Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Prosessen for å melde feil og uklarheter i beskrivelse av NOARK 5 Tjenestegresesnitt bør klargjøres #14

Open
petterreinholdtsen opened this Issue Oct 26, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@petterreinholdtsen
Copy link
Collaborator

petterreinholdtsen commented Oct 26, 2018

Dette er en kopi av mangelmelding sendt inn til Arkivverket, se også https://github.com/petterreinholdtsen/noark5-tester/blob/master/mangelmelding/sendt/
2017-03-15-mangel-prosess.md .


    Prosjekt NOARK 5 Tjenestegresesnitt
    Kategori Versjon 1.0 beta
  Alvorlighet kommentar
  Meldingstype utelatt
Brukerreferanse pere@hungry.com
  Dokumentdel 2
   Sidenummer 8
  Linjenummer n/a
Innsendingsdato 2017-03-15

Beskrivelse

Det savnes en beskrivelse hvordan forslag til endringer i spesifikasjonen bør struktureres og formateres, og hvordan slike endringsforslag skal håndteres. Det samme gjelder for forespørsler og spørsmål om spesifikasjonen. Spesifikasjonen er vag eller selvmotsigende på flere områder, hvilket gjør det utfordrendre å vite om en har forstått spesifikasjonen korrekt. I slike tilfeller hadde det vært veldig nyttig med svar som kunne avklare hva som er forventet oppførsel i grensesnittet. Hvis det skal være mulig å koble en grensesnittklient til en hvilken som helst grensesnittimplementasjon, så må spesifikasjonen være krystallklar og alle implementasjonen følge spesifikasjonen på samme måte.

Det er uklart hva som er kontaktpunkt for å stille spørsmål om teksten i spesifikasjonen eller for å melde om uklarheter og feil i spesifikasjonen.

I følge https://samdok.com/2016/09/20/noark5-tjenestegrensesnitt-v-1-0-beta-er-na-tilgjengelig/ skal innspill inntil videre sendes til samdok (at) arkivverket.no, men når en gjør dette i februar 2017 får en inntrykk av at ansvaret for oppfølging er sendt videre.

Det hadde også vært svært nyttig hvis det eksisterte en prosess som publiserte oppdaterert spesifikasjon etter hvert som det blir korrigert svakheter i teksten, og som publiserte tidligere spørsmål og svar slik at enhver kan få med seg disse. Dvs. en offentlig tilgjengelig liste med spørsmål og korreksjoner til NOARK5-relaterte spesifikasjoner.

Et eksempel på en slik prosess finnes hos The Austin Group, som vedlikeholder POSIX-standarden. Der skal alle mangelmeldinger («defect reports») følge et fast format (se http://www.opengroup.org/austin/mantis.html) og både meldinger og respons fra ekspertgruppen gjøres tilgjengelig på Internett slik at alle kan se hva som er kommet av innspill så langt, samt kommentere på innspill som er kommet. Litt utdaterte eksempler på slike henvendelser finnes samlet under http://www.opengroup.org/austin/aardvark/latest/xshbug2.txt, fra den gangen jeg sendte inn slike henvendelser til endringer i POSIX-standarden.

Kan dere få på plass en lignende prosess for NOARK5-spesifikasjonen?

Ønsket endring

Lag en nettside som forklarer hvordan mangelmeldinger bør skrives og hvor de bør sendes inn, og vedlikehold en liste lenket til fra denne nettsiden med alle slike mangelmeldinger og responsen de har fått.

Basert på formatet til The Austin Group foreslår jeg at en ber om at alle slike mangelmeldinger inneholder følgende punkter:

 1. Oppsummering / overskrift - Enlinjers kort oppsummering av mangelmeldingen.
 2. Prosjekt - Kort navn på spesifikasjon/prosjektet meldingen omhandler, f.eks. 'NOARK 5 Tjenestegresesnitt'.
 3. Kategori - Hvilken del / utgave av prosjektet meldingen gjelder. Her kan en legge inn versjon for spesifikasjonen som diskuteres, f.eks. 'Versjon 1.0 beta'.
 4. Alvorlighet - Enten 'kommentar' eller 'protest', der 'protest' betyr at spesifikasjonen ikke bør godkjennes før mangelen er utbedret, mens 'kommentar' er et innspill for å gjøre spesifikasjonen bedre.
 5. Meldingstype - Enten 'utelatt' eller 'trenger klargjøring'. ` Bruk 'utelatt' hvis spesifikasjonen mangler noe som burde vært omtalt, og 'trenger klargjøring' hvis eksisterende tekst ikke er klar og entydig nok.
 6. Brukerreferanse - Navn, epostadresse eller annen måte for innsender å kjenne igjen sine meldinger.
 7. Dokumentdel - Hvilken del av spesifikasjonen meldingen gjelder.
 8. Sidenummer - Hvilken side i spesifikasjonen meldingen gjelder.
 9. Linjenummer - Hvilken linje på siden meldingen gjelder.
 10. Innsendingsdato - Når meldingen ble sendt inn til arkivverket, eller 'ikke sendt inn' hvis den ennå ikke er sendt inn.
 11. Beskrivelse - En presis beskrivelse av problemet som forklarer hvorfor det er et problem. Husk å ta med tilstrekkelig forklaring til at noen som er kjent med temaet kan ta en avgjørelse.
 12. Ønsket endring - Konkrete og spesifikke forslag til endringer i spesifikasjonen, inkludert formuleringer, slik at de som vurderer meldingen vet hva du mener vil løse problemet.
 13. Respons - Tilbakemeldingen som er kommet fra arkivverket, hvis det er kommet respons. Tas ikke med hvis ingen respons er kommet.

Delene fra og med Oppsummering til og med Innsendingsdato er korte nøkkelopplysninger om henvendelsen (se eksempel over). Felt som ikke er aktuelle eller relevant gis verdien 'n/a'. Beskrivelse er fritekstfelt som forklarer hva henvendelsen gjelder, og Ønsket endring er et konkret og spesifikk forslag til hvordan spesifikasjonsteksten bør endres for å løse utfordringen som forklares i beskrivelsen. Se forøvrig feltbeskrivelsene fra The Austin Group.

For å sikre at de som leser fremtidige utgaver av spesifikasjonen vet hvordan tilbakemeldinger ønskes mottatt, legges det inn lenke til den omtalte nettsiden i nytt avsnitt under punkt 2 (Normative Referanser)
med følgende tekst:

Spørsmål, innspill til videre utvikling og/eller feilretting bør
følge retninglinjene dokumentert på https://url.til/nettside/ og
sendes inn i henhold til instruksene der. Tidligere henvendelser og
svar er tilgjengelig fra denne nettsiden.

Respons

Arkivverket har opprettet github-prosjektet https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard/ for vedlikehold av tjenestegrensesnitt-spesifikasjonen.

@petterreinholdtsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

petterreinholdtsen commented Feb 7, 2019

Jeg har forsøkt å legge til merkelapper for kategorisering i tråd med dette forslaget på rapporterte mangelmeldinger. Jeg ser at noen fjerner eksisterende kategorisering når arkivverket har kommet med kommentarer. Tanken med de aktuelle merkelappene (kommentar/protest/trenger-klargjøring/utelatt) var å bruke dem som kategorier, ikke tilstandsmarkører. I en slik sammeheng mener jeg det gir mest mening å la kategoriserien forbli knyttet til mangelmeldingen, også etter at arkivverket har kommentert.

@hanber

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

hanber commented Mar 1, 2019

Vi trenger en fullstendig gjennomgang av hvordan standardene forvaltes i Github.

@petterreinholdtsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

petterreinholdtsen commented Mar 1, 2019

Det høres lurt ut. Hva slags form bør en slik gjennomgang ha, og hva bør resultatet fra en slik gjennomgang være? Jeg ser for meg at både kurs, arbeidsmøte for diskusjon og skriving av rutiner samt presentasjon kan være egnet, alt etter hva det er mest behov for.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.