Sergey Bolshchikov
bolshchikov

Organizations

@new-proimage @ObjectProcessMethodology @bolshchikov-public @YouGottaLoveFrontEnd

933 contributions in the last year

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug M W F

Contribution activity

Private contributions

  • 6 contributions in private repositories Aug 25 – Aug 31