Skip to content
Permalink
Browse files

dokumentasjon av støtte for fler vedlegg

Støtten for fler vedlegg utvides til 200
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 21, 2016
1 parent d05be55 commit dade94fd0e9bca9d27be22dd3a9d97f75e5c6ba1
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 forretningslag/Dokumentpakke/Manifest.textile
@@ -27,7 +27,7 @@ table(table table-striped).
| "Mottaker":../../begrep/Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":../../begrep/Mottaker |
| "Avsender":../../begrep/Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":../../begrep/Avsender |
| hoveddokument | 1..1 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |
| vedlegg | 0..10 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |
| vedlegg | 0..200 | "sdp:Dokument":../../begrep/Dokument |


h3. Eksempel
@@ -66,4 +66,4 @@ h3. Eksempel

</manifest>

</pre>
</pre>

0 comments on commit dade94f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.