Skip to content
SpareBank 1's design system and component library.
Branch: develop
Clone or download
Latest commit da4a7b9 Mar 15, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin chore: Upgrade to react-styleguidist 7.x Apr 18, 2018
kss-dev-server fix: kss-dev-server/.snyk & kss-dev-server/package.json to reduce vul… Feb 25, 2019
linting chore(release): publish Dec 4, 2018
packages Merge pull request #578 from ivarni/372-deprecated-lifecycle-callbacks Mar 15, 2019
src fix: Repair broken motion docs Feb 13, 2019
static/ffe-details-list-react fix(ffe-details-list-react): Visual adjustments Feb 21, 2018
styleguide-content
.editorconfig
.eslintrc chore: Centralize test running Feb 23, 2018
.gitignore fix(ffe-grid-react): Reduce console.error noise with inline-grid Jan 20, 2019
.npmrc
.prettierignore chore: Make prettier less annoying Feb 8, 2018
.stylelintrc
.travis.yml chore: Refactor npm run scripts Mar 26, 2018
CODE_OF_CONDUCT.md chore: Add a code of conduct Feb 26, 2018
CONTRIBUTING.md feat: support component examples rendering on dark background Oct 16, 2018
ISSUE_TEMPLATE.md docs: Add issue template Feb 27, 2018
LICENSE-fonts.md chore: mimic lightning ds license setup Feb 21, 2018
LICENSE.md chore: mimic lightning ds license setup Feb 21, 2018
PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
README.md Update README.md Sep 24, 2018
babel.config.js chore: Move esm build configuration to top level Nov 20, 2018
commitlint.config.js chore(ffe-sb1-logos): Initial release Aug 20, 2018
greenkeeper.json chore: Update styleguidist and greenkeeper config Nov 29, 2018
jest.config.js chore: Move all jest config to jest.config.js Nov 20, 2018
kss-config.json docs: Add markup and styling documentation May 7, 2018
lerna.json
package.json chore(package): update marked to version 0.6.0 Jan 1, 2019
postcss.config.js
prettier.config.js fix : postcss parser is deprecated. Sep 12, 2018
styleguide.components.js
styleguide.config.js chore: Update styleguidist and greenkeeper config Nov 29, 2018
styleguide.content.js
test-setup.js chore: Centralize test running Feb 23, 2018
transform.js chore: Upgrade monorepo to Babel 7 Nov 19, 2018

README.md

Felles Front End i SpareBank 1

Build Status Coverage Status Greenkeeper badge

Dette repositoryet inneholder designdokumentasjon, teknisk dokumentasjon, og kode for SpareBank 1 sitt designsystem og implementasjonen av det - Felles frontend (FFE).

Designer?

Designsystemet er i stadig endring. Bruk fagleder og miljøet rundt deg for å holde deg oppdatert og forbedre designsystemet til å passe dine behov.

Kom i gang

Ta kontakt med faglederne (heidi.stolen@sparebank1.no eller adrian.dick@sparebank1.no), så hjelper de deg med tilgang til Verktøykassa til Sketch.

Verktøykassa blir oppdatert av faglederene ved endringer eller når nye ting legges til. Endringene annonseres enn så lenge via interne kanaler - spør fagleder, så blir du pekt i riktig retning for å få med deg disse beskjedene 👍

Har du en idé til en forbedring eller et nytt konsept? Så bra! 🎉 Snakk om den med kollegene dine i fagforumet, så blir det en felles vurdering om idéen tas inn i designsystemet. Derfra blir det til at Verktøykassa oppdateres, så åpnes et issue her på Github så en utvikler kan plukke oppgaven og gjøre endringen i FFE.

Utvikler?

Skal du bruke FFE for første gang? Se på dokumentasjonen under Kom i gang 📖

Resten av denne READMEen hjelper deg med å komme i gang med utvikling på selve designsystemet og pakkene som finnes her.

Kom i gang

Klon ned repoet, og kjør npm install. Dette vil installere alle dependencies for alle pakker, så du kan begynne kjøre opp alt lokalt. Når denne kommandoen er ferdig, kan du kjøre følgende kommandoer fra rotpakken:

npm start       # Starter en lokal server på localhost:6060
npm test        # Kjør alle tester for alle pakker
npm run lint      # Lint alle pakker
npm run build     # Bygg alle pakker
npm run build:all   # Bygg alle pakker og dokumentasjon

Hvordan ser jeg hva som er nytt?

For å holde tritt med nye versjoner kan vi anbefale npm-check-update. Med det installert kan du kjøre kommandoen ncu i prosjektet ditt og få en oppsummering av hvilke pakker som har fått nye versjoner. Du kan også få en slags oversikt over nye versjoner ved å se på Git tags. Hver release får sin egen tag på formatet pakkenavn@versjon.

Hver pakke har sin egen CHANGELOG.md, for eksempel denne for ffe-core. Følg med der for å få oversikt over nye features, bugfixer, og breaking changes.

Bidra!

Vi oppfordrer alle, både rutinerte og ferske, til å opprette issues, sende inn pull requests og kommentere på andres bidrag. Ta en titt på CONTRIBUTING.md for hvordan du går frem.

Licenses

 • Source code is licensed under MIT
 • The MuseoSans fonts are licensed separately. See LICENSE-fonts.md.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.