Skip to content
Elementy systemu kontrolujące CMUSa
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
debian
smusicclient
.gitignore
LICENSE
README.md
client.default.ini
requirments.txt
sMusicClient
sMusicClient.service
setup.cfg
setup.py

README.md

sMusic-core

Elementy systemu odtwarzające muzykę

Czym jest sMusic

sMusic jest oprogramowaniem udostępnionym na licencji ruchu wolnego oprogramowania służącym do zdalnego sterowania szkolnym radiowęzłem przez aplikację webową dostosowaną do urządzeń mobilnych.

Czym jest sMusic-core

sMusic-core jest komponentem systemu sMusic działającym na komputerze podłączonym do głośników (dokładniejszy opis jest dostępny na wiki. Dopełnieniem jego funkcji jest frontend, sMusic-www.

Instalacja

git clone https://github.com/mRokita/sMusic-core/
cd sMusic-core
sudo python setup.py install
vim /etc/sMusic/client.ini #Edycja configu, dokumentacja na ten temat pojawi się w przyszłości
systemctl start sMusicClient

Zrzuty ekranu

screenshot

You can’t perform that action at this time.