Some tools for Bulgarian
Java JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
TODO.txt
pom.xml

README.md

language-tools-bg

В рамките на този проект има следните класове:

  • bg.bozho.ikratko.Checker - проверка за и/й (включително обикновен spell-check). Може да го пробвате на http://i-kratko.com
  • bg.bozho.ikratko.other.Anagram - търсене на анаграми на дума (алгоритъмът не е оптимален). Може да го пробвате на http://i-kratko.com/anagrams
  • bg.bozho.ikratko.other.ParonymService - търсене на пароними на дума (алгоритъмът използва левенщайново разстояние, но е бавен) Може да го пробвате на http://i-kratko.com/paronyms
  • bg.bozho.ikratko.other.RhymeService - търсене на рими на дадена дума. Може да го пробвате на http://i-kratko.com/rhymes
  • bg.bozho.ikratko.other.Echo - генерира файл съдържащ всяка дума, и на кои думи тя е "ехо" - т.е. кои думи завършват на нея.

TODO: документиране, оптимизиране