Open Core Public Services (Phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở)
Java CSS JavaScript
Clone or download
Latest commit 668b6cc Apr 4, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
ext
hooks
layouttpl
portlets
themes
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
build-common-plugin.xml
build.travis.properties

README.md

Build Status

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki