Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

MALINDO Morph

Bahasa Melayu (Bahasa Indonesia mengikuti bahasa Melayu)

Pendahuluan

MALINDO Morph merupakan kamus morfologi untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kamus MALINDO Morph dilesenkan dengan pelesenan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Untuk maklumat terperinci mengenai MALINDO Morph, sila rujuk makalah di bawah ini.

Sumber rujukan

Format

ID [TAB] Akar [TAB] Bentuk lahir [TAB] Awalan/proklitik [TAB] Akhiran/enklitik [TAB] Apitan [TAB] Penggandaan [TAB] Sumber [TAB] Dasar [TAB] Lema

 • Kolum "sumber" ditambah mulai versi 20180917.
 • Kolum "dasar" dan "lema" ditambah mulai versi 20190923.

ID

ID terdiri daripada dua unsur, iaitu

 • Jenis sumber: cc (core, checked), ec (expanded, checked) atau ex (expanded, x (tidak) checked); diikuti dengan tanda sempang (-) dan
 • Nombor siri

Jenis penggandaan

Terdapat empat jenis penggandaan yang dibezakan dalam kamus MALINDO Morph, iaitu

 • R-penuh: Penggandaan penuh seperti kadang-kadang (berdasarkan kadang).
 • R-separa: Penggandaan separa seperti lelaki (berdasarkan laki).
 • R-ritma: Penggandaan berentak seperti teka-teki (berdasarkan teka).
  • R-ritma_mjmk: Penggandaan berentak yang merupakan kata majmuk, iaitu gabungan dua perkataan seperti asal-usul.
 • 0: Tidak melibatkan penggandaan.

Jenis sumber

Notasi

 • +: campur
 • @: atau

Contoh

cc-4023	ada	mengada-adakan	meN-	-kan	0	R-penuh	Kamus	ada-adakan	mengada-adakan
ec-7280	ada	diada-adakan	di-	-kan	0	R-penuh	Leipzig	ada-adakan	mengada-adakan
ec-48506	tanggungjawab	dipertanggungjawabkannya	di-+per-	-kan+-nya	0	0	Leipzig	dia+pertanggungjawabkan	dia+mempertanggungjawabkan
ec-48508	tanggungjawab	kebertanggungjawabannya	ber-	-nya	ke--an	0	Leipzig	kebertanggungjawaban+dia	kebertanggungjawaban+dia
cc-27899	gunting	gunting	0	0	0	0	Kamus	gunting	gunting@menggunting
(Lema adalah "gunting" untuk kata nama dan "menggunting" untuk kata kerja.)

Versi

Versi Jumlah garis Butir-butir
20180312 232,546 cc 84,403; ec 47,399; ex 100,744
20180418 232,516 cc 84,404; ec 47,400; ex 100,712
20180817 232,503 cc 84,404; ec 47,400; ex 100,699
20180917 233,390 cc 84,429; ec 48,262; ex 100,699
20181125 233,374 cc 84,410; ec 48,274; ex 100,690
20190129 233,372 cc 84,410; ec 48,347; ex 100,615
20190923 234,274 cc 84,415; ec 49,686; ex 100,173
20200917 234,567 cc 84,419; ec 53,072; ex 97,076
20211116 241,911 cc 85,010; ec 60,634; ex 96,267

Bahasa Indonesia

Pendahuluan

MALINDO Morph merupakan kamus morfologi untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kamus MALINDO Morph dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Untuk informasi terperinci tentang MALINDO Morph, mohon merujuk kepada makalah di bawah ini.

Sumber rujukan

Format

ID [TAB] Bentuk dasar (_root_) [TAB] Bentuk jadian [TAB] Prefiks/proklitik [TAB] Sufiks/enklitik [TAB] Konfiks [TAB] Reduplikasi [TAB] Sumber [TAB] Dasar ("stem") [TAB] Lema

 • Kolum "sumber" ditambah mulai versi 20180917.
 • Kolum "dasar" dan "lema" ditambah mulai versi 20190923.

ID

ID terdiri dari dua unsur, yaitu:

 • Jenis sumber: cc (core, checked), ec (expanded, checked), atau ex (expanded, x (tidak) checked); diikuti dengan tanda penghubung (-) dan
 • Nomor seri

Jenis reduplikasi

Terdapat empat jenis reduplikasi yang dibedakan dalam kamus MALINDO Morph, yaitu

 • R-penuh: Reduplikasi penuh atau dwilingga seperti kadang-kadang (berdasarkan kadang).
 • R-separa: Reduplikasi sebagian atau dwipurwa seperti lelaki (berdasarkan laki).
 • R-ritma: Reduplikasi berubah bunyi atau dwilingga salin suara seperti teka-teki (berdasarkan teka).
  • R-ritma_mjmk: Reduplikasi berubah bunyi yang merupakan kata majemuk, yaitu gabungan dua kata seperti asal-usul.
 • 0: Tidak melibatkan reduplikasi.

Jenis sumber

Notasi

 • +: campur
 • @: atau

Contoh

cc-4023	ada	mengada-adakan	meN-	-kan	0	R-penuh	Kamus	ada-adakan	mengada-adakan
ec-7280	ada	diada-adakan	di-	-kan	0	R-penuh	Leipzig	ada-adakan	mengada-adakan
ec-48507	tanggung jawab	dipertanggungjawabkannya	di-+per-	-kan+-nya	0	0	Leipzig	dia+pertanggungjawabkan	dia+mempertanggungjawabkan
ec-48509	tanggung jawab	kebertanggungjawabannya	ber-	-nya	ke--an	0	Leipzig	kebertanggungjawaban+dia	kebertanggungjawaban+dia
cc-27899	gunting	gunting	0	0	0	0	Kamus	gunting	gunting@menggunting
(Lemanya adalah "gunting" untuk nomina dan "menggunting" untuk verba.)

Versi

Versi Jumlah baris Rincian
20180312 232.546 cc 84.403; ec 47.399; ex 100.744
20180418 232.516 cc 84.404; ec 47.400; ex 100.712
20180817 232.503 cc 84.404; ec 47.400; ex 100.699
20180917 233.390 cc 84.429; ec 48.262; ex 100.699
20181125 233.374 cc 84.410; ec 48.274; ex 100.690
20190129 233.372 cc 84.410; ec 48.347; ex 100.615
20190923 234.274 cc 84.415; ec 49.686; ex 100.173
20200917 234.567 cc 84.419; ec 53.072; ex 97.076
20211116 241.911 cc 85.010; ec 60.634; ex 96.267

About

Kamus morfologi untuk bahasa Melayu/Indonesia

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published