Editor's tools for wolnelektury.pl
ActionScript JavaScript Python PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 1 commit ahead, 336 commits behind fnp:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
apps
lib
redakcja
scripts
.gitignore
AUTHORS.md
LICENSE
NOTICE
README.md
deployment.py
hudson_build.sh
logging.cfg
logging.cfg.dev
redakcja.vhost.template
redakcja.wsgi.template
requirements-test.txt
requirements.txt

README.md

==================== Platforma Redakcyjna

Opis projektu

Platforma to serwis służący do grupowej edycji książek na potrzeby serwisu WolneLektury.pl.

Instalacja i użycie

#. Ściągnij i zainstaluj pip <http://pypi.python.org/pypi/pip>_ #. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli #. Zainstaluj wymagane biblioteki komendą::

pip install -r requirements.txt

#. Wypełnij bazę danych (Django poprosi o utworzenie pierwszego użytkownika)::

./project/manage.py syncdb

#. Skopiuj zawartość pliku project/localsettings.sample do project/localsettings.py i zmień go zgodnie ze swoimi potrzebami.

#. Uruchom serwer deweloperski::

./project/manage.py runserver

#. Zalecane jest serwowanie aplikacji przez modwsgi <http://code.google.com/p/modwsgi/>_ na serwerze Apache2 <http://httpd.apache.org/>_ przy pomocy załączonego skryptu dispatch.fcgi. Inne strategie wdrożeniowe opisane są w Dokumentacji Django <http://docs.djangoproject.com/en/dev/howto/deployment/#howto-deployment-index>_.

Wdrożenie

#. Ściągnij i zainstaluj fabric <http://docs.fabfile.org/>_ #. Przejdź do katalogu serwisu w konsoli #. Aby wdrożyć serwis na serwer deweloperski wpisz komendę::

fab staging deploy

Aby wdrożyć serwis na serwer produkcyjny wpisz::

fab production deploy