Open Core Public Services (Phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở)
Java JavaScript CSS
Latest commit 9c9233b Dec 21, 2016 @khoahp khoahp committed on GitHub Merge pull request #1232 from trungnt-ksnb/pull-request#github-trungnt
Pull request#GitHub trungnt

README.md

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki