Info7 irratia entzuteko mugikorrerako aplikazioa Titanium framework-arekin garatua.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Resources
build/android
.gitignore
CHANGELOG.txt
LICENSE.txt
README.txt
manifest
tiapp.xml

README.txt

INFO7 IRRATIA
-------------
Info7 irratia mugikorrean entzuteko aplikazioa. Aplikazio hau Titanium framework-arekin garatua dago eta Android mugikorretan frogatua izan da.

Aplikazioak irratiaren streaming-aren kalitatea aldatzeko aukera du baina soilik kalitate baxu eta ertainak aukera daitezke, kalitate altuak AAC darabilelako eta hau ez da bateragarria Android-ekin gaur egun.

Aplikazioaren diseinua Mikel Plaza-rena da. Milasker Mikel!

Edozein arazo, iradokizun edo iritzi eman nahi badidazu idatzi lasai!

Mikel Olasagasti Uranga <mikel@olasagasti.info>, 2011.