Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Editor's tools for wolnelektury.pl
ActionScript JavaScript Python PHP
branch: master

This branch is 1 commit ahead, 320 commits behind fnp:master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
apps
lib
redakcja
scripts
.gitignore
AUTHORS.md
LICENSE
NOTICE
README.md
deployment.py
hudson_build.sh
logging.cfg
logging.cfg.dev
redakcja.vhost.template
redakcja.wsgi.template
requirements-test.txt
requirements.txt

README.md

Platforma Redakcyjna

Opis projektu

Platforma to serwis służący do grupowej edycji książek na potrzeby serwisu WolneLektury.pl.

Instalacja i użycie

. Ściągnij i zainstaluj pip <http://pypi.python.org/pypi/pip>_

. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli

. Zainstaluj wymagane biblioteki komendą::

pip install -r requirements.txt

. Wypełnij bazę danych (Django poprosi o utworzenie pierwszego użytkownika)::

./project/manage.py syncdb

. Skopiuj zawartość pliku project/localsettings.sample do project/localsettings.py i zmień go zgodnie ze swoimi potrzebami.

. Uruchom serwer deweloperski::

./project/manage.py runserver

. Zalecane jest serwowanie aplikacji przez modwsgi <http://code.google.com/p/modwsgi/>_ na serwerze Apache2 <http://httpd.apache.org/>_ przy pomocy załączonego skryptu dispatch.fcgi. Inne strategie wdrożeniowe opisane są w Dokumentacji Django <http://docs.djangoproject.com/en/dev/howto/deployment/#howto-deployment-index>_.

Wdrożenie

. Ściągnij i zainstaluj fabric <http://docs.fabfile.org/>_

. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli

. Aby wdrożyć serwis na serwer deweloperski wpisz komendę::

fab staging deploy

Aby wdrożyć serwis na serwer produkcyjny wpisz::

fab production deploy
Something went wrong with that request. Please try again.