Skip to content
No description, website, or topics provided.
C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Prototype 01/Fritzing
Ver 01 - CO2 and LEDs/MH-Z19 - Arduino Uno
Ver 02 - Data Logger shield
Ver 03 - Final
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
Leds.txt
README.md
plan.txt
proxy.duckduckgo.com.png

README.md

Best-Beter-Meter

CO2 en temperatuur monitor

Versie: 03

Datum: 15-9-2019

Ontwikkelbron: https://github.com/SANCLA/Best-Beter-Meter

Introductie Best Beter Meter

Op kantoor is er soms de behoefte om de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken daar deze van grote invloed is op de werkprestaties en algehele gezondheid van aanwezigen. De Best Beter Meter geeft een invulling aan door een van de belangrijkste aspecten te meten, inzichtelijke te maken en te registreren. De Best Beter Meter monitort de CO2 en temperatuur waarden en maakt deze toegankelijk inzichtelijk middels een stoplicht feedback. Daarnaast is er, door de registratie op een geheugenkaart, ook een lange termijn trend inzichtelijk te maken.

Hoewel de luchtkwaliteit door veel meer aspecten beinvloed kan worden dan alleen CO2 en temperatuur, zijn deze waarden relatief eenvoudig te meten en veelal een aanwegezen indicatie van de algehele luchtkwaliteit.

Meer informatie over de Best Beter Meter vindt je terug in de Handleiding.

You can’t perform that action at this time.