Skip to content
Praca magisterska
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
src
tools
.gitignore
README

README

Praca magisterska

Uniwersytet:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział:
  Wydział Matematyki i Informatyki UMK

Autor:
  Krzysztof Kosyl

Temat:
  Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Opis:
  Celem pracy jest przedstawienie różnych metod przechowywania danych
  hierarchicznych w relacyjnych bazach danych. W porównaniu szczególna
  uwaga zostanie zwrócona na wydajność oraz łatwość wykonywania
  standardowych operacji. Zostaną podane metody zarówno uniwersalne,
  dostępne dla każdej bazy danych, jak i specyficzne dla konkretnych SZBD.
  Ważnym elementem pracy będzie ocena przydatności poszczególnych metod
  do współpracy z O/RM, wraz z przedstawieniem przykładowych rozwiązań.
  Uzupełnieniem pracy będą przykładowe implementacje zaprezentowanych metod.
You can’t perform that action at this time.