Skip to content
Permalink
Browse files

#123 - Fjernet feil fra beskrivelsen knyttet til meldingsutveksling, …

…der det fortsatt var referanse til at MF sender tilbake kvitteringer.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2014
1 parent 28c8048 commit 9faf94b171aecd3e580e4e9ebcc629588651249c

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Binary file not shown.
Binary file not shown.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling i Sikker Digital Post
title: Meldingsutveksling
headtitle: Sikker digital post
group: transportlag

@@ -41,14 +41,13 @@ Sentralt i utvekslingsmønsteret er "Message Partition Channel (mpc)":../UserMes

h4. Mellomlagring av meldinger i Meldingsformidler

Meldingsformidler kan mellomlagre meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender.
Det mest aktuelle scenariet for dette er relatert til planlagt/ikke planlagt nedetid mellom eller hos leverandører av komponenter i infrastrukturen, for eksempel nedetid hos er postkasseleverandør.
Meldingsformidler mellomlagrer meldinger i en tidsperiode for å skjule kompeksitet for avsender.
Det mest aktuelle scenariet for Digitalpost meldinger er relatert til planlagt/ikke planlagt nedetid mellom eller hos leverandører av komponenter i infrastrukturen, for eksempel nedetid hos er postkasseleverandør.
For kvitteringsmeldinger mellomlagrer meldingsformidler meldingene i en kø til de blir hentet av avsender.
Målsetningen er at infrastrukturen i høyest mulig grad skal fungere normalt for avsender når denne type hendelser blir håndtert.

Tidsfristene er relatert til hvor lenge meldingsformidler kan gjøre dette uten å sende feil-kvittering tilbake til avsender (merk at alle parter blir målt på SLA ihht kontrakt og at disse tidsfristene ikke påvirker dette).

- normal melding := Kan mellomlagre i opptil 25+5 dager
- prioritert melding := Kan mellomlagre i opptil 24 timer
- normal melding := Mellomlagres i opptil 25+5 dager
- prioritert melding := Mellomlagres i opptil 24 timer


h4. Intervall mellom kvitteringsforespørsler

0 comments on commit 9faf94b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.