Application for store and backup photos and files https://trello.com/b/MJ1P6DuI/filearchive
Ruby Puppet Shell PHP Perl CSS Vim script
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 70 commits ahead of L3l0Labs:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
docs
features
puphpet
spec/Cocoders
src/Cocoders
.gitignore
LICENSE
README.md
Vagrantfile
composer.json
composer.lock
shippable.yml

README.md

FileArchive

Projekt ma slużyć do archiwizowania różnego rodzaju plików (np. zdjęć z eventów phpers). Archiwna powinny powstawać i być odczytywane z różnych serwisów (np. lokalny system plików serwera, (s)ftp, amazon storage, bit torrent sync). Projekt to rodzaj "proof of concept" który ma ukazać że frameworki i bazy danych to tylko detale implementacyjne.

ScrumBoard

https://trello.com/b/MJ1P6DuI/filearchive

Continuous Integration

Build Status Scrutinizer Code Quality SensioLabsInsight

Team

Zespół "Cocoders & friends" w którego skład wchodzi firma "Cocoders" wraz z przyjaciółmi:

 • Leszek "@l3l0" Prabucki, Müggau
 • Szymon "@skowi" Skowroński, Toruń
 • Michał "@omenrpg" Kozłowski, Wierzbiny
 • Robert "@meph87" Stepnowski, Gdańsk Wrzeszcz
 • Kamil "@pomek" Piechaczek, Bytom

Zespół reprezentuje społeczność PHPers Trójmiasto.

Dokumentacja

Utworzyliśmy też przykład użycia aplikacji w frameworku Symfony2 w odzielnym repozytorium FileSystemSymfony

W planach

 • Pokazanie użytkownikowi podpiętych do aplikacji kont
 • Zarządzanie kontami za pomocą wygodnego kreatora
 • Możliwość pisania własnych wtyczek w celu rozwijania zasobów aplikacji
 • W prosty sposób pokazać użytkownikowi dane z aktualnie przeglądanego archiwum
 • Pobranie kopii archuwym z dowolnego serwisu do lokalnego katalogu
 • Przeglądanie aktualnych zasobów za pomocą wygodnego i intuicyjnego GUI