Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
spanish (mexican): 4 changes by absay
english (us): 6 changes by 2TallTyler
russian: 6 changes by Ln-Wolf
catalan: 6 changes by J0anJosep
dutch: 6 changes by Afoklala
  • Loading branch information
translators committed Sep 10, 2021
1 parent 7107e63 commit 9e85f407337f47fc0b1d338229398354865f1c16
Showing with 28 additions and 8 deletions.
  1. +6 −2 src/lang/catalan.txt
  2. +6 −2 src/lang/dutch.txt
  3. +6 −2 src/lang/english_US.txt
  4. +6 −2 src/lang/russian.txt
  5. +4 −0 src/lang/spanish_MX.txt
@@ -1816,12 +1816,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Construir semà
STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Estableix l'any per utilitzar semàfors elèctrics. Abans d'aquest any s'utilitzaran senyals mecànics (que tenen exactament la mateixa funció, però amb diferent aspecte)

STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Canvia a través dels tipus de senyal: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Selecciona entre quins tipus de senyals es ciclarà, quan es faci Ctrl+clic sobre un senyal amb l'eina de construir senyals
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Seleccioneu com es commutaran els tipus de senyals quan es faci Ctrl+clic sobre un senyal ja construït amb l'eina de construir senyals.
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Només avançada
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Totes
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Tots visibles

STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE :Mostra els tipus de senyals: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_HELPTEXT :Escolliu quins tipus de senyals s'han de mostrar a la barra de construcció de senyals.
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_PATH :Només els senyals de ruta
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_ALL_CYCLE_PATH :Tots els senyals

STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Disposició de carreteres per les noves poblacions: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Disposició per la xarxa de carreteres de les poblacions
@@ -1815,12 +1815,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Automatisch arm
STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Stelt het jaar in waarin elektrische seinen worden gebruikt voor sporen. Eerder dan dit jaar worden niet-elektrische seinen gebruikt (die exact op dezelfde manier werken, maar een verschillend uiterlijk hebben).

STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Door seintypen bladeren: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Selecteer welke soorten seinen worden gebruikt wanneer je Ctrl + klikt op een bouwsignaal met het seingereedschap
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Selecteer welke soorten seinen worden gebruikt wanneer je Ctrl + klikt op een bouwsein met het seingereedschap
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Alleen routeseinen
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Alle
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Alles zichtbaar

STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE :Soorten sein weergeven: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_HELPTEXT :Selecteer welke soorten seinen worden weergegeven in de seinenwerkbalk
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_PATH :Alleen routeseinen
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_ALL_CYCLE_PATH :Alle seinen

STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Wegpatroon voor nieuwe steden: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Patroon voor het wegennetwerk van steden.
@@ -1815,12 +1815,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Automatically b
STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Set the year when electric signals will be used for tracks. Before this year, non-electric signals will be used (which have the exact same function, but different looks)

STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Cycle through signal types: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Select which signal types to cycle through, when Ctrl+clicking on a build signal with the signal tool
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Select which signal types to cycle through when Ctrl+clicking on a built signal with the signal tool
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Path signals only
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :All
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :All visible

STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE :Show signal types: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_HELPTEXT :Choose which signal types are shown in the signal toolbar
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_PATH :Path signals only
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_ALL_CYCLE_PATH :All signals

STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Road layout for new towns: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Layout for the road network of towns
@@ -1966,12 +1966,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Строить
STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Год, начиная с которого на железных дорогах начинают использоваться светофоры. До этого строятся семафоры (которые функционируют точно так же, только выглядят по-другому).

STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Выбор сигналов (Ctrl+щелчок): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Выбор предлагаемых типов сигналов при модификации с помощью Ctrl+щелчка по установленному сигналу
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Выбор предлагаемых типов сигналов при их модификации с помощью Ctrl+щелчка по установленному сигналу
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :только маршрутные
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :все
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :все отображаемые

STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE :Типы сигналов в панели строительства: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_HELPTEXT :Выбор типов сигналов, отображаемых в панели строительства.
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_PATH :только маршрутные
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_ALL_CYCLE_PATH :все

STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Тип дорожной сети для новых городов: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Тип дорожной сети в новых городах
@@ -1821,7 +1821,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Elegir entre qu
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Solo señales de ruta
STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Todas

STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE :Mostrar tipos de señales: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_HELPTEXT :Elegir qué señales se muestran en la barra de señales
###length 2
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_PATH :Solo señales de ruta
STR_CONFIG_SETTING_SIGNAL_GUI_MODE_ALL_CYCLE_PATH :Todas las señales

STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Diseño urbano para nuevas localidades: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Diseño de carreteras dentro de las localidades

0 comments on commit 9e85f40

Please sign in to comment.