщението е криптирано за несъществуваща сесия...</string>
+ <!--MmsDatabase-->
+ <string name="MmsDatabase_connecting_to_mms_server">Свързване към MMS сървър...</string>
+ <string name="MmsDatabase_downloading_mms">Изтегляне на MMS...</string>
+ <string name="MmsDatabase_mms_download_failed">Неуспешно изтегляне на MMS!</string>
+ <string name="MmsDatabase_downloading">Изтегля се...</string>
+ <!--MmsMessageRecord-->
+ <string name="MmsMessageRecord_decrypting_mms_please_wait">MMSа се отключва, моля чакайте...</string>
+ <string name="MmsMessageRecord_bad_encrypted_mms_message">Лошо заключено MMS съобщение...</string>
+ <string name="MmsMessageRecord_mms_message_encrypted_for_non_existing_session">MMS е криптиран за несъществуваща сесия...</string>
+ <!--MmsSender-->
+ <string name="MmsSender_currently_unable_to_send_your_mms_message">В момента не може да се изпрати вашия MMS</string>
+ <!--ApplicationMigrationService-->
+ <string name="ApplicationMigrationService_import_in_progress">Импортирането е в процес на извършване</string>
+ <string name="ApplicationMigrationService_importing_text_messages">Внасяне на текстови съобщения</string>
+ <!--KeyCachingService-->
+ <string name="KeyCachingService_textsecure_passphrase_cached">TextSecure парола се запази</string>
+ <string name="KeyCachingService_passphrase_cached">Паролата се запази</string>
+ <!--MessageNotifier-->
+ <string name="MessageNotifier_d_new_messages">(%d) Нови съобщения</string>
+ <string name="MessageNotifier_most_recent_from_s">Най-скоро от: %2$s</string>
+ <string name="MessageNotifier_encrypted_message">Криптирано съобщение...</string>
+ <string name="MessageNotifier_no_subject">(Без тема)</string>
+ <string name="MessageNotifier_message_delivery_failed">Изпращането на съобщението се провали</string>
+ <string name="MessageNotifier_failed_to_deliver_message">Не може да се достави съобщението.</string>
+ <string name="MessageNotifier_error_delivering_message">Грешка при изпращането на съобщението</string>
+ <string name="MessageNotifier_mark_all_as_read">Маркирай всички като прочетени</string>
+ <string name="MessageNotifier_mark_as_read">Маркирай като прочетено</string>
+ <!--ViewLocalIdentityActivity-->
+ <!--SmsReceiver-->
+ <string name="SmsReceiver_currently_unable_to_send_your_sms_message">В момента не може да изпратите SMS съобщение. Ще бъде изпратено след като услугата стане достъпна.</string>
+ <!--auto_initiate_activity-->
+ <string name="auto_initiate_activity__you_have_received_a_message_from_someone_who_supports_textsecure_encrypted_sessions_would_you_like_to_initiate_a_secure_session">Получихте съобщение от някой който ползва TextSecure криптирани разговори. Искате ли да започнете криптиран разговор?</string>
+ <string name="auto_initiate_activity__initiate_exchange">Започнете Обмена</string>
+ <!--change_passphrase_activity-->
+ <string name="change_passphrase_activity__old_passphrase">СТАРА ПАРОЛА: </string>
+ <string name="change_passphrase_activity__new_passphrase">НОВА ПАРОЛА: </string>
+ <string name="change_passphrase_activity__repeat_new_passphrase">ПОВТОРЕТЕ НОВАТА ПАРОЛА: </string>
+ <!--contact_selection_group_activity-->
+ <!--contact_selection_list_activity-->
+ <string name="contact_selection_group_activity__no_contacts">Няма контакти.</string>
+ <!--ContactSelectionListFragment-->
+ <string name="ContactSelectionlistFragment_select_for">Изберете за</string>
+ <!--contact_selection_recent_activity-->
+ <string name="contact_selection_recent_activity__no_recent_calls">Няма обажданя от скоро.</string>
+ <!--conversation_activity-->
+ <string name="conversation_activity__type_message">Напишете съобщение</string>
+ <string name="conversation_activity__send">Изпрати</string>
+ <string name="conversation_activity__remove">Премахни</string>
+ <!--conversation_item_sent-->
+ <string name="conversation_item_sent__download">Изтегляне</string>
+ <string name="conversation_item_sent__downloading">Изтегля се</string>
+ <!--conversation_item_received-->
+ <string name="conversation_item_received__download">Изтегляне</string>
+ <string name="conversation_item_received__downloading">Изтегля се</string>
+ <!--conversation_fragment_cab-->
+ <string name="conversation_fragment_cab__batch_selection_mode">Общ избор</string>
+ <!--create_passphrase_activity-->
+ <string name="create_passphrase_activity__please_choose_a_passphrase_that_will_be_used_to_locally_encrypt_your_data_this_should_be_a_strong_passphrase">Моля изберете парола да заключи вашата информация локално. Трябва да бъде силна парола.</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__passphrase">ПАРОЛА: </string>
+ <string name="create_passphrase_activity__repeat">ПОВТОРИ: </string>
+ <string name="create_passphrase_activity__continue">Продължи</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__generating_secrets">ГЕНЕРИРАНЕ НА ТАЙНИ</string>
+ <!--database_migration_activity-->
+ <string name="database_migration_activity__would_you_like_to_import_your_existing_text_messages">Искате ли да импортирате съществуващи текстови съобщения в криптирана база данни на TextSecure?</string>
+ <string name="database_migration_activity__the_default_system_database_will_not_be_modified">Базата данни на системата няма да се променени по някакъв начин.</string>
+ <string name="database_migration_activity__skip">Пропусни</string>
+ <string name="database_migration_activity__import">Внеси</string>
+ <string name="database_migration_activity__this_could_take_a_moment_please_be_patient">Това може да отнеме малко време. Моля, бъдете търпеливи, ще Ви уведомим, когато вносът е завършен</string>
+ <string name="database_migration_activity__importing">ВНАСЯНЕ</string>
+ <!--database_upgrade_activity-->
+ <string name="database_upgrade_activity__updating_database">Обновяване на базата...</string>
+ <string name="export_fragment__export_encrypted_backup">Изнеси криптирания архив</string>
+ <string name="export_fragment__export_an_encrypted_backup_to_the_sd_card">Изнеси криптирания⏎\nархив към SD карта.⏎</string>
+ <string name="export_fragment__export_plaintext_backup">Изнеси архив</string>
+ <string name="export_fragment__export_a_plaintext_backup_compatible_with">\nИзнос на архивт съвместима с \"SMSBackup и възстановяване\" на карта SD.</string>
+ <string name="import_fragment__import_system_sms_database">Внасяне на System SMS база от данни</string>
+ <string name="import_fragment__import_the_database_from_the_default_system">Внасяне на базата⏎\nот програмата за съобщения по подразбиране.⏎</string>
+ <string name="import_fragment__import_encrypted_backup">Внеси криптирания архив</string>
+ <string name="import_fragment__restore_a_previously_exported_encrypted_textsecure_backup">\nВъзстанови предишен изнесен криптиран TextSecure архив</string>
+ <string name="import_fragment__import_plaintext_backup">Внеси Plaintext архив</string>
+ <string name="import_fragment__import_a_plaintext_backup_file">\nВнасяне на архив. Съвместим с \'SMSBackup And Restore.\'</string>
+ <!--prompt_passphrase_activity-->
+ <string name="prompt_passphrase_activity__textsecure_passphrase">TEXTSECURE ПАРОЛА</string>
+ <string name="prompt_passphrase_activity__unlock">Отключи</string>
+ <!--prompt_apn_activity-->
+ <string name="prompt_apn_activity__textsecure_requires_apn_settings_to_deliver_media_messages_via_your_wireless_carrier">TextSecure изисква APN настройки, за да достави медийни съобщения чрез вашата безжична мрежа. Вашето устройство не предоставят тази информация, която е вярно за заключени устройства и други ограничителни конфигурации.</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__to_send_media_messages_please_complete_the_necessary_apn_information_below">За да изпратите медийни съобщения, моля, попълнете необходимата информация за APN-долу. Стойностите за оператора ви могат да се намерят чрез търсене на \'&amp;lt;your carrier&amp;gt; APN\'. Вие трябва да направите това само веднъж.</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mmsc_url_required">MMSC URL (ИЗИСКВАНО):</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mms_proxy_host_optional">MMS PROXY HOST (ДОПЪЛНИТЕЛНО):</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mms_proxy_port_optional">MMS PROXY PORT (ДОПЪЛНИТЕЛНО):</string>
+ <!--receive_key_activity-->
+ <string name="receive_key_activity__complete">Завършен</string>
+ <!--recipients_panel-->
+ <string name="recipients_panel__to">До</string>
+ <!--review_identities-->
+ <string name="review_identities__you_don_t_currently_have_any_identity_keys_in_your_trust_database">Нямате никакви лични ключове в базата данни.</string>
+ <!--verify_identity_activity-->
+ <string name="verify_identity_activity__their_identity_they_read">Тяхната самоличност (те четат)</string>
+ <string name="verify_identity_activity__your_identity_you_read">Вашата идентичност (четете):</string>
+ <!--verify_import_identity_activity-->
+ <string name="verify_import_identity_activity__identity_name_n">Самоличност:\⏎</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__imported_identity_n">Внесени самоличности:\⏎\n</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__verified">Проверен!</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__compare">Сравнете</string>
+ <!--verify_keys_activity-->
+ <string name="verify_keys_activity__they_read_this">Те четат това:</string>
+ <string name="verify_keys_activity__you_read_this">Вие четете това:</string>
+ <!--AndroidManifest.xml-->
+ <string name="AndroidManifest__create_passphrase">Създайте парола</string>
+ <string name="AndroidManifest__enter_passphrase">Въведете парола</string>
+ <string name="AndroidManifest__select_contacts">Посочете контакти</string>
+ <string name="AndroidManifest__textsecure_detected">Разпозанат TextSecure</string>
+ <string name="AndroidManifest__public_identity_key">Публичен ключ</string>
+ <string name="AndroidManifest__change_passphrase">Сменете Парола</string>
+ <string name="AndroidManifest__verify_session">Провери Сесията</string>
+ <string name="AndroidManifest__verify_identity">Провери самоличността</string>
+ <string name="AndroidManifest__manage_identity_keys">Управление на личностни ключове</string>
+ <string name="AndroidManifest__complete_key_exchange">Обмяната на ключове приключи</string>
+ <!--arrays.xml-->
+ <string name="arrays__import_export">Внасяне/Изнасяне</string>
+ <string name="arrays__my_identity_key">Моят личен ключ</string>
+ <string name="arrays__contact_keys">Контактни ключове</string>
+ <!--preferences.xml-->
+ <string name="preferences__general">Общо</string>
+ <string name="preferences__pref_all_sms_title">Използвай за всички SMS-и</string>
+ <string name="preferences__pref_all_mms_title">Използвай за всички MMS-и</string>
+ <string name="preferences__use_textsecure_for_viewing_and_storing_all_incoming_text_messages">Използвайте TextSecure за разглеждане и съхраняване на всички входящи текстови съобщения</string>
+ <string name="preferences__use_textsecure_for_viewing_and_storing_all_incoming_multimedia_messages">Използвайте TextSecure за разглеждане и съхраняване на всички входящи мултимедийни съобщения</string>
+ <string name="preferences__pref_enter_sends_title">Въведете изпращане</string>
+ <string name="preferences__pressing_the_enter_key_will_send_text_messages">Натискане на клавиша ще изпрати текстово съобщене</string>
+ <string name="preferences__display_settings">Настройки на дисплея</string>
+ <string name="preferences__choose_identity">Изберете самоличност</string>
+ <string name="preferences__choose_your_contact_entry_from_the_contacts_list">Изберете вашия абонат от списъка с контакти.</string>
+ <string name="preferences__change_passphrase">Сменете паролата</string>
+ <string name="preferences__change_my_passphrase">Сменете Паролата си</string>
+ <string name="preferences__complete_key_exchanges">Обмяната на ключове приключи</string>
+ <string name="preferences__disable_passphrase">Изключи паролата</string>
+ <string name="preferences__disable_local_encryption_of_messages_and_keys">Изключване на локално криптиране на съобщенията и ключове</string>
+ <string name="preferences__automatically_complete_key_exchanges_for_new_sessions_or_for_existing_sessions_with_the_same_identity_key">Автоматично изпълняване на обмянана ключове за нови сесии или за съществуващи сесии с един и същ ключ за идентичност</string>
+ <string name="preferences__forget_passphrase_from_memory_after_some_interval">Изтрий паролата от паметта след известно време</string>
+ <string name="preferences__timeout_passphrase">Изтече времето за парола</string>
+ <string name="preferences__pref_timeout_interval_dialogtitle">Изберете време за въвеждане на парола</string>
+ <string name="preferences__pref_timeout_interval_title">Интервал от време</string>
+ <string name="preferences__the_amount_of_time_to_wait_before_forgetting_passphrase">Размер на време, в което да изчака, преди да забравя паролата от паметта</string>
+ <string name="preferences__identity_key_settings">Самоличностни ключове</string>
+ <string name="preferences__view_my_identity_key">Покажи личния ми ключ</string>
+ <string name="preferences__manage_identity_keys">Управление на самоличностни ключове</string>
+ <string name="preferences__manage_configured_identity_keys">Управление на конфигурираните личностни ключове</string>
+ <string name="preferences__notifications">Известия</string>
+ <string name="preferences__display_message_notifications_in_status_bar">Покажи известие в лентата за състояния</string>
+ <string name="preferences__led_color">LED Цвят</string>
+ <string name="preferences__change_notification_led_color">Сменете LED цвят на известията</string>
+ <string name="preferences__pref_led_blink_title">LED мигащ</string>
+ <string name="preferences__change_notification_blink_pattern">Промени известяването с LED мигане</string>
+ <string name="preferences__pref_led_blink_dialogtitle">Избери LED мигане</string>
+ <string name="preferences__select_led_color">Изберете LED цвят</string>
+ <string name="preferences__select_ringtone">Избери мелодия</string>
+ <string name="preferences__vibrate">Вибрирай</string>
+ <string name="preferences__also_vibrate_when_notified">Вибрирай после известявай</string>
+ <string name="preferences__minutes">минути</string>
+ <string name="preferences__hours">часове</string>
+ <string name="preferences__green">Зелен</string>
+ <string name="preferences__red">Червен</string>
+ <string name="preferences__blue">Син</string>
+ <string name="preferences__orange">Оранжево</string>
+ <string name="preferences__cyan">Синьо-зелен</string>
+ <string name="preferences__magenta">Ярко червено-розово</string>
+ <string name="preferences__fast">Бърз</string>
+ <string name="preferences__normal">Нормален</string>
+ <string name="preferences__slow">Бавен</string>
+ <string name="preferences__custom">Обичайно</string>
+ <string name="preferences__advanced">За напреднали</string>
+ <string name="preferences__passphrase">Парола</string>
+ <string name="preferences__advanced_mms_access_point_names">Резервен MMSC</string>
+ <string name="preferences__enable_fallback_mmsc">Активирайте Резервен MMSC</string>
+ <string name="preferences__use_mmsc_information_configured_here_when_system_apn_information_is_unavailable">Използвайте MMSC информация конфигурирана тук, когато системната APN информация не е налична.</string>
+ <string name="preferences__mmsc_url_required">MMSC URL (Задължително)</string>
+ <string name="preferences__mms_proxy_host_optional">MMS Proxy Host (По изборl)</string>
+ <string name="preferences__mms_proxy_port_optional">MMS Proxy Port (По избор)</string>
+ <string name="preferences__request_a_delivery_report_for_each_sms_message_you_send">Искане на доклад за всяко съобщение при изпращане на SMS</string>
+ <string name="preferences__sms_delivery_reports">SMS известие за доставяне</string>
+ <string name="preferences__automatically_delete_older_messages_once_a_conversation_thread_exceeds_a_specified_length">Трий автоматично старите съобщения,щом разговора превишава определена дължина</string>
+ <string name="preferences__delete_old_messages">Изтрий старите съобщения</string>
+ <string name="preferences__storage">Памет</string>
+ <string name="preferences__conversation_length_limit">Граница за дължина на разговора</string>
+ <string name="preferences__trim_all_threads_now">Приключи всички теми сега</string>
+ <string name="preferences__scan_through_all_conversation_threads_and_enforce_conversation_length_limits">Сканирай всички теми за разговор и приложи ограниченията за дължина на разговор</string>
+ <string name="preferences__light_theme">Светла тема</string>
+ <string name="preferences__dark_theme">Тъмна тема</string>
+ <string name="preferences__appearance">Появяване</string>
+ <string name="preferences__theme">Тема</string>
+ <string name="preferences__default">По подразбиране</string>
+ <string name="preferences__language">Език</string>
+ <!--****************************************-->
+ <!--menus-->
+ <!--****************************************-->
+ <!--contact_selection_list-->
+ <string name="contact_selection_list__menu_select_all">Избери Всичко</string>
+ <string name="contact_selection_list__menu_unselect_all">Не избирай нищо</string>
+ <!--contact_selection-->
+ <string name="contact_selection__menu_finished">Завършен</string>
+ <!--conversation_button_context-->
+ <string name="conversation_button_context__menu_send_unencrypted">Прати без криптиране</string>
+ <!--conversation_callable-->
+ <string name="conversation_callable__menu_call">Обаждане</string>
+ <!--conversation_context-->
+ <string name="conversation_context__menu_message_details">Информация за съобщението</string>
+ <string name="conversation_context__menu_copy_text">Копирай текста</string>
+ <string name="conversation_context__menu_delete_message">Изтрий съобщение</string>
+ <string name="conversation_context__menu_forward_message">Препрати съобщението</string>
+ <!--conversation_insecure-->
+ <string name="conversation_insecure__menu_start_secure_session">Започни криптирана сесия</string>
+ <!--conversation_list_batch-->
+ <string name="conversation_list_batch__menu_delete_selected">Изтрий избраното</string>
+ <string name="conversation_list_batch__menu_select_all">Изберете Всичко</string>
+ <!--conversation_list-->
+ <string name="conversation_list__menu_search">Търси</string>
+ <!--conversation_secure_verified-->
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_security">Защита</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_verify_session">Провери Сесията</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_verify_recipient">Провери получателя</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_abort_secure_session">Прекрати криптираната сесия</string>
+ <!--conversation-->
+ <string name="conversation__menu_add_attachment">Добави файл</string>
+ <string name="conversation__menu_delete_thread">Изтрий темата</string>
+ <!--conversation_group_options-->
+ <string name="convesation_group_options__recipients_list">Лист на получатели</string>
+ <string name="conversation_group_options__delivery">Доставка</string>
+ <string name="conversation_group_options__conversation">Разговор</string>
+ <string name="conversation_group_options__broadcast">Предаване</string>
+ <!--key_scanning-->
+ <string name="key_scanning__menu_compare">Сравни</string>
+ <string name="key_scanning__menu_get_scanned_to_compare">Разреши сканиране за сравнение</string>
+ <string name="key_scanning__menu_scan_to_compare">Сканираите за да сравните</string>
+ <!--text_secure_locked-->
+ <string name="text_secure_locked__menu_unlock">Отключи</string>
+ <!--text_secure_normal-->
+ <string name="text_secure_normal__menu_new_message">Ново съобщение</string>
+ <string name="text_secure_normal__menu_settings">Настройки</string>
+ <string name="text_secure_normal__menu_clear_passphrase">Изчисти паролата</string>
+ <string name="text_secure_normal__mark_all_as_read">Маркирай всички като прочетени</string>
+ <!--verify_keys-->
+ <string name="verify_keys__menu_verified">Проверен</string>
+ <!--EOF-->
+</resources>
View
412 res/values-el/strings.xml
@@ -0,0 +1,412 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<resources>
+ <string name="app_name">TextSecure</string>
+ <string name="yes">Ναι</string>
+ <string name="no">Όχι</string>
+ <string name="delete">Διαγραφή</string>
+ <!--ApplicationPreferencesActivity-->
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_currently_s">Αυτή τη στιγμή: %s</string>
+ <string name="ApplicationPreferenceActivity_you_need_to_have_entered_your_passphrase_before_managing_keys">Πρέπει να έχετε εισάγει τη συνθηματική φράση σας πριν διαχειριστείτε κλειδιά...</string>
+ <string name="ApplicationPreferenceActivity_you_havent_set_a_passphrase_yet">Δεν έχετε ορίσει τη συνθηματική φράση σας!</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_messages_per_conversation">Μηνύματα ανά συζήτηση</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete_all_old_messages_now">Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων τώρα;</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_are_you_sure_you_would_like_to_immediately_trim_all_conversation_threads_to_the_s_most_recent_messages">Είστε σίγουροι πως θέλετε να κρατήσετε μόνο τα %s πιο πρόσφατα μηνύματα?</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_delete">Διαγραφή</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_my">Δικό μου</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable_storage_encryption">Απενεργοποίηση κρυπτογράφησης αποθήκευσης;</string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_warning_this_will_disable_storage_encryption_for_all_messages">\n Προσοχή, αυτό θα απενεργοποιήσει τη κρυπτογράφηση αποθήκευσης για όλα τα μηνύματα και τα κλειδιά σας.\n Οι κρυπτογραφημένες συζητήσεις σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά όποιος έχει φυσική πρόσβαση στη συσκευή σας θα\n μπορεί να τις διαβάσει.\n </string>
+ <string name="ApplicationPreferencesActivity_disable">Απενεργοποίηση</string>
+ <!--AttachmentTypeSelectorAdapter-->
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_picture">Εικόνα</string>
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_video">Βίντεο</string>
+ <string name="AttachmentTypeSelectorAdapter_audio">Ήχος</string>
+ <!--ConversationItem-->
+ <string name="ConversationItem_message_size_d_kb">Μέγεθος μηνύματος: %d KB</string>
+ <string name="ConversationItem_expires_s">Παύει να ισχύει: %s</string>
+ <string name="ConversationItem_error_sending_message">Σφάλμα κατά την αποστολή μηνύματος</string>
+ <string name="ConversationItem_sending">Αποστολή...</string>
+ <string name="ConversationItem_saving_attachment">Αποθήκευση συνημμένου</string>
+ <string name="ConversationItem_saving_attachment_to_sd_card">Αποθήκευση συνημμένου σε κάρτα μνήμης...</string>
+ <string name="ConversationItem_save_to_sd_card">Να αποθηκευτεί στη κάρτα μνήμης;</string>
+ <string name="ConversationItem_this_media_has_been_stored_in_an_encrypted_database_warning">Αυτό το αρχείο έχει αποθηκευτεί σε μια κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων. Το αντίγραφο που θα σωθεί στη κάρτα μνήμης σας δε θα είναι κρυπτογραφημένο. Θέλετε να συνεχίσετε;</string>
+ <string name="ConversationItem_error_while_saving_attachment_to_sd_card">Σφάλμα κατά την αποθήκευση στη κάρτα μνήμης!</string>
+ <string name="ConversationItem_success_exclamation">Επιτυχία!</string>
+ <string name="ConversationItem_unable_to_write_to_sd_card_exclamation">Δε μπόρεσα να σώσω στη κάρτα μνήμης!</string>
+ <string name="ConversationItem_view_secure_media_question">Προβολή ασφαλών αρχείων;</string>
+ <string name="ConversationItem_this_media_has_been_stored_in_an_encrypted_database_external_viewer_warning">Αυτό το αρχείο έχει αποθηκευτεί σε μια κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων. Δυστυχώς, για να το ανοίξετε με κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να αποκρυπτογραφηθεί και να γραφτεί στο δίσκο. Είστε σίγουροι πως το θέλετε αυτό;</string>
+ <string name="ConversationItem_received_and_processed_key_exchange_message">Το μήνυμα ανταλλαγής κλειδιών ελήφθη και επεξεργάστηκε.</string>
+ <string name="ConversationItem_error_received_stale_key_exchange_message">Λάθος, λάβαμε παλιό μήνυμα ανταλλαγής κλειδιών.</string>
+ <string name="ConversationItem_received_key_exchange_message_click_to_process">Ελήφθη μήνυμα ανταλλαγής κλειδιών, κλικ για να επεξεργαστεί</string>
+ <!--ConversationActivity-->
+ <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_question">Έναρξη ασφαλούς συζήτησης;</string>
+ <string name="ConversationActivity_initiate_secure_session_with_s_question">Έναρξη ασφαλούς συζήτησης με %s?</string>
+ <string name="ConversationActivity_abort_secure_session_confirmation">Απόρριψη επιβεβαίωσης ασφαλούς συζήτησης</string>
+ <string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_abort_this_secure_session_question">Είστε σίγουροι πως θέλετε να ακυρώσετε αυτή την ασφαλή συζήτηση;</string>
+ <string name="ConversationActivity_delete_thread_confirmation">Επιβεβαίωση διαγραφής συζήτησης</string>
+ <string name="ConversationActivity_are_you_sure_that_you_want_to_permanently_delete_this_conversation_question">Είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγράψετε οριστικά αυτή τη συζήτηση;</string>
+ <string name="ConversationActivity_add_attachment">Πρόσθεση συνημμένου</string>
+ <string name="ConversationActivity_compose_message">Νέο μήνυμα</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_there_was_an_error_setting_your_attachment">Συγγνώμη, σφάλμα κατά τη σύναψη αρχείου.</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_video_exceeds_message_size_restrictions">Συγγνώμη, το επιλεγμένο βίντεο υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.</string>
+ <string name="ConversationActivity_sorry_the_selected_audio_exceeds_message_size_restrictions">Συγγνώμη, το επιλεγμένο αρχείο ήχου υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.</string>
+ <string name="ConversationActivity_recipient_is_not_a_valid_sms_or_email_address_exclamation">Ο αποστολέας δεν είναι έγκυρος αριθμός SMS ή email!</string>
+ <string name="ConversationActivity_message_is_empty_exclamation">Το μήνυμα είναι άδειο!</string>
+ <string name="ConversationActivity_forward_message_prefix">ΠΡΘ</string>
+ <string name="ConversationActivity_group_conversation_recipients">Παραλήπτες ομαδικής συζήτησης</string>
+ <string name="ConversationActivity_group_conversation">Ομαδική συζήτηση</string>
+ <string name="ConversationActivity_d_recipients_in_group">%d παραλήπτες στην ομάδα</string>
+ <string name="ConversationActivity_saving_draft">Σώζεται προσχέδιο...</string>
+ <string name="ConversationActivity_invalid_recipient">Άκυρος παραλήπτης!</string>
+ <string name="ConversationActivity_calls_not_supported">Δεν υποστηρίζονται κλήσεις</string>
+ <string name="ConversationActivity_this_device_does_not_appear_to_support_dial_actions">Αυτή η συσκευή δε φαίνεται να υποστηρίζει ενέργειες κλήσης.</string>
+ <!--ConversationFragment-->
+ <string name="ConversationFragment_message_details">Στοιχεία μηνύματος</string>
+ <string name="ConversationFragment_sender_s_transport_s_sent_received_s">Αποστολέα;: %1$s\nΜέσο μεταφοράς: %2$s\nΑπεστάλλει/Παραλήφθηκε:%3$s</string>
+ <string name="ConversationFragment_sender_s_transport_s_sent_s_received_s">Αποστολέας: %1$s\nΜέσο μεταφοράς: %2$s\nΑπεστάλθηκαν: %3$s\nΠαραλήφθηκαν:%4$s</string>
+ <string name="ConversationFragment_confirm_message_delete">Επιβεβαίωση διαγραφής μηνύματος</string>
+ <string name="ConversationFragment_are_you_sure_you_want_to_permanently_delete_this_message">Είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα για πάντα;</string>
+ <!--ConversationListAdapter-->
+ <string name="ConversationListAdapter_key_exchange_message">Μήνυμα ανταλλαγής κλειδιών...</string>
+ <!--ConversationListFragment-->
+ <string name="ConversationListFragment_delete_threads_question">Διαγραφή συζητήσεων;</string>
+ <string name="ConversationListFragment_are_you_sure_you_wish_to_delete_all_selected_conversation_threads">Είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγράψετε ΟΛΕΣ τις επιλεγμένες συζητήσεις;</string>
+ <string name="ConversationListFragment_deleting">Διαγραφή</string>
+ <string name="ConversationListFragment_deleting_selected_threads">Διαγραφή επιλεγμένων συζητήσεων...</string>
+ <!--ConversationListItem-->
+ <string name="ConversationListItem_key_exchange_message">Μήνυμα ανταλλαγής κλειδιών...</string>
+ <!--ExportFragment-->
+ <string name="ExportFragment_export_to_sd_card">Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης;</string>
+ <string name="ExportFragment_this_will_export_your_encrypted_keys_settings_and_messages">Αυτό\n θα εξάγει τα κρυπτογραφημένα κλειδιά, τις ρυθμίσεις και τα μηνύματά σας στη κάρτα μνήμης.\n </string>
+ <string name="ExportFragment_export">Εξαγωγή</string>
+ <string name="ExportFragment_export_plaintext_to_sd_card">Εξαγωγή μη κρυπτογραφημένου κειμένου σε κάρτα μνήμης;</string>
+ <string name="ExportFragment_warning_this_will_export_the_plaintext_contents">Προσοχή, αυτό θα\n εξάγει τα αποκρυπτογραφημένα περιεχόμενα των μηνυμάτων σας στη κάρτα μνήμης.\n </string>
+ <string name="ExportFragment_cancel">Ακύρωση</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting">Εξαγωγή</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting_plaintext_to_sd_card">Εξαγωγή αποκρυπτογραφημένου κειμένου στη κάρτα μνήμης...\n</string>
+ <string name="ExportFragment_error_unable_to_write_to_sd_card">Σφάλμα, δε μπορέσαμε να αποθηκεύσουμε\n στη κάρτα μνήμης!\n </string>
+ <string name="ExportFragment_error_while_writing_to_sd_card">Σφάλμα κατά την αποθήκευση στη κάρτα μνήμης.\n</string>
+ <string name="ExportFragment_success">Επιτυχία!</string>
+ <string name="ExportFragment_exporting_keys_settings_and_messages">Εξαγωγή κρυπτογραφημένων κλειδιών,\n ρυθμίσεων και μηνυμάτων...\n </string>
+ <!--ImportFragment-->
+ <string name="ImportFragment_import_system_sms_database">Να εισαγχθούν όλα τα προϋπάρχοντα SMS;</string>
+ <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_the_system">Εισαγωγή όλων των\n μηνυμάτων από το προκαθορισμένο αρχείο μηνυμάτων SMS της συσκευής σας στο TextSecure. Αν έχετε ήδη εισάγει\n το αρχείο μηνυμάτων της συσκευής σας, η επανα-εισαγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα διπλά μηνύματα.\n </string>
+ <string name="ImportFragment_import">Εισαγωγή</string>
+ <string name="ImportFragment_cancel">Ακύρωση</string>
+ <string name="ImportFragment_restore_encrypted_backup">Επαναφορά του κρυπτογραφημένου Backup;</string>
+ <string name="ImportFragment_restoring_an_encrypted_backup_will_completely_replace_your_existing_keys">\n Η επαναφορά του κρυπτογραφημένου backup θα αντικαταστήσει πλήρως τα υπάρχοντα κλειδιά, τις ρυθμίσεις και τα\n μηνύματά σας. Θα χάσετε όλα τα δεδομένα της υπάρχουσας εγκατάστασης του TextSecure, αλλά όχι\n του backup.\n </string>
+ <string name="ImportFragment_restore">Επαναφορά</string>
+ <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup">Εισαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας;</string>
+ <string name="ImportFragment_this_will_import_messages_from_a_plaintext_backup">Αυτό θα εισάγει\n μηνύματα από ένα μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας. Αν έχετε ήδη πρωτύτερα εισάγει το αρχείο μηνυμάτων SMS του συστήματος,\n η επανα-εισαγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα διπλά μηνύματα.\n </string>
+ <string name="ImportFragment_importing">Εισαγωγή</string>
+ <string name="ImportFragment_import_plaintext_backup_elipse">Εισαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας...</string>
+ <string name="ImportFragment_no_plaintext_backup_found">Δε βρέθηκε μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας!</string>
+ <string name="ImportFragment_error_importing_backup">Σφάλμα κατά την εισαγωγή αντιγράφων ασφαλείας!</string>
+ <string name="ImportFragment_import_complete">Εισαγωγή ολοκληρώθηκε!</string>
+ <string name="ImportFragment_restoring">Επαναφορά</string>
+ <string name="ImportFragment_restoring_encrypted_backup">Επαναφορά κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας...</string>
+ <string name="ImportFragment_no_encrypted_backup_found">Δε βρέθηκε κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας!</string>
+ <string name="ImportFragment_restore_complete">Επαναφορά ολοκληρώθηκε!</string>
+ <!--KeyScanningActivity-->
+ <string name="KeyScanningActivity_no_scanned_key_found_exclamation">Δε βρέθηκε κλειδί!</string>
+ <!--MmsDownloader-->
+ <string name="MmsDownloader_no_connectivity_available_for_mms_download_try_again_later">Δε βρέθηκε σύνδεση για παραλαβή MMS , δοκιμάστε αργότερα...</string>
+ <string name="MmsDownloader_error_storing_mms">Λάθος κατά την αποθήκευση MMS! </string>
+ <string name="MmsDownloader_error_connecting_to_mms_provider">Σφάλμα κατά στη σύνδεση στον πάροχο MMS...</string>
+ <!--NotificationMmsMessageRecord-->
+ <string name="NotificationMmsMessageRecord_multimedia_message">Μήνυμα πολυμέσων</string>
+ <!--PassphraseChangeActivity-->
+ <string name="PassphraseChangeActivity_passphrases_dont_match_exclamation">Οι συνθηματικές φράσεις δε ταιριάζουν!</string>
+ <string name="PassphraseChangeActivity_incorrect_old_passphrase_exclamation">Λάθος παλιά συνθηματική φράση!</string>
+ <!--PassphraseCreateActivity-->
+ <string name="PassphraseCreateActivity_passphrases_dont_match">Οι συνθηματικές φράσεις δε ταιριάζουν</string>
+ <string name="PassphraseCreateActivity_you_must_specify_a_password">Πρέπει να επιλέξετε ένα κωδικό</string>
+ <!--PassphrasePromptActivity-->
+ <string name="PassphrasePromptActivity_invalid_passphrase_exclamation">Άκυρη συνθηματική φράση!</string>
+ <!--PromptApnActivity-->
+ <string name="PromptApnActivity_you_must_specify_an_mmsc_url_for_your_carrier">Πρέπει να καθορίσετε μια διεύθυνση MMSC για τον πάροχό σας.</string>
+ <string name="PromptApnActivity_mms_settings_updated">Ρυθμίσεις MMS ενημερώθηκαν</string>
+ <string name="PromptApnActivity_you_can_modify_these_values_from_the_textsecure_settings_menu_at_any_time_">Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις από το μενού ρυθμίσεων του TextSecure.</string>
+ <!--ReceiveKeyActivity-->
+ <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_different">Το\n αποτύπωμα αυτής της ανταλλαγής κλειδιών είναι διαφορετικό από αυτό που λάβαμε πρωτύτερα από αυτή την\n επαφή. Αυτό σημαίνει είτε ότι κάποιος προσπαθεί να υποκλέψει τη συνομιλία σας, ή\n ότι αυτή η επαφή απλά επανεγκτέστησε το TextSecure και τώρα έχει νέο κλειδί ταυτότητας.\n </string>
+ <string name="ReceiveKeyActivity_you_may_wish_to_verify_this_contact">Προτείνεται να επιβεβαιώσετε\n αυτή την επαφή.\n </string>
+ <string name="ReceiveKeyActivity_the_signature_on_this_key_exchange_is_trusted_but">Η\n υπογραφή αυτής της ανταλλαγής κλειδιών είναι έμπιστη, αλλά η ρύθμιση \"Να ολοκληρώνονται\n οι ανταλλαγές κλειδιών\" είναι απενεργοποιημένη.\n </string>
+ <!--VerifyIdentityActivity-->
+ <string name="VerifyIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Δεν έχετε κλειδί ταυτότητας.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key">Ο παραλήπτης δεν έχει κλειδί ταυτότητας.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_recipient_has_no_identity_key_exclamation">Ο παραλήπτης δεν έχει κλειδί ταυτότητας!</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_scan_their_key_to_compare">Σαρώστε το κλειδί τους για σύγκριση</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_get_my_key_scanned">Σάρωση του κλειδιού μου</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_please_check_the_fingerprint_text_carefully">ΠΡΟΣΟΧΗ, το σαρωμένο κλειδί ΔΕΝ ταιριάζει! Ελέγξτε προσεκτικά το αποτύπωμα.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_not_verified_exclamation">ΔΕΝ επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_their_key_is_correct_it_is_also_necessary_to_verify_your_key_with_them_as_well">Το κλειδί τους είναι σωστό. Είναι επίσης απαραίτητο να επιβεβαιώσουν το κλειδί σας.</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_verified_exclamation">Επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="VerifyIdentityActivity_you_don_t_have_an_identity_key_exclamation">Δεν έχετε κλειδί ταυτότητας!</string>
+ <!--VerifyKeysActivity-->
+ <string name="VerifyKeysActivity_get_my_fingerprint_scanned">Σάρωση του αποτυπώματός μου</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_scan_their_fingerprint">Σάρωση του αποτυπώματός τους</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_please_check_the_fingerprint_text_carefully2">ΠΡΟΣΟΧΗ, το σαρωμένο κλειδί ΔΕΝ ταιριάζει! Ελέγξτε το αποτύπωμα προσεκτικά.</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_not_verified_exclamation">ΔΕΝ επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_their_key_is_correct_it_is_also_necessary_to_get_your_fingerprint_scanned_as_well">Το κλειδί τους είναι σωστό. Είναι επίσης απαραίτητο να σαρώσουν το αποτύπωμά σας.</string>
+ <string name="VerifyKeysActivity_verified_exclamation">Επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <!--ViewIdentityActivity-->
+ <string name="ViewIdentityActivity_you_do_not_have_an_identity_key">Δεν έχετε κλειδί ταυτότητας.</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_scan_to_compare">Σαρώστε για σύγκριση</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_get_scanned_to_compare">Επιτρέψτε να μας σαρώσουν για σύγκριση</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_warning_the_scanned_key_does_not_match_exclamation">ΠΡΟΣΟΧΗ, το σαρωμένο κλειδί ΔΕΝ ταιριάζει!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_not_verified_exclamation">ΔΕΝ επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_the_scanned_key_matches_exclamation">Το σαρωμένο κλειδί ταιριάζει!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_verified_exclamation">Επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="ViewIdentityActivity_identity_fingerprint">Αποτύπωμα ταυτότητας</string>
+ <!--KeyExchangeInitiator-->
+ <string name="KeyExchangeInitiator_initiate_despite_existing_request_question">Εκκίνηση παρά την υπάρχουσα αίτηση;</string>
+ <string name="KeyExchangeInitiator_youve_already_sent_a_session_initiation_request_to_this_recipient_are_you_sure">Έχετε ήδη ζητήσει την έναρξη συζήτησης με αυτό το παραλήπτη, είστε σίγουρος πως θέλετε να στείλετε νέα αίτηση; Η πρώτη αίτηση θα ακυρωθεί.</string>
+ <string name="KeyExchangeInitiator_send">Αποστολή</string>
+ <!--MessageDisplayHelper-->
+ <string name="MessageDisplayHelper_bad_encrypted_message">Προβληματικό κρυπτογραφημένο μήνυμα...</string>
+ <string name="MessageDisplayHelper_decrypting_please_wait">Αποκρυπτογράφηση, παρακαλώ περιμένετε...</string>
+ <string name="MessageDisplayHelper_message_encrypted_for_non_existing_session">Το μήνυμα κρυπτογραφήθηκε για ανύπαρκτη συζήτηση...</string>
+ <!--MmsDatabase-->
+ <string name="MmsDatabase_connecting_to_mms_server">Σύνδεση στο διακομιστή MMS...</string>
+ <string name="MmsDatabase_downloading_mms">Λήψη MMS...</string>
+ <string name="MmsDatabase_mms_download_failed">Λήψη MMS απέτυχε!</string>
+ <string name="MmsDatabase_downloading">Λήψη...</string>
+ <!--MmsMessageRecord-->
+ <string name="MmsMessageRecord_decrypting_mms_please_wait">Αποκρυπτογράφηση MMS, παρακαλώ περιμένετε...</string>
+ <string name="MmsMessageRecord_bad_encrypted_mms_message">Κακό κρυπτογραφημένο μήνυμα MMS...</string>
+ <string name="MmsMessageRecord_mms_message_encrypted_for_non_existing_session">Το μήνυμα MMS κρυπτογραφήθηκε για ανύπαρκτη συζήτηση...</string>
+ <!--MmsSender-->
+ <string name="MmsSender_currently_unable_to_send_your_mms_message">Αυτή τη στιγμή δε μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα MMS σας.</string>
+ <!--ApplicationMigrationService-->
+ <string name="ApplicationMigrationService_import_in_progress">Εισαγωγή σε εξέλιξη</string>
+ <string name="ApplicationMigrationService_importing_text_messages">Εισάγονται τα μηνύματα κειμένου</string>
+ <!--KeyCachingService-->
+ <string name="KeyCachingService_textsecure_passphrase_cached">Η φράση-κλειδί του TextSecure αποθηκεύτηκε</string>
+ <string name="KeyCachingService_passphrase_cached">Συνθηματική φράση αποθηκεύτηκε</string>
+ <!--MessageNotifier-->
+ <string name="MessageNotifier_d_new_messages">%d νέα μηνύματα</string>
+ <string name="MessageNotifier_most_recent_from_s">Τελευταίο μήνυμα από: %s</string>
+ <string name="MessageNotifier_encrypted_message">Κρυπτογραφημένο μήνυμα...</string>
+ <string name="MessageNotifier_no_subject">(Χωρίς θέμα)</string>
+ <string name="MessageNotifier_message_delivery_failed">Παράδοση μηνύματος απέτυχε.</string>
+ <string name="MessageNotifier_failed_to_deliver_message">Αποτύχαμε να παραδώσουμε το μήνυμα.</string>
+ <string name="MessageNotifier_error_delivering_message">Λάθος κατά τη παράδοση του μηνύματος</string>
+ <string name="MessageNotifier_mark_all_as_read">Επισήμανση όλων ως αναγνωσμένα</string>
+ <string name="MessageNotifier_mark_as_read">Επισήμανση ως αναγνωσμένο</string>
+ <!--ViewLocalIdentityActivity-->
+ <!--SmsReceiver-->
+ <string name="SmsReceiver_currently_unable_to_send_your_sms_message">Αυτή τη στιγμή δε μπορούμε να αποστείλλουμε το SMS σας. Θα σταλεί μόλις η υπηρεσία γίνει διαθέσιμη.</string>
+ <!--auto_initiate_activity-->
+ <string name="auto_initiate_activity__you_have_received_a_message_from_someone_who_supports_textsecure_encrypted_sessions_would_you_like_to_initiate_a_secure_session">Λάβατε μήνυμα από κάποιον που υποστηρίζει κρυπτογραφημένες συζητήσεις με TextSecure. Εκκίνηση ασφαλούς συζήτησης?</string>
+ <string name="auto_initiate_activity__initiate_exchange">Έναρξη ανταλλαγής κλειδιών</string>
+ <!--change_passphrase_activity-->
+ <string name="change_passphrase_activity__old_passphrase">ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ</string>
+ <string name="change_passphrase_activity__new_passphrase">ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ:</string>
+ <string name="change_passphrase_activity__repeat_new_passphrase">ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ</string>
+ <!--contact_selection_group_activity-->
+ <!--contact_selection_list_activity-->
+ <string name="contact_selection_group_activity__no_contacts">Δεν υπάρχουν επαφές.</string>
+ <!--ContactSelectionListFragment-->
+ <string name="ContactSelectionlistFragment_select_for">Επιλογή για</string>
+ <!--contact_selection_recent_activity-->
+ <string name="contact_selection_recent_activity__no_recent_calls">Δεν υπάρχουν πρόσφατες κλήσεις.</string>
+ <!--conversation_activity-->
+ <string name="conversation_activity__type_message">Εισάγετε μήνυμα</string>
+ <string name="conversation_activity__send">Αποστολή</string>
+ <string name="conversation_activity__remove">Αφαίρεση</string>
+ <!--conversation_item_sent-->
+ <string name="conversation_item_sent__download">Κατεβάστε</string>
+ <string name="conversation_item_sent__downloading">Κατεβάζω</string>
+ <!--conversation_item_received-->
+ <string name="conversation_item_received__download">Κατεβάστε</string>
+ <string name="conversation_item_received__downloading">Κατεβάζω</string>
+ <!--conversation_fragment_cab-->
+ <string name="conversation_fragment_cab__batch_selection_mode">Λειτουργία μαζικής επιλογής</string>
+ <!--create_passphrase_activity-->
+ <string name="create_passphrase_activity__please_choose_a_passphrase_that_will_be_used_to_locally_encrypt_your_data_this_should_be_a_strong_passphrase">Παρακαλώ επιλέξτε μια συνθηματική φράση με την οποία θα κρυπτογραφηθούν τα τοπικά δεδομένα σας.\n\nΘα πρέπει να είναι πολύπλοκη συνθηματική φράση.</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__passphrase">ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ:</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__repeat">ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__continue">Συνέχεια</string>
+ <string name="create_passphrase_activity__generating_secrets">ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΩΝ</string>
+ <!--database_migration_activity-->
+ <string name="database_migration_activity__would_you_like_to_import_your_existing_text_messages">Να εισαχθούν τα παλιά μηνύματα στη κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων του TextSecure;</string>
+ <string name="database_migration_activity__the_default_system_database_will_not_be_modified">Το υπάρχον αρχείο μηνυμάτων δε θα αλλαχθεί.</string>
+ <string name="database_migration_activity__skip">Παράληψη</string>
+ <string name="database_migration_activity__import">Εισαγωγή</string>
+ <string name="database_migration_activity__this_could_take_a_moment_please_be_patient">Παραλώ περιμένετε, αυτό μπορεί να πάρει λίγη ώρα. Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις τελειώσει η εισαγωγή.</string>
+ <string name="database_migration_activity__importing">ΕΙΣΑΓΩΓΗ</string>
+ <!--database_upgrade_activity-->
+ <string name="database_upgrade_activity__updating_database">Ενημέρωση βάσης δεδομένων...</string>
+ <string name="export_fragment__export_encrypted_backup">Εξαγωγή κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας</string>
+ <string name="export_fragment__export_an_encrypted_backup_to_the_sd_card">Εξαγωγή κρυπτογραφημένου αντιγράφου\n ασφαλείας στη κάρτα μνήμης.\n </string>
+ <string name="export_fragment__export_plaintext_backup">Εξαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας</string>
+ <string name="export_fragment__export_a_plaintext_backup_compatible_with">\n Εξαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας συμβατό με την εφαρμογή \'SMSBackup And Restore\' στη κάρτα μνήμης.</string>
+ <string name="import_fragment__import_system_sms_database">Εισαγωγή της βάσης δεδομένων SMS του συστήματος</string>
+ <string name="import_fragment__import_the_database_from_the_default_system">Εισαγωγή της βάσης δεδομένων\n της προκαθορισμένης εφαρμογής μηνυμάτων της συσκευής σας.\n </string>
+ <string name="import_fragment__import_encrypted_backup">Εισαγωγή κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας</string>
+ <string name="import_fragment__restore_a_previously_exported_encrypted_textsecure_backup">\n Επαναφορά προηγούμενου αντιγράφου ασφαλείας του TextSecure.\n </string>
+ <string name="import_fragment__import_plaintext_backup">Εισαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας</string>
+ <string name="import_fragment__import_a_plaintext_backup_file">\n Εισαγωγή μη κρυπτογραφημένου αντιγράφου ασφαλείας. Συμβατό με την εφαρμογή \'SMSBackup And Restore\'.</string>
+ <!--prompt_passphrase_activity-->
+ <string name="prompt_passphrase_activity__textsecure_passphrase">ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ TEXTSECURE</string>
+ <string name="prompt_passphrase_activity__unlock">Ξεκλείδωμα</string>
+ <!--prompt_apn_activity-->
+ <string name="prompt_apn_activity__textsecure_requires_apn_settings_to_deliver_media_messages_via_your_wireless_carrier">Το TextSecure χρειάζεται τις ρυθμίσεις APN για να στείλει μυνήματα πολυμέσων μέσω του παρόχου σας. Η συσκευή σας δε παρέχει αυτές τις ρυθμίσεις, κάτι που ισχύει σε κλειδωμένες συσκευές και άλλες περιοριστικές διαμορφώσεις.</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__to_send_media_messages_please_complete_the_necessary_apn_information_below">Για να στείλετε μηνύματα πολυμέσων, παρακαλώ συμπληρώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις APN εδώ. Βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις για τον πάροχό σας ψάχνοντας online για \'&amp;lt;όνομα παρόχου σας&amp;gt; APN\'. Αυτό θα χρειαστεί μόνο μία φορά.</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mmsc_url_required">Διεύθυνση MMSC (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ):</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mms_proxy_host_optional">Διακομιστής MMS PROXY (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ):</string>
+ <string name="prompt_apn_activity__mms_proxy_port_optional">Θύρα MMS PROXY (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):</string>
+ <!--receive_key_activity-->
+ <string name="receive_key_activity__complete">Ολοκληρώθηκε</string>
+ <!--recipients_panel-->
+ <string name="recipients_panel__to">Προς</string>
+ <!--review_identities-->
+ <string name="review_identities__you_don_t_currently_have_any_identity_keys_in_your_trust_database">Δεν έχετε κλειδιά ταυτότητας στην έμπιστη λίστα σας.</string>
+ <!--verify_identity_activity-->
+ <string name="verify_identity_activity__their_identity_they_read">Η ταυτότητά τους (αυτό διαβάζουν):</string>
+ <string name="verify_identity_activity__your_identity_you_read">Η ταυτότητά σας (εσείς διαβάζετε):</string>
+ <!--verify_import_identity_activity-->
+ <string name="verify_import_identity_activity__identity_name_n">Όνομα ταυτότητας:\\n</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__imported_identity_n">Εισηγμένη ταυτότητα:\\n</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__verified">Επιβεβαιώθηκε!</string>
+ <string name="verify_import_identity_activity__compare">Σύγκριση</string>
+ <!--verify_keys_activity-->
+ <string name="verify_keys_activity__they_read_this">Διαβάζουν αυτό;</string>
+ <string name="verify_keys_activity__you_read_this">Διαβάζετε αυτό:</string>
+ <!--AndroidManifest.xml-->
+ <string name="AndroidManifest__create_passphrase">Δημιουργία συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="AndroidManifest__enter_passphrase">Εισάγετε συνθηματική φράση</string>
+ <string name="AndroidManifest__select_contacts">Επιλέξτε επαφές</string>
+ <string name="AndroidManifest__textsecure_detected">Εντοπίστηκε TextSecure</string>
+ <string name="AndroidManifest__public_identity_key">Δημόσιο κλειδί ταυτότητας</string>
+ <string name="AndroidManifest__change_passphrase">Αλλαγή συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="AndroidManifest__verify_session">Επιβεβαίωση συζήτησης</string>
+ <string name="AndroidManifest__verify_identity">Επιβεβαίωση ταυτότητας</string>
+ <string name="AndroidManifest__manage_identity_keys">Διαχείρηση κλειδιών ταυτότητας</string>
+ <string name="AndroidManifest__complete_key_exchange">Ολοκληρώστε την ανταλλαγή κλειδιών</string>
+ <!--arrays.xml-->
+ <string name="arrays__import_export">Εισαγωγή / Εξαγωγή</string>
+ <string name="arrays__my_identity_key">Το κλειδί ταυτότητάς μου</string>
+ <string name="arrays__contact_keys">Κλειδιά επαφών</string>
+ <!--preferences.xml-->
+ <string name="preferences__general">Γενικά</string>
+ <string name="preferences__pref_all_sms_title">Χρήση για όλα τα SMS</string>
+ <string name="preferences__pref_all_mms_title">Χρήση για όλα τα MMS</string>
+ <string name="preferences__use_textsecure_for_viewing_and_storing_all_incoming_text_messages">Να χρησιμοποιείται το TextSecure για προβολή και αποθήκευση όλων των μηνυμάτων SMS</string>
+ <string name="preferences__use_textsecure_for_viewing_and_storing_all_incoming_multimedia_messages">Χρήση TextSecure για προβολή και αποθήκευση όλων των μηνυμάτων </string>
+ <string name="preferences__pref_enter_sends_title">Το Enter αποστέλλει</string>
+ <string name="preferences__pressing_the_enter_key_will_send_text_messages">Αποστολή μηνυμάτων με το πλήκτρο enter</string>
+ <string name="preferences__display_settings">Ρυθμίσεις προβολής</string>
+ <string name="preferences__choose_identity">Επιλέξτε ταυτότητα</string>
+ <string name="preferences__choose_your_contact_entry_from_the_contacts_list">Επιλέξτε την επαφή σας από τη λίστα επαφών.</string>
+ <string name="preferences__change_passphrase">Αλλαγή συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="preferences__change_my_passphrase">Άλλαξε τη συνθηματική φράση μου</string>
+ <string name="preferences__complete_key_exchanges">Να ολοκληρώνονται οι ανταλλαγές κλειδιών</string>
+ <string name="preferences__disable_passphrase">Απενεργοποίηση συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="preferences__disable_local_encryption_of_messages_and_keys">Απενεργοποίηση τοπικής κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων και κλειδιών</string>
+ <string name="preferences__automatically_complete_key_exchanges_for_new_sessions_or_for_existing_sessions_with_the_same_identity_key">Να χρησιμοποιείται αυτόματα το ίδιο κλειδί ταυτότητας για ανταλλαγές κλειδιών σε νέες ή υπάρχουσες συζητήσεις</string>
+ <string name="preferences__forget_passphrase_from_memory_after_some_interval">Να σβήνεται η συνθηματική φράση από τη μνήμη μετά από κάποιο διάστημα</string>
+ <string name="preferences__timeout_passphrase">Χρονικό όριο συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="preferences__pref_timeout_interval_dialogtitle">Επιλέξτε χρονικό όριο συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="preferences__pref_timeout_interval_title">Χρονικό όριο</string>
+ <string name="preferences__the_amount_of_time_to_wait_before_forgetting_passphrase">Πόση ώρα να περιμένουμε πριν σβήσουμε τη συνθηματική φράση από τη μνήμη</string>
+ <string name="preferences__identity_key_settings">Κλειδιά ταυτότητας</string>
+ <string name="preferences__view_my_identity_key">Προβολή του κλειδιού ταυτότητάς μου</string>
+ <string name="preferences__manage_identity_keys">Διαχείρηση κλειδιών ταυτότητας</string>
+ <string name="preferences__manage_configured_identity_keys">Διαχείρηση κλειδιών ταυτοτήτων μου</string>
+ <string name="preferences__notifications">Ειδοποιήσεις</string>
+ <string name="preferences__display_message_notifications_in_status_bar">Προβολή ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα στη γραμμή κατάστασης</string>
+ <string name="preferences__led_color">Χρώμα LED</string>
+ <string name="preferences__change_notification_led_color">Αλλαγή του χρώματος LED</string>
+ <string name="preferences__pref_led_blink_title">Τρόπος αναβοσβήματος του LED</string>
+ <string name="preferences__change_notification_blink_pattern">Αλλάξτε το πώς αναβοσβήνει το LED</string>
+ <string name="preferences__pref_led_blink_dialogtitle">Επιλογή τρόπου αναβοσβήματος του LED</string>
+ <string name="preferences__select_led_color">Επιλέξτε χρώμα LED</string>
+ <string name="preferences__select_ringtone">Επιλέξτε κουδούνισμα</string>
+ <string name="preferences__vibrate">Δόνηση</string>
+ <string name="preferences__also_vibrate_when_notified">Δόνηση και κατά την ειδοποίηση</string>
+ <string name="preferences__minutes">λεπτά</string>
+ <string name="preferences__hours">ώρες</string>
+ <string name="preferences__green">Πράσινο</string>
+ <string name="preferences__red">Κόκκινο</string>
+ <string name="preferences__blue">Μπλε</string>
+ <string name="preferences__orange">Πορτοκαλί</string>
+ <string name="preferences__cyan">Γαλάζιο</string>
+ <string name="preferences__magenta">Ροζ</string>
+ <string name="preferences__fast">Γρήγορο</string>
+ <string name="preferences__normal">Κανονικό</string>
+ <string name="preferences__slow">Αργό</string>
+ <string name="preferences__custom">Προσαρμοσμένο</string>
+ <string name="preferences__advanced">Για προχωρημένους</string>
+ <string name="preferences__passphrase">Συνθηματική φράση</string>
+ <string name="preferences__advanced_mms_access_point_names">Εναλλακτικό MMSC</string>
+ <string name="preferences__enable_fallback_mmsc">Ενεργοποίηση εναλλακτικού MMSC</string>
+ <string name="preferences__use_mmsc_information_configured_here_when_system_apn_information_is_unavailable">Να χρησιμοποιούνται αυτές οι ρυθμίσεις MMSC όταν οι ρυθμίσεις APN δεν είναι διαθέσιμες.</string>
+ <string name="preferences__mmsc_url_required">Διεύθυνση MMSC (απαραίτητη)</string>
+ <string name="preferences__mms_proxy_host_optional">Διακομιστής MMS Proxy (Προαιρετικό)</string>
+ <string name="preferences__mms_proxy_port_optional">Επιλογή πόρτας MMS Proxy (προαιρετικό)</string>
+ <string name="preferences__request_a_delivery_report_for_each_sms_message_you_send">Αίτημα αναφοράς παράδοσης για κάθε SMS που στέλνετε</string>
+ <string name="preferences__sms_delivery_reports">Αναφορές παράδοσης</string>
+ <string name="preferences__automatically_delete_older_messages_once_a_conversation_thread_exceeds_a_specified_length">Αυτόματο σβήσιμο παλιών μηνυμάτων όταν μια συζήτηση ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο μηνυμάτων</string>
+ <string name="preferences__delete_old_messages">Διαγραφή παλιών μηνυμάτων</string>
+ <string name="preferences__storage">Αποθήκευση</string>
+ <string name="preferences__conversation_length_limit">Όριο μεγέθους συζήτησης</string>
+ <string name="preferences__trim_all_threads_now">Περικοπή όλων των συζητήσεων τώρα</string>
+ <string name="preferences__scan_through_all_conversation_threads_and_enforce_conversation_length_limits">Ανάλυση όλων των συζητήσεων και επιβολή ορίου μεγέθους</string>
+ <string name="preferences__light_theme">Ανοιχτόχρωμο θέμα</string>
+ <string name="preferences__dark_theme">Σκούρο θέμα</string>
+ <string name="preferences__appearance">Εμφάνιση</string>
+ <string name="preferences__theme">Θέμα</string>
+ <string name="preferences__default">Προκαθορισμένο</string>
+ <string name="preferences__language">Γλώσσα</string>
+ <!--****************************************-->
+ <!--menus-->
+ <!--****************************************-->
+ <!--contact_selection_list-->
+ <string name="contact_selection_list__menu_select_all">Επιλογή όλων</string>
+ <string name="contact_selection_list__menu_unselect_all">Καθαρισμός όλων</string>
+ <!--contact_selection-->
+ <string name="contact_selection__menu_finished">Ολοκληρώθηκε</string>
+ <!--conversation_button_context-->
+ <string name="conversation_button_context__menu_send_unencrypted">Αποστολή χωρίς κρυπτογράφηση</string>
+ <!--conversation_callable-->
+ <string name="conversation_callable__menu_call">Κλήση</string>
+ <!--conversation_context-->
+ <string name="conversation_context__menu_message_details">Στοιχεία μηνύματος</string>
+ <string name="conversation_context__menu_copy_text">Αντιγραφή κειμένου</string>
+ <string name="conversation_context__menu_delete_message">Διαγραφή μηνύματος</string>
+ <string name="conversation_context__menu_forward_message">Προώθηση μηνύματος</string>
+ <!--conversation_insecure-->
+ <string name="conversation_insecure__menu_start_secure_session">Έναρξη ασφαλούς συζήτησης</string>
+ <!--conversation_list_batch-->
+ <string name="conversation_list_batch__menu_delete_selected">Διαγραφή επιλεγμένων</string>
+ <string name="conversation_list_batch__menu_select_all">Επιλογή όλων</string>
+ <!--conversation_list-->
+ <string name="conversation_list__menu_search">Αναζήτηση</string>
+ <!--conversation_secure_verified-->
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_security">Ασφάλεια</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_verify_session">Επιβεβαίωση συζήτησης</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_verify_recipient">Επικύρωση Παραλήπτη</string>
+ <string name="conversation_secure_verified__menu_abort_secure_session">Τερματισμός ασφαλούς συζήτησης</string>
+ <!--conversation-->
+ <string name="conversation__menu_add_attachment">Πρόσθεση συνημμένου</string>
+ <string name="conversation__menu_delete_thread">Διαγραφή συζήτησης</string>
+ <!--conversation_group_options-->
+ <string name="convesation_group_options__recipients_list">Λίστα παραληπτών</string>
+ <string name="conversation_group_options__delivery">Παράδοση</string>
+ <string name="conversation_group_options__conversation">Συζήτηση</string>
+ <string name="conversation_group_options__broadcast">Αποστολή σε όλους</string>
+ <!--key_scanning-->
+ <string name="key_scanning__menu_compare">Σύγκριση</string>
+ <string name="key_scanning__menu_get_scanned_to_compare">Επιτρέψτε να μας σαρώσουν για σύγκριση</string>
+ <string name="key_scanning__menu_scan_to_compare">Σαρώστε για σύγκριση</string>
+ <!--text_secure_locked-->
+ <string name="text_secure_locked__menu_unlock">Ξεκλείδωμα</string>
+ <!--text_secure_normal-->
+ <string name="text_secure_normal__menu_new_message">Νέο μήνυμα</string>
+ <string name="text_secure_normal__menu_settings">Ρυθμίσεις</string>
+ <string name="text_secure_normal__menu_clear_passphrase">Εκκαθάριση συνθηματικής φράσης</string>
+ <string name="text_secure_normal__mark_all_as_read">Επισήμανση όλων ως αναγνωσμένα</string>
+ <!--verify_keys-->
+ <string name="verify_keys__menu_verified">Επικυρωμένο</string>
+ <!--EOF-->
+</resources>
View
6 res/values/arrays.xml
@@ -5,11 +5,13 @@
<item>@string/preferences__default</item>
<item>English</item>
<item>Arabic العربية</item>
+ <item>Bulgarian български</item>
<item>Burmese မြန်မာစာ</item>
<item>Chinese 中国的</item>
<item>Deutsch</item>
<item>Español</item>
<item>Français</item>
+ <item>Greek ελληνικά</item>
<item>Italiano</item>
<item>Japanese 日本人</item>
<item>Magyar</item>
@@ -29,11 +31,13 @@
<item>zz</item>
<item>en</item>
<item>ar</item>
+ <item>bg</item>
<item>my</item>
<item>zh_CN</item>
<item>de</item>
<item>es</item>
<item>fr</item>
+ <item>el</item>
<item>it</item>
<item>ja</item>
<item>he</item>
@@ -120,4 +124,4 @@
<item>@drawable/my_identity_dark</item>
<item>@drawable/contacts_identities_dark</item>
</string-array>
-</resources>
+</resources>

0 comments on commit 124bcf2

Please sign in to comment.