Otevírání geografických dat - případová studie
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_extensions
imgs
.gitignore
Makefile
README.md
bib.rst
conf.py
index.rst
make.bat
opendata.rst
otevirani.rst
priloha-a.rst
priloha-b.rst
priloha-c.rst
priloha-d.rst
priloha-e.rst
priloha-f.rst
priloha-g.rst
uvod.rst

README.md

Otevírání geografických dat - Případová studie

Tato případová studie shrnuje výsledky konzultací pro otevírání geografických dat, provedených ve prospěch Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který vznik dokumentu finančně podpořil.

Licence

Tento dokument podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY-SA. Informace o podrobnostech licence najdete na adrese http://www.creativecommons.cz/.

Vytvoření HTML a PDF výstupů

Nutné závislosti:

Celý text je napsán ve formátu reStructuredText, pomocí systému Sphinx.

Po stažení repozitáře máte k dispozici příkaz

make html

Pro vytvoření HTML verze a

make latexpdf

Pro převod do formátu LaTeX a následně vytvoření PDF.

Noví autoři

Postupujte klasickým postupem viz https://help.github.com/articles/fork-a-repo/:

  1. Vytvořte vlastní "fork" (tlačítko vpravo-nahoře na stránce)
  2. Proveďte úpravy
  3. Dejte nám vědět přes tzv. "pull request"