Docker Image Template
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
0compose
config
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
Makefile
README.md
docker-entrypoint.sh

README.md

docker-image-tmpl

Docker Image Template

[Vietnamese] Giới thiệu về cơ chế run process trong container

Docker container sử dụng cơ chế process-based. Người dùng có thể run docker container bằng:

 • docker run <docker-image> <command>
 • docker run <docker-image>

Khi thực hiện một trong hai cách trên, một docker container sẽ được tạo và thực thi câu lệnh truyền vào hoặc câu lệnh mặc định đã được định nghĩa trong docker image. Câu lệnh này sẽ sinh process có pid = 1. Nếu process này kết thúc thì docker container kết thúc. Tất cả các process con của pid = 1 này sẽ bị kill. Vấn đề được đặt ra là: Làm sao để start, stop applications đúng cách?

Sử dụng entrypoint để quản lí việc start, stop application

Một kịch bản được sử dụng khi build docker image là: sử dụng entrypoint để thực hiện các thao tác để chuẩn bị các điều kiện, start, stop application đúng cách.

Cụ thể, nhiệm vụ của entrypoint là:

 1. Chuẩn bị các điều kiện môi trường để start application đúng cách.
 2. Start application.
 3. Thực hiện các thao tác để stop application đúng cách.

Flow sử dụng shell để làm entrypoint: nhận và xử lí các command được truyền vào khi chạy docker.

 1. Sử dụng python jinja2 để sinh ra các file cấu hình từ template. File cấu hình = jinja2(file cấu hình, tham số truyền vào bằng biến ENV)
 2. Copy file cấu hình bằng lệnh cp.
 3. Thực hiện các lệnh để khởi tạo ứng dụng, chown quyền các file cần thiết. Đảm bảo ứng dụng có thể start được.
 4. Chạy ứng dụng.
 5. Để ứng dụng handle SIGTERM hoặc sử dụng shell script để handle SIGTERM. Đảm bảo tắt ứng dụng đúng cách.

Tài liệu tham khảo

 1. Gracefully Stopping Docker Containers
 2. Errors and Signals and Traps Bash
 3. Docker engine 1.9, Dockerfile STOPSIGNAL