Skip to content
Online Türkçe Programlama Öğrenme Aracı
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
documentation
images
js
scss
someParserTrials
.gitignore
README.md
conversion.html
grammer.pegjs
grammer_old.pegjs
hakkinda.html
hataAyikla.pegjs
index.html
license.txt
rehber.html

README.md

Online Türkçe Programlama Öğrenme Aracı

Nedir?

Yürütülen bu proje; bir programlama dili Türkçe olabilir mi, hiç bilmeyenlerin ya da deneyim sahibi olmayanların öğrenmesine katkı sağlayabilir mi gibi sorulara cevap aranması amacıyla her hangi ticari bir amaç gütmeden ortaya konmuştur.

Amaç, evrensel bir dil geliştirmekten ziyade, öğretmede kullanıbilecek pratik bir dil olmasıdır.

Sadece dil terimlerini Türkçe'leştirmeden ziyade onları görselleştirmeye çalışması ile programlamayı yeni öğrenenlere faydalı bir biçimde öğreteceği düşünülmektedir. Yazım dili olarak C/C++/Java ve Python dillerini benimsemesi bu dillere geçişi kolaylaştırması için amaçlanmıştır.

Geliştirilmekte olan bu dille irtibatta kalmak veya katkıda bulunmak isterseniz aktif facebook sayfasını veya alakalı grubu buradan takip edebilirsiniz.

Çevirimiçi : Türkçe Programlama Dili Çevrimiçi Facebook Link: https://www.facebook.com/turkceprogramlamadili

Dilin söz dizimsel özellikleri nedir?

Kullanılan dilin söz dizimi (syntax) özgün olarak üretilmiştir. Her programlama dilinde olduğu gibi esinlendiği bir kaç güncel programlama dili mevcuttur. Bunlar arasında Java/C++ dil ailesi ile Python dili olduğu söylenebilir.

Kullanılan dilde; öncelikle alışılageldik dil öğelerinin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Örneğin Java dil ailesinden bileşik komutların süslü prantezde yazılması alınmış, satır sonlarının noktalı virgülle bitme zorunluluğu olmaması yönüyle de python örnek alınmış denebilir.

Programlama öğrenen kişinin programın çalışma mantığını anlamasına yardımcı olması hedeflenen dilin özelliklerinden bir kaçını şöyle maddeler halinde sayabiliriz:

  • Anlaması kolay (doğal konuşma diline yakın)
  • Sadece amaca özgü olacak kadar detaylı (gereksiz detayları olmayan)
  • Web üzerinde kodlanabilen ve çıktıları alınabilen/gözlemlenebilen
You can’t perform that action at this time.