ek$isözlük'teki bir başlığa kolayca ulaşmanızı sağlayan google chrome eklentisi.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
LICENSE
README.md
background.js
manifest.json

README.md

ekşigetir

ekşigetir

tanım

ekşisözlük'deki bir başlığa kolayca ulaşmanızı sağlayan google chrome hedesi.

kullanım

adres çubuğuna ekşi yazdıktan sonra, boşluk bırakıp ekşisözlük'de ulaşmak istediğiniz başlığı girdiğiniz zaman sizi ekşisözlük'deki başlığa yönlendiriyor. ayrıca ekşi @{yazarismi} ile de yazar sayfasına ulaşmak mümkün.

kurulum

1. yol

  • google chrome'un developer mode'unu açtıktan sonra, chrome://extensions/ adresine gidin. load unpacked extension butonuna basarak indirdiğiniz eklentiyi seçin.

2. yol

lisans

gnu gpl ile lisanslı.