Skip to content
Permalink
Browse files

#91 rettet feil i formatering og noe innledende tekst

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 28, 2015
1 parent dc9c6c5 commit 8158b073d428d3b46aefcf0ab7aacd02c94ec243
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 forretningslag/send_paa_vegne_av_andre.textile
@@ -12,19 +12,19 @@ next: Forretningslag/varsling

h2. Sending av Post på vegne av andre

Her er det beskrevet hvordan en virksomhet kan sende post på vegne av andre.
Dette er er beskrevet igjennom et par eksempler.
Digital post til innbyggere har støtte for at en virksomhet kan sende post på vegne av en annen.
Dette kan brukes både dersom en virksomhet har en databehandler som skal sende post på deres vegne eller i de tilfeller at en virksomhet har underliggende enheter/virksomheter.
Her er det beskrevet noen eksempler på hvordan en virksomhet kan sende post på vegne av andre.


H3. Eksempel: bruk av databehandler
h3. Eksempel - bruk av databehandler

I dette eksemplet er Helfo Behandlingansvarlig og NAV er databehandler for Helfo.
Nav har den tekniske integrasjonen og kan bruke sitt virksomhetssertifikat på vegne av Helfo dersom Helfo tillatter dette.
Både Helfo og Nav er opprettet med kontoer hos postkasseleverandørene, Helfo som Ansvarlig postavsender og Nav som Teknisk postavsender.

"!(img-responsive)helfo_eksempel.png(Bruk av databehandler)!":helfo_eksempel.png

H3. Eksempel: Sending fra underliggende avdeling
h3. Eksempel - Sending fra underliggende avdeling

I dette eksemplet har Kreftregisteret ønske om at postavsender skal være er en av de underliggende prosjektene de har (Tarmkreftscreening, Masseundersøkelse mot livmorhalskreft, Mammografiprogrammet) i sin virksomhet.
De underliggende prosjektene er ikke egne selvstendige virksomheter med eget organisasjonsnummer.

0 comments on commit 8158b07

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.