Skip to content
Samen ontwikkelen van ZGW API's
Python HTML Shell Dockerfile Other
Branch: master
Clone or download
Latest commit 1ddd3e2 Dec 12, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
api-specificatie
deploy-bot
docs
infra
scripts
.editorconfig
.gitignore
CONTRIBUTING.md
LICENCE.md
README.md
jenkins.sh

README.md

API's voor Zaakgericht Werken

Status badge Build Status Repo Status

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.

Je kan de stabiele versie van de standaard hier lezen.

Doel

Deze repository bevat alles wat nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard rond Zaakgericht Werken, welke in samenwerking tussen verschillende partijen tot stand komt. Concrete resultaten zijn meerdere OpenAPI Specificaties ten behoeve van zaakgericht werken en bijbehorende referentie-implementaties met persistente data.

Vragen en bijdragen

Lees meer over hoe je vragen kunt stellen, bugs kunt melden en bij kunt dragen (met code of documentatie) in CONTRIBUTING.md (EN).

Documentatie

De volgende documenten beschrijven dit project:

Een gehoste versie van de documentatie is beschikbaar op https://zaakgerichtwerken.vng.cloud

Rollen

API spec bekijken

Zie de relevante links in dit overzicht.

Snelle links

Referentie-implementaties van componenten

Ondersteunende tooling

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2018

Licensed under the EUPL

You can’t perform that action at this time.