Permalink
Browse files

afegides les dependències al readme.txt + 1.0

  • Loading branch information...
1 parent 8155b4f commit bf8926aa4e2a2196882e618ee9c3695fec5a8286 @lant committed Dec 17, 2010
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 build.gradle
  2. +11 −0 doc/readme.txt
View
@@ -1,7 +1,7 @@
apply plugin: 'java'
defaultTasks 'build', 'copyToLib'
-version = '0.2.1'
+version = '1.0'
repositories {
mavenCentral()
View
@@ -20,3 +20,14 @@ Però si voleu modificar o bé construir manualment el projecte haureu de seguir
2) Executar: gradle des de l'arrel del projecte.
Això hauria de crear un directori $PROJECTE/build/libs/idescat-java-X.X.jar amb la llibreria. Podreu trobar les dependències al directori $PROJECTE/lib/
+Les dependències són:
+
+Build / Test:
+- junit-4.8.2.jar
+- mockito-all-1.8.5.jar
+
+Runtime:
+- commons-codec-1.2.jar
+- commons-httpclient-3.1.jar
+- commons-logging-1.0.4.jar
+- joda-time-1.6.jar

0 comments on commit bf8926a

Please sign in to comment.