Riigiteenuste kaardistamise ja kirjeldamise projekt
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.Rproj.user
Juhendid
Koosolekute materjalid
Korduma kippuvad küsimused
Muud materjalid
Teenuste mõõtmine
Vastutajad
Versiooni 2.0 nõuded
README.md

README.md

Riigiteenused

Oled jõudnud riigiteenuste kaardistamise ja kirjeldamise projekti lehele. 01.03.2016 peab ühtsetel alustel olema kirjeldatud avalikud (e-)teenused, mida ministeeriumid ning ametid ja inspektsioonid osutavad. Kirjeldamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 30.06.2015 tehtud otsustest.

Kaardistamist veab ja koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond. Küsimuste korral kirjuta riigiteenused@mkm.ee.

Muud materjalid

Tulemuste kokkuvõtted, visualiseeringud

  • Rakendus kaardistamise tulemuste kokkvõtmiseks on siin
  • Inglisekeelne leht kataloogi tutvustamiseks
  • Teenuste juhtimise küpsustasemete analüüs
  • R-i pakett riigiteenuste andmete lihtsamaks allalaadimiseks

Teiste riikide näited

  • Eesti-Soome ühise kataloogi ühisversiooni piloot on siin
  • Soome teenuste kataloogi beetaversioon on siin. Nende andmemudeli ja muud materjalid on siin.
    • Soome teenuste kataloogi kaardid on siin ja siin
  • Läti teenuste kataloog on siin.
  • Itaalia teenuste kataloogist rääkiv esitlus