Skip to content
Shakal next generation http://linuxos.sk/
Python HTML CSS JavaScript Shell
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
accounts Zobrazenie avatarov podľa IP, refs #71
admin_actions Vymenené threaded comments
admin_dashboard Threaded_comments -> comments
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Opravené filtrovanie článkov podľa kategórie, closes #73
attachment Opravený upload súborov v komentároch
autoimagefield Oprava výnimky v náhľadoch
blog Pridaná možnosť zvoliť context názov
breadcrumbs Zjednodušené API breadcrumbs
comments Opravený odkaz na komentáre kvôli RSS, closes #66
common_utils Oprava zobrazenia diskusie k zmazaný objektom
desktops Zmenený atribút pub_time na created
doc Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70
feeds Pridané feedy desktopov, refs #26
forum Opravené nastavenie IP adresy
hitcount Cachované informácie o diskusii
linuxos Trochu som to s redirectmi prehnal, closes #64
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Opravený preklad done -> hotovo
maintenance Odstránený zbytočný kód z urlpatternov
news Nové počítadlá, closes #46
notifications Vytvorené migračné skripty
polls Zákaz metódy GET
rich_editor Oprava zápisu entít do atribútov, closes #59
scripts Staticky prekompilované css
search Oprava vyhľadávania bez query stringu
static Zobrazenie veľkosti prílohy
template_dynamicloader Opravené dekódovanie dát šablóny, closes #48
templates Avatarpre témy fóra, closes #71
web Všetko vrátené do jediného spritu, refs #53
wiki Oprava API volania novej verzie reversion
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Všetko vrátené do jediného spritu, refs #53
.gitmodules Zobrazenie avatarov podľa IP, refs #71
README.rst Odstránené dokončené tasky
install.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70
install_archlinux.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh Presun do organizácie LinuxOSsk, closes #70
manage.py Timestamped mixin
pylintrc Táto chyba ma trochu serie
requirements.dev Odstránený ipython z requirements.txt
requirements.dev.in Aktualizované dev balíky
requirements.dev.txt Aktualizované dev balíky
requirements.in Vynútená aktualizácia závislostí
requirements.prod Použitý opatchovaný xapian_haystack
requirements.txt Vynútená aktualizácia závislostí

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Závislosti

Debian 8

sudo apt-get --yes install libjpeg-dev build-essential python-dev libfreetype6-dev git

Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Inštalácia virtuálneho prostredia

wget https://raw.github.com/LinuxOSsk/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Skript vytvára v podadresári shakal súbor Makefile, ktorý následne stiahne a nainštaluje zvyšné závislosti pod bežným používateľom (nie je potrebný root).

V prípade zlyhania v niektorom kroku je možné vykonať nápravu a spustením make v podadresári shakal pokračovať v inštalácii.

Spustenie a aktualizácia

Súbor Makefile v podaresári shakal sa dá použiť aj na spúšťanie webu a jeho aktualizáciu z gitu.

# spustenie
make run

# aktualizacia
make update

Vytvorenie novej db

Zatiaľ nie je dokončený prechod na db migrácie. V niektorých prípadoch môže po aktualizácii prestať fungovať aplikácia kvôli zmene db modelu. Ak nevadí vymazanie celej databázy je možné vytvoriť novú db príkazom:

make resetdb

TODO

[1]Využiť podľa možnosti čo najviac súčasného kódu (nerobiť zbytočne template overridy). V CSS podľa možnosti nepoužívať gradienty a tiene, spomaľujú zbytočne renderovanie. Sprity sa generujú príkazom python manage.py compilesprites
Something went wrong with that request. Please try again.