Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Najnowsza wersja wtyczki płatności Blue Media do Magento 1 do pobrania na: https://s.bm.pl/wtyczki
PHP HTML Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
js/bluepayment
skin/frontend/base/default/images/bluepayment
.gitignore
Instrukcja uæytkownika dla moduàu Pàatnoòci online BM - Magento.pdf
README.md
create_package.sh
package.xml

README.md

alt text Plugin Magento 1.x

Instrukcja instalacji:

  1. Pobierz najnowszą wersję

  2. Wszystkie pliki należy wypakować do głównego katalogu sklepu

  3. Następnie podstępować zgodnie z instrukcją PDF


Aktualana wersja pluginu jest kompatybilna z Magento w wersji 1.9.2.4

You can’t perform that action at this time.