Skivsamlingen.se
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
application
static
system
.gitignore
.htaccess
README.md
index.php
index2.htm
license.txt

README.md

Skivsamlingen

Skivsamlingen.se skapades för att fylla det upplevda hål som efterlämnades när skivsamling.nu helt plötsligt gick i graven. Det var troligtvis mitt första större projekt i PHP och mycket av grunden kodades runt år 2007 och lämnar därmed en del att önska gällande kvalitet och organisation. Så här i efterhand så kan jag bara konstatera att det i alla fall fungerade.

Jag har insett att jag inte har den tid eller det engagemang som krävs för att Skivsamlingen ska kunna blomma ut, så jag ber helt enkelt om hjälp. Här kan förslag lämnas, problem uppdagas och kod utvecklas.

Sidan kommer att fortsätta finnas på samma plats som tidigare, så det här handlar inte om att jag lägger ner sidan. Jag kommer att fortsätta betala räkningarna för domännamn och webbhotell. Förhoppningsvis så kommer det också finnas anledning att med jämna mellanrum ladda upp ny kod. Jag kommer inte heller att hindra någon från att sätta upp sin egen version av sidan, men ge gärna "credits where credits are due" så att säga.

Skivsamlingen har alltid varit helt beroende av sina medlemmar och det här är bara ytterligare ett steg i utvecklingen.