Skip to content
Browse files

update about content

  • Loading branch information...
1 parent d572641 commit b39943738fce0da3d88bd892b9b0b95d7d3e9a67 @outbounder outbounder committed Feb 27, 2014
Showing with 13 additions and 8 deletions.
  1. +13 −8 context/UI/pages/static/about.jade
View
21 context/UI/pages/static/about.jade
@@ -68,31 +68,36 @@ block content
h3 Как мога да се включа във Варна Лаб?
p
- | Всеки може да посети Варна Лаб , но за да бъде наистина част от него
- | е необходимо да заплати членски внос
- h4 Как мога да платя членски внос?
+ | Всеки може да посети Варна Лаб , съоетветно човек може сам да определи
+ | за да участва дали да заплати членски внос или по друг начин
+ | който смята за подходящ
+
+ h3 Как мога да платя членски внос?
p
ul
li Потърси Марта или Борис
li или ги остави на познат от лаба,
li или просто остави членския си внос в касичката с бележка с твоето име.
- h4 Колко е членския внос?
+
+ h3 Колко е членския внос?
p Всеки сам за себе си може да определи с колко може да помогне, няма
| нито минимум, нито максимум.
- h4 За какво отиват парите от членския внос?
+
+ h3 За какво отиват парите от членския внос?
p Всичките финанси са
a(href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0As3N2yvtdDR8dDBueXNHdDkzN2hMSHdTQWQ3WWxzY0E&single=true&gid=0&output=html") публични
| и събраните пари
| се използват за покриване на разходите на Варна Лаб
h3 Мога ли да инициирам събитие?
p Всеки, който има желание може да инициира събитие във Варна Лаб
- h4 Как да инициирам събитие?
+
+ h3 Как да инициирам събитие?
ol
li Провери за свободни дати за твоето събитие
li Запази си дата и час
ul
- li за членове - добави събитието си към
- a(href="javascript: alert('not done yet')") календара
+ li за хората заплатили членски внос - добави събитието си към
+ a(href="javascript: alert('попитай за достъп')") календара
li за не-членове - изпрати събитието си към
a(href="https://groups.google.com/forum/#!forum/varna-lab") форума

0 comments on commit b399437

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.