Permalink
Browse files

ml 1.2.2

  • Loading branch information...
1 parent 0c0f8a2 commit 3c4ab4286480a39a5335f4ba0c47de459a6962a3 @lzoubek committed Apr 21, 2012
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 plugin.video.movie-library.cz/addon.xml
  2. +2 −0 plugin.video.movie-library.cz/changelog.txt
View
2 plugin.video.movie-library.cz/addon.xml
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<addon id="plugin.video.movie-library.cz"
name="movie-library.cz"
- version="1.2.1"
+ version="1.2.2"
provider-name="Libor Zoubek">
<requires>
<import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
View
2 plugin.video.movie-library.cz/changelog.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
+[B]1.2.2:[/B]
+- hledání ulozto zase zapnuto a funkční
[B]1.2.1:[/B]
- opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování #62
- vypnuto hledání na ulozto - momentálně nefunkční

0 comments on commit 3c4ab42

Please sign in to comment.