Събирателно хранилище за всички проекти, свързани с държавния портал за отворени данни.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Портал за отворени данни

Държавният портал за отворени данни се намира на адрес:

https://opendata.government.bg/

Свързани хранилища

Това място е отправна точка и списък с компонентите, които задвижват портала. Основните хранилища, които се използват:

  1. ckan - основно хранилище, задвижващо сайта; fork от проекта CKAN.
  2. ckan-bulgarian-theme - темата (визията) на портала.
  3. ckan-install - помощен инструмент за (полу-)автоматизирана инсталация на портала за отворени данни. Приложима е и за CKAN.
  4. ckan-datapusher - фонов процес, който обработва качени в портала данни и ги слага в CKAN datastore-а.
  5. opendata-data-provider - много ранен прототип на софтуер, който да автоматизира процеса по качване на данни в портала. Целта му е да се инсталира в и използва от различните администрации.

Документация

Освен официалната документация на CKAN, поддържаме и локални ръководства, бележки и "пищови" в това хранилище, в които събираме информация, полезна за поддръжката и развитието на портала.

Сигнализация за проблеми

Ако имате проблем с портала, създайте ново issue в секцията Issues на този проект.

Принос

Проектът е с отворен код и всеки принос е добре дошъл. Отворете issue, ако имате въпрос.