Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-ID-porten

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
2 parents a21cf79 + c2b102d commit b2e1c135cd4cfa272cc0268e41f642d0090fb1e9
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -8,7 +8,7 @@ ID-porten er et nav/tillitsanker for offentlig virksomheter. ID-porten knytter d

h3. Integrasjonsguide:

* Er tilgjengelig på "DIFI sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no
* Integrasjonsguide er tilgjengelig på "DIFI sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no

h3. Autentiseringsforespørsel

0 comments on commit b2e1c13

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.