Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio API ar-lein adnabod iaith ~~ Documentation and examples on how to use the language detection online API
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
doc
.gitignore
README.md

README.md

API Adnabod Iaith

Mae'r API Adnabod Iaith yn API gwe sy'n caniatáu i chi adnabod iaith testun allan o restr o 48 iaith (sy'n cynnwys Cymraeg a Saesneg). Ehangiad syml yw'r API o'r project cod agored Language Detection. Mae'r API yn ddarpariaeth rad ac am ddim (gyda chyfyngiadau ar y nifer o alwadau'r awr).

Dogfennaeth

Gweler y ffolder doc ar gyfer y ddogfennaeth.

Language Detection API

The Language Detection API is a Web API that allows you to detect the language of a text out of a list of 48 languages (including Welsh and English) kind(s). The API is a simple extension to the open source Language Detection project. The API is a free to use (with limits on the number of requests per hour).

Documentation

See the doc folder for documentation