Skip to content
Permalink
Browse files

#70 - oppdatert beskrivelsen av forretningsprosessen.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 98ca72c commit e175cdeca7c73a2465198616c9ec122c8d8ac485
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -1,36 +1,36 @@
---
layout: default
title: Forretningsprosess for Sikker digital post
title: Forretningsprosess for sending av digital post
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess

next: Forretningslag/Tilstand
next: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

---


h2. Forretningsprosess
h2. Prosess for sending av digital post

"Meldingen":../StandardBusinessDocument/Melding/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":../Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med tilstandsdiagrammet for sikker digital post.
"Meldingen":../meldinger/ i Sikker Digital Post flyter mellom "Aktørene":Aktorer slik det beskrives i flyt diagrammet under.
Figuren viser normalflyten for en DigitalpostMelding. Meldingen sendes til meldingsformidleren som videresender til postkassen.
Postkassen sender en LeveringsKvittering etter validering og kontroll av meldingen. Avsender henter så LeveringsKvittering fra meldingsformidleren.

Meldingsflytdiagrammet under kan med fordel lese i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

Ovordnet er meldingsflyten slik:

# Avsender sender en "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../StandardBusinessDocument/Melding/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler
# Avsender sender en "Digital post Melding":../meldinger/DigitalPostMelding via Meldingsformidler til Postkasse
# Postkasse sender en eller fler "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding til Meldingsformidler
# Avsender henter "Kvitteringsmeldinger":../meldinger/KvitteringsMelding fra Meldingsformidler

"!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}meldingsflyt.png!":meldingsflyt.png
"!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}DigitalpostMelding.png!":DigitalpostMelding.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| Digital post forsendelse | "Meldingsformidler":../Aktorer | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitter positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| "Åpningskvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/AapningsKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert dette i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Meldingen kommer når innbygger leser posten første gang. |
| "VarslingfeiletKvittering":../StandardBusinessDocument/Melding/VarslingfeiletKvittering | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er en kvittering som kun sendes dersom Avsender har spesifisert varsling i "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding og Postkasseleverandør ikke klarer å gjennomføre varslingen i henhold til denne avtalen. |
| "FeilMelding":../StandardBusinessDocument/Melding/FeilMelding | "Postkasseleverandør":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Dette er forretningsfeilmelding sendt fra postkasseleverandør for å beskrive en feil som har oppstått med behandlingen av "Digital post Melding":../StandardBusinessDocument/Melding/DigitalPostMelding. Feilmeldingen må behandles etter avtalte avviksrutiner. |
| PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":../StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |
| "DigitalpostMelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender mottar en transportkvittering fra Meldingsformidler. Med Transportkvitteringen garanterer Meldingsformidler for at meldingen vil bli videresendt til korrekt postkasse eller printleverandør |
| DigitalpostMelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Postkasseleverandør":StandardBusinessDocument/Receiver | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Postkasseleverandør kvitterer positivt på at meldingen er mottatt. |
| "Leveringskvittering":StandardBusinessDocument/Melding/LeveringsKvittering | "Postkasseleverandør":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Postkassleverandør vil etter validering av "Digital post Melding":../meldinger/DigitalPostMelding levere en kvittering som bekreftet/garanterer at meldingen blir levert til Innbygger. |
| eb:PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Forespørsel om å hente kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. |

@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: Forretningsprosess for henting av kvittering
headtitle: Sikker digital post
group: forretningslag

id: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering

next: Forretningslag/Tilstand

---


h2. Prosess for henting av kvitteringer

Figuren viser flyten for kvitteringer og feilmeldinger.
Postkasse sender FeilMelding eller kvittering som kan være av typen LeveringsKvittering (vist i figur over), VarslingFeiletKvittering eller ÅpningsKvittering.
Avsender henter feilmeldinger og kvitteringer fra meldingsformidleren.


"!{width:50%;display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;}Kvittering.png!":Kvittering.png

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| Kvittering/Feil | "Postkasseleverandør":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":../Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "FeilMeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| PullRequest | "Behandlingsansvarlig eller en delegert Databehandler":StandardBusinessDocument/Sender | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feil ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |

@@ -11,6 +11,7 @@ next: Forretningslag/Aktører
children:
- name: Forretningslag/Aktører
- name: Forretningslag/Forretningsprosess
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_kvittering
- name: Forretningslag/Tilstand
- name: Forretningslag/Forretningsmeldingsstruktur
- name: Forretningslag/StandardBusinessDocument
Binary file not shown.

0 comments on commit e175cde

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.