Permalink
Browse files

a few solutions

  • Loading branch information...
1 parent bc0f2e4 commit 794608757881888c5e27683bf19bfa63b8947c75 @magnhaug committed Mar 14, 2012
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 slides/del2.html
View
24 slides/del2.html
@@ -312,6 +312,7 @@
 
+ .python
>>> generator = (i for i in range(10))
>>> print generator
<generator object <genexpr> at 0x10ff3e410>
@@ -368,6 +369,29 @@
---
+### Løsninger:
+
+Lag en list comprehension som lister opp alle partall under 20, og print dem
+
+ .python
+ >>> partall = [i for i in xrange(20) if i%2==0]
+ >>> for i in partall:
+ ... print i,
+ ...
+ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
+
+Lag et generator expression som gjør det samme. Print dem.
+
+ .python
+ >>> partall = (i for i in xrange(20) if i%2==0)
+ >>> for i in partall:
+ ... print i,
+ ...
+ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
+
+
+---
+
# Funksjoner
Funksjoner i python er *førsteklasses*, og vi kan derfor gjøre mer med dem enn vi er vant med fra Java.

0 comments on commit 7946087

Please sign in to comment.