Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

ml 1.2.2

  • Loading branch information...
commit 3c4ab4286480a39a5335f4ba0c47de459a6962a3 1 parent 0c0f8a2
Libor Zoubek authored
2  plugin.video.movie-library.cz/addon.xml
View
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<addon id="plugin.video.movie-library.cz"
name="movie-library.cz"
- version="1.2.1"
+ version="1.2.2"
provider-name="Libor Zoubek">
<requires>
<import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
2  plugin.video.movie-library.cz/changelog.txt
View
@@ -1,3 +1,5 @@
+[B]1.2.2:[/B]
+- hledání ulozto zase zapnuto a funkční
[B]1.2.1:[/B]
- opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování #62
- vypnuto hledání na ulozto - momentálně nefunkční
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.