Skip to content
Permalink
Browse files

Update MottaksKvittering.textile

#155 rettet tekst
  • Loading branch information...
henrikpaus committed Nov 18, 2014
1 parent 42f6cdd commit 92c6d2074d05414cb65df99b4519f94d42520ecc
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 meldinger/MottaksKvittering.textile
@@ -18,7 +18,7 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut.
Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post. Det er vanligvis
Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post.


h3. Attributer

0 comments on commit 92c6d20

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.