Skip to content

VietOpenCPS/opencps

develop
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
ext
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Build Status

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki

About

Open Core Public Services (Phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở)

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published