Skip to content
Permalink
Browse files

#44 Fjernet bruk av konversasjonsId og lagt inn dokumentasjon av Stan…

…dardBusinessDocumentHeader.BusinessScope
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 27, 2014
1 parent 6043acc commit 87c64a5747521cf4e989558ca0851f6d0fb8e777
@@ -15,7 +15,6 @@ h3. Attributer
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakkefingeravtrykk":Dokumentpakkefingeravtrykk | 1..1 | "sdp:Dokumentpakkefingeravtrykk":Dokumentpakkefingeravtrykk |
@@ -15,7 +15,6 @@ h3. Attributer
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |


@@ -16,7 +16,6 @@ h3. Attributer
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
@@ -20,7 +20,7 @@ h3. Attributer

Attributtet konversasjonsId inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

@@ -16,7 +16,6 @@ h3. Attributer
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |
@@ -19,13 +19,13 @@ Resten av attributtene er definert i de enkelte "meldingstypene, se under":#meld
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| konversasjonsID | 1..1 | xsd:string |

h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

"!{width:80%}../uml_diagram.jpg!":../uml_diagram.jpg
p=. centered
"!{width:40%}../uml_diagram.jpg!":../uml_diagram.jpg

h3. Meldingstypene

@@ -11,36 +11,82 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
{background:#ddd}.| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker |
| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør. |
{background:#ddd}.| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for konversasjonen rundt Digital Post i Databehandler sitt scope, generert av Avsender |
| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender |
| "BusinessScope":BusinessScope | 1..1 | sbdh:BusinessScope | Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen |

h3. Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i "FormidleDigitalPostForsendelse":../Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være "Databehandler":../Aktorer og Receiver være "Postkasseleverandør":../Aktorer.

h3. XML eksempel
h3. XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør

** En melding fra "Databehandler":../Aktorer med orgnummer: 123456789 til "Postkasseleverandør":../Aktorer med orgnummer: 987654321
** "Databehandler":../Aktorer har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: "35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0"
** "Databehandler":../Aktorer har generert en unik BusinessScope.InstanceIdentifier for hele konversasjonen: "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45"
*** Dette vil brukes for å knytte seinere meldinger i samme konversasjon sammen.


<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
<ns3:HeaderVersion>1.0</ns3:HeaderVersion>
<ns3:Sender>
<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</ns3:Identifier>
</ns3:Sender>
<ns3:Receiver>
<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:987654321</ns3:Identifier>
</ns3:Receiver>
<ns3:DocumentIdentification>
<ns3:Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Standard>
<ns3:TypeVersion>1.0</ns3:TypeVersion>
<ns3:InstanceIdentifier>35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Type>digitalPost</ns3:Type>
<ns3:CreationDateAndTime>2014-05-26T13:08:00.288+02:00</ns3:CreationDateAndTime>
</ns3:DocumentIdentification>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>
</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
</pre>

h3. XML eksempel fra Postkasseleverandør til Databehandler

** En melding fra "Postkasseleverandør":../Aktorer med orgnummer: 987654321 til "Databehandler":../Aktorer med orgnummer: 123456789
** "Postkasseleverandør":../Aktorer har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: "12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e"
** "Postkasseleverandør":../Aktorer bruker den BusinessScope.InstanceIdentifier som "Databehandler":../Aktorer har generert.
*** Dette er knytningen mot den opprinnelige forsendelsen.


<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
<ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
<ns3:HeaderVersion>1.0</ns3:HeaderVersion>
<ns3:Sender>
<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:987654321</ns3:Identifier>
</ns3:Sender>
<ns3:Receiver>
<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</ns3:Identifier>
</ns3:Receiver>
<ns3:DocumentIdentification>
<ns3:Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Standard>
<ns3:TypeVersion>1.0</ns3:TypeVersion>
<ns3:InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Type>digitalPost</ns3:Type>
<ns3:CreationDateAndTime>2014-05-26T13:08:00.288+02:00</ns3:CreationDateAndTime>
</ns3:DocumentIdentification>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>
</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
</pre>
@@ -6,19 +6,23 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. Forkortelse: SBD
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon.
- Forkortelse := SBD
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org

h3. Standard Business Document (SBD)

"SBD":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 er en "GS1":http://www.gs1.org standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.
Standardkonvolutten inneholder informasjon for adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.
"Standard Business Document (SBD) ":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 er en "GS1":http://www.gs1.org standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.
Standardkonvolutten inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir SBD brukt til å sende informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen og som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken.
I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:
** informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen
** identifisering og knytningen mellom forretningsmeldingen
** informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken

h3. Klassediagram

"!{width:80%}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg
"!{width:40%}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg

h3. Attributter

Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 87c64a5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.