Skip to content
Applications and materials related to Statistics Denmark
SAS HTML JavaScript R CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
3573 Projektdatabase
3657 Arvelighed og medicinbivirkninger
3661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark
3662 Risiko hos hjertepatienter
3664 Hjertekar risiko hos kvinder som har vaeret gravide
3678 Myokardieinfarkt, iskaemisk hjertesygdom og risikofaktorer for doed og indlaeggelse
3679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin,.....hos patienter med atrieflimren (AF)
3716 Geografisk og SES variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark
3740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes
3766 Prognose og udvikling af foelgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom
3775 Kvinder og hjertesygdom
3776 Post-operativ risiko ved stoerre kirurgi - Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling
3796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og SES faktorer for kardiovaskulaer risiko efter apopleksi
3826 Operationer og hjerterisiko
4211 PATS Kardiovaskulaere haendelser,kardiovaskulaere procedurer i OestDanmark
4254 Sundhedsprofil
4343 Pludselig uventet doed hos individer under 50 aar i Danmark
4413 Elektrokardiogram
4550 Overlevelse med lymfom
4791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren
4855 Ulykker i den danske befolkning
4895 Procedurerelaterede komplikationer efter blodprop og anden iskaemisk hjertesygdom
5839 Registerbaseret undersoegelse af brystcancer i et socialmedicinsk perspektiv
6011 Sundhed i Region Nordjylland
6037 Generel registerbaseret analyse af operationer og hjerterisiko
6076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden laegemiddeldata
6103 Arvelighed, medicin og hjertesygdomme
6104 Generel registerbaseret analyse af operationer og hjerterisiko - uden medicin
6130 Prognose og foelgesygdomme efter cancer
6131 HORMONER og Hormonsygdomme i den danske befolkning
6132 Arvelighed sygdomme_uden laegemiddeldata
6306 Skolekvalifikationer og helbred
6319 Vurdering af akut indlagte patienter
6322 The Danish Heart Score Project (DanHeartS)
6336 Infektioner i Hjertet
6338 Paavirkning paa elektrokardiogram
6359 PATS Kardiovaskulaere procedurer i OestDanmark
6469 Suspension af vaginaltoppen i forbindelse med benign hysterektomi, et registerstudie
6470 Prognose og udvikling af foelgesygdomme hos patienter med psoriasis samt nyresygdom
6502 Hjerteinsufficiens og plejehjem
6550 Endocarditis i den terminale nyrepopulation
6555 Aldersrelateret maculadegeneration og mortalitet
6567 Social Ulighed i Sundhed
6582 Immuno-inflammatorisk sygdom version 2
6673 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
6734 Genetik, iskaemisk hjertesygdom og Diabetes
6815 Cancer Udvikling af colorectal cancer
6816 Inflammatorisk sygdom
6817 Chronic Total Occlusion
6818 Hjertekarsygdom Sygdomsbehandling og kardiovaskulaer risiko
6835 Psykiatri
6931 Tvang i psykiatrien
7089 Hjertestop udenfor hospital ESCAPE NET
7246 Storebox
7376 Effekt og risiko ved akutte sundhedsydelser praehospitalt
Brugerliste
Coop - SMIL
DSTcourse
Gamle godkendelser datatilsyn Gentofte
Vejledninger Danmarks Statistik (DST)
Vejledninger Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
.gitignore
DST.Rproj
You can’t perform that action at this time.