Εφαρμογή Καταγραφής Διαδικασιών και Υπολογισμού Φόρτου Εργασίας
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
back.jpg
copy.jpg
copytask.php
delete.jpg
edit.png
edittasks.php
emptytrash.php
erotiseis.jpg
fortos.php
index.php
lock.php
manual.jpg
manual.pdf
newtask.php
no.jpg
organogramma.jpg
organogramma.php
perigramma.jpg
perigramma.php
printtasks.php
saveactions.php
show.png
showtasks.php
status-t.php
tasks.sql
unlock.php
workload.jpg
yes.jpg

README.md

#Πρότυπη Εφαρμογή Καταγραφής Διαδικασιών και Υπολογισμού Φόρτου Εργασίας για οργανισμούς του δημοσίου.

##Σκοπός

  1. Καταγραφή Αρμοδιοτήτων
  2. Καταγραφή απαιτήσεων σε εργασία ανά ενέργεια και κλάδο

##Αναφορές

  1. Υπολογισμός φόρτου (απαιτήσεων)
  2. Υποβοήθηση του σχεδιασμού περιγράμματος θέσης