Permalink
Browse files

Bump version

  • Loading branch information...
1 parent d9206a6 commit 9123e7d0c74292f4990e4340ad1361223926ec8a @bebraw committed Jul 5, 2012
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 dist/colorjoe.js
  2. +1 −1 dist/colorjoe.min.js
  3. +1 −1 grunt.js
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*! colorjoe - v0.1.0 - 2012-07-05
+/*! colorjoe - v0.3.0 - 2012-07-05
* http://bebraw.github.com/colorjoe/
* Copyright (c) 2012 Juho Vepsäläinen; Licensed MIT */
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*! colorjoe - v0.1.0 - 2012-07-05
+/*! colorjoe - v0.3.0 - 2012-07-05
* http://bebraw.github.com/colorjoe/
* Copyright (c) 2012 Juho Vepsäläinen; Licensed MIT */

View
@@ -4,7 +4,7 @@ module.exports = function(grunt) {
// Project configuration.
grunt.initConfig({
meta: {
- version: '0.1.0',
+ version: '0.3.0',
banner: '/*! colorjoe - v<%= meta.version %> - ' +
'<%= grunt.template.today("yyyy-mm-dd") %>\n' +
'* http://bebraw.github.com/colorjoe/\n' +

0 comments on commit 9123e7d

Please sign in to comment.