The Website of Karpe Noktem
PHP Python Shell Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 65 commits behind karpenoktem:online.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
actions
img
js
lib
style
utils
.gitignore
README.rst
config.default.php
index.php

README.rst

Karpe Noktem site

Dit is de broncode van het algemene publieke gedeelte van de website van de nijmeegse Alternatieve Studentenvereniging Karpe Noktem. Deze website is begonnen als een volledige herziening, ontworpen en uitgevoerd door Mirjam Hengeveld en Bas Westerbaan in December 2007.

Vanaf het begin is deze website bedoeld als een tussenoplossing. Het plan is het algemene publieke deel van de website op termijn ook op te nemen in de algemene infrastructuur.

De website wordt onderhouden door de Webcie.