No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
composer.json
language.xml
registration.php
vi_VN.csv

README.md

Magento 2 Vietnamese Language Pack (vi_VN) v1.0.0

Đóng góp bởi Magestore.com vào tháng 6/2016

>> Theo dõi trên Github: https://github.com/Magestore/magento2-language-vi-vn

>> Sử dụng được cho Magento 2 các version

 • Magento version 2.0.0
 • Magento version 2.0.1
 • Magento version 2.0.2
 • Magento version 2.0.3
 • Magento version 2.0.4
 • Magento version 2.0.5
 • Magento version 2.0.6
 • Magento version 2.0.7

Tải Bản Magento 2 Tiếng Việt theo 3 cách

Cách 1: Tải trên Github

Cách 2: Download file .ZIP

Cách 3: Download file.TAR.GZ

Hướng dẫn cài đặt file ngôn ngữ tiếng Việt

Có 2 cách cài đặt, 1 là qua Composer, 2 là cài manually. Cách cài qua composer là cách cài tiện nhất cho bản ngôn ngữ tiếng Việt

Cách 1 - Cài qua Composer


Để cài đặt qua Composer

Vào thư mục Magento 2 và thực hiện lệnh:

composer require magestore/magento2-language-vi-vn:*
php bin/magento cache:clean

Để update
 composer update magestore/magento2-language-vi-vn 
 bin/magento cache:clean

Cách 2: Cài manual bằng tay

 • Download file archive từ Github
 • Vào đường dẫn Magento 2 & tạo 1 folder app/i18n/magestore/vi_vn trong đường dẫn. Sau đó unzip file

 • Để update, bạn hãy download bản mới nhất tại archive trên Github và unzip vào folder trên app/i18n/magestore/vi_vn

  Xêm thêm tùy chỉnh ngôn ngữ cho bản Magento 2 tại đây: http://trueplus.vn/localized-magento/magento-2-tieng-viet/

  Liên hệ

  Nếu bạn tìm thấy điểm chưa phù hợp/lỗi của bản dịch, xin đừng ngần ngại góp ý trên Github cùng chúng tôi Hoặc email: support@magestore.com

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn nhân viên/ cộng tác viên của Magestore.com đã đóng góp thời gian và sức lực hoàn thành bản dịch này (Tháng 6/2016) Phoebe, Vanessa, Gwen, Amber, Kat, Hiệp, Nghĩa.