Permalink
Browse files

Less manual editing

  • Loading branch information...
jarib committed Apr 3, 2013
1 parent f24503f commit 6630f0d64c996f6e00a404333095701000521301
Showing with 9 additions and 13 deletions.
  1. +9 −13 pages/Samarbeidspartnere.md
@@ -1,22 +1,18 @@
-# Navn på fane: Samarbeidspartnere og sponsorer
-
## Samarbeidspartnere
-I 2011 inngikk Holder de ord et samarbeid med NUUG (Norwegian Unix User Group). Nettsiden vår, basert på åpne standarder og fri programvareutvikling, er et direkte resultat av dette samarbeidet. (Her må logo for NUUG inn på siden)
+I 2011 inngikk Holder de ord et samarbeid med NUUG (Norwegian Unix User Group). Nettsiden vår, basert på åpne standarder og fri programvareutvikling, er et direkte resultat av dette samarbeidet.
I 2012 vant Holder de ord Reklame for Alvor-konkurransen i regi av bransjeorganisasjonen Kreativt Forum, der vinnerorganisasjonen får en gratis reklamekampanje verdt flere millioner kroner. Holder de ords reklamekampanje vil gå på luften våren 2013. Reklamekampanjen lages av Saatchi og Saatchi.
-(Her må logoer for RfA, Kreativt Forum og Saatchi inn på siden)
-
## Våre sponsorer
NUUG Foundation, Fritt Ord, Opera Software.
-(Logoer over navn)
-## Gaver og sponsorbidrag
-Mars 2013: 10.000 kr fra [Opera Software ASA](http://www.opera.com)<br>
-Februar 2013: 30.000 kr fra Christen Sveaas<br>
-Februar 2013: 35.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation.no)<br>
-Februar 2013: 100.000 kr fra [Fritt Ord](http://www.frittord.no)<br>
-Oktober 2012: 65.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation.no)<br>
-Juli 2012: 20.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation.no)
+## Gaver og sponsorbidrag
+
+* Mars 2013: 10.000 kr fra [Opera Software ASA](http://www.opera.com)
+* Februar 2013: 30.000 kr fra Christen Sveaas
+* Februar 2013: 35.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation.no)
+* Februar 2013: 100.000 kr fra [Fritt Ord](http://www.frittord.no)
+* Oktober 2012: 65.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation.no)
+* Juli 2012: 20.000 kr fra [NUUG Foundation](http://www.nuugfoundation

0 comments on commit 6630f0d

Please sign in to comment.