Skip to content
Shakal CMS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
accounts
admin_actions
admin_dashboard
antispam
article
attachment
autoimagefield
blackhole
blog
breadcrumbs
comments
common_utils
desktops
doc
feeds
forum
hitcount
linuxos
locale/sk_SK/LC_MESSAGES
maintenance
news
notes
notifications
polls
rating
rich_editor
scripts
search
static
template_dynamicloader
templates
tests
tweets
web
wiki
.dockerignore
.editorconfig
.env
.gitignore
.gitmodules
Dockerfile
README.md
docker-compose.yml
install.sh
install_archlinux.sh
install_archlinux_dependencies.sh
install_debian_ubuntu.sh
manage.py
pylintrc
readme
requirements.dev
requirements.dev.in
requirements.dev.txt
requirements.in
requirements.prod
requirements.txt

README.md

Nová generácia Shakal CMS

Autor: : Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python3-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python3 libjpeg-turbo freetype2 zlib git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

Docker

Spustenie vyvojoveho prostredia je mozne aj pomocou docker-compose

git clone https://github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG.git
cd Shakal-NG
git submodule init
git submodule update
sudo docker-compose up

TODO

  • integrovať https://linuxjourney.com/
  • hodnotenie článku
  • zaplatiť autorovi kávu
  • nahlásenie chyby článku
  • ponuky práce
  • bazár
You can’t perform that action at this time.