Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

language-tools-bg

В рамките на този проект има следните класове:

  • bg.bozho.ikratko.Checker - проверка за и/й (включително обикновен spell-check). Може да го пробвате на http://i-kratko.com
  • bg.bozho.ikratko.other.Anagram - търсене на анаграми на дума (алгоритъмът не е оптимален). Може да го пробвате на http://i-kratko.com/anagrams
  • bg.bozho.ikratko.other.ParonymService - търсене на пароними на дума (алгоритъмът използва левенщайново разстояние, но е бавен) Може да го пробвате на http://i-kratko.com/paronyms
  • bg.bozho.ikratko.other.RhymeService - търсене на рими на дадена дума. Може да го пробвате на http://i-kratko.com/rhymes
  • bg.bozho.ikratko.other.Echo - генерира файл съдържащ всяка дума, и на кои думи тя е "ехо" - т.е. кои думи завършват на нея.

TODO: документиране, оптимизиране

About

Some tools for Bulgarian

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.