Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (15 sloc) 1.21 KB
layout title date categories tags author description sitemap
post
Jak Napisać Własną Obsługę Protokołu JSON-RPC w JavaScript i PHP
2014-08-18 14:12:07 -0700
javascript php json-rpc
jcubic
JSON-RPC to protokół zdalnego wywoływania procedur, w którym zapytanie oraz wynik zwracany przez serwer są przesyłane w postaci JSON-a
lastmod
2017-09-08 20:35:16 +0200

JSON-RPC to protokół zdalnego wywoływania procedur (ang. Remote Procedure Call), w którym zapytanie oraz wynik zwracany przez serwer są przesyłane w postaci JSON-a (skrót od JavaScript Object Notation). Jest to bardzo prosty protokół, który zazwyczaj implementuje się ponad HTTP.

Dzisiejszy post jako gościnny wpis na blogu itcraftsman.pl opisuje jak samemu napisać obsługę protokołu JSON-RPC w php korzystając z metod refleksji oraz w JavaScript korzystając z obiektów Deferred z biblioteki jQuery.

Jak Napisać Własną Obsługę Protokołu JSON-RPC w JavaScript i PHP.