Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #66 from digipost/mpc_oppdatering

MPC må være gyldig URI etter XSD
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 23, 2014
2 parents a986ce0 + d499f2b commit bf3e5d00a3ed5b453d387f8488364ea9bba8d654
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 UserMessage/mpc.textile
@@ -30,7 +30,7 @@ h3. Oppbygging av mpc-konstanten
mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

<pre>
{normal|prioritert}:{kønavn}
urn:{normal|prioritert}{:kønavn}
</pre>

h4. {normal|prioritert}
@@ -39,7 +39,7 @@ Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette

h4. {kønavn}

Tekst-streng definert av avsender og godkjent av sentralforvalter/meldingsformidler (i hht. bruksvilkår) som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.
URN-streng definert av avsender og godkjent av sentralforvalter/meldingsformidler (i hht. bruksvilkår) som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.

h4. Standard verdier

@@ -51,17 +51,17 @@ Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:
Standard MPC blir da:

<pre>
normal:
urn:normal
</pre>

h3. Eksempel

<pre>

normal:
urn:normal

normal:IsolertFagsystemX
urn:normal:IsolertFagsystemX

prioritert:PaaVegneAvDifi
urn:prioritert:PaaVegneAvDifi

</pre>

0 comments on commit bf3e5d0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.