Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Demos
Help
Source
History.txt
ReadMe.txt
ToDo.txt
file_id.diz

ReadMe.txt

* English * Russian * German * Bulgarian * French  * Spanish
* English * Ðóññêèé * Deutsch * Áúëãàðñêè * Français * Español

* English *
Documentation are in Help\ folder, English, Russian, German, 
Bulgarian, French and Spanish now available (if it's not included
into this distribution package You can download it from TRegExpr 
home page http://anso.virtualave.net/ )

* Russian *
Äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà â êàòàëîãå Help\, èìåþòñÿ àíãëèéñêàÿ,
ðóññêàÿ, íåìåöêàÿ, áîëãàðñêàÿ, ôðàíöóçñêàÿ è èñïàíñêàÿ (åñëè
íóæíîé íåò â äàííîì àðõèâå, òî ìîæíî ïîëó÷èòü íà äîìàøíåé
ñòðàíè÷êå TRegExpr http://anso.virtualave.net/ )

* German *
Detaillierte Dokumentation über reguläre Ausdrücke und das
Arbeiten mit TRegExpr ist ab sofort verfügbar auf Englisch,
Russisch, Deutsch, Franzosisch und Bulgarisch auf TRegExpr
Homepage http://anso.da.ru/ oder http://anso.virtualave.net/

* Bulgarian *
Ïîäðîáíî îïèñàíèå íà èçðàçèòå-øàáëîíè, êàêòî è íà ðàáîòàòà ñ 
TRegExpr íà àíãëèéñêè, ðóñêè, íåìñêè, ôðàíöóçñêè è áúëãàðñêè
åçèöè ùå íàìåðèòå íà TRegExpr èíòåðíåò-ñòðàíèöà íà àäðåñ:
http://anso.da.ru/ èëè http://anso.virtualave.net/

* French *
Documentation détaillée pour les expressions régulières
aussi bien que pour travailler avec TRegExpr en Anglais,
Russe, Allemand, Bulgare et Français disponible sur TRegExpr 
site web à http://anso.da.ru/ ou http://anso.virtualave.net/

* Spanish *
Documentación detallada sobre expresiones regulares y explicaciones
para trabajar con TRegExpr en Inglés, Ruso, Alemán, Búlgaro, Francés
y Español pueden obtenerse en TRegExpr home page:
http://anso.da.ru/ or http://anso.virtualave.net/
You can’t perform that action at this time.