Een quick and dirty Django-applicatie om workshopinschrijvingen mee te regelen.
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
pdn
README

README

Requirements: Python, Django en een database

Ik heb python 2.7.3, django 1.3.1 en sqlite 3.7.9 gebruikt.

Usage:
1. Zet je environment goed:
	$ export PYTHONPATH=`pwd`
	$ export DJANGO_SETTINGS_MODULE=pdn.settings
	$ cd pdn
2. Initializeer dat database
	$ python manage.py syncdb
3. Voer de workshops in
	$ sqlite3 database.sqlite
	> INSERT INTO workshops_workshop (naam, max) VALUES ('Vuurspuwen', 16);
4. Start de django-server
	$ python manage.py runserver 0:8080
5. Gooi alle loze en dubbele inschrijvingen weg
	$ sqlite3 database.sqlite
	> SELECT * FROM workshops_user WHERE email IN (SELECT email FROM workshops_user WHERE deleted=0 GROUP BY email HAVING COUNT(*) > 1) AND deleted=0;
	> SELECT * FROM workshops_user WHERE naam IN (SELECT naam FROM workshops_user WHERE deleted=0 GROUP BY naam HAVING COUNT(*) > 1) AND deleted=0;
	> SELECT * FROM workshops_user;
	> UPDATE workshops_user SET deleted=1 WHERE id IN (123);
6. Bereken mogelijke indelingen
	Als iedereen zich heeft ingeschreven kun je beginnen met het uitrekenen van een goed rooster.
	Dit programma blijft eeuwig proberen een beter rooster te vinden.
	$ python workshops/calculate.py
	Het programma toont het steeds als hij een betere indeling heeft
7. Toon de beste indeling
	$ python workshops/print.py indelingen/score.txt
	Vul als score het hoogste getal wat de vorige stap gaf in.

-- Jille